26-04-2017 Marii i Marcelego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rozwiązania firm bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w 2016 r.

Czyszczenie KRS z nieaktywnych podmiotów

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1924) wprowadzono do ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym nowe artykułu od 25a-25e.

Ich celem była możliwość wykreślania przez sądy tzw. martwych podmiotów (nieaktywnych).

Wprowadzając nowe artykuły stworzono nową procedurę jaką jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności lub nie posiadają zbywalnego majątku na zaspokojenie roszczeń.

Na mocy tych przepisów Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie.

W 2015 r. rozpoczęto 1894 takie postępowania.
W 2016 r. do 30 listopada rozpoczęto 7133 takie postępowania.

rok miesiąc liczba postępowań
2016 styczeń 511
2016 luty 703
2016 marzec 686
2016 kwiecień 725
2016 maj 864
2016 czerwiec 581
2016 lipiec 432
2016 sierpień 473
2016 wrzesień 454
2016 październik 1028
2016 listopad 676

W 2016 roku najwięcej takich postępowań rozpoczęto w województwie śląskim – 1580

województwo liczba postępowań procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 274 3,84
KUJAWSKO-POMORSKIE 163 2,29
LUBELSKIE 57 0,80
LUBUSKIE 257 3,60
ŁÓDZKIE 438 6,14
MAŁOPOLSKIE 1116 15,65
MAZOWIECKIE 1395 19,57
OPOLSKIE 230 3,23
PODKARPACKIE 241 3,38
PODLASKIE 74 1,04
POMORSKIE 658 9,23
ŚLĄSKIE 1580 22,16
ŚWIĘTOKRZYSKIE 65 0,91
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 176 2,47
WIELKOPOLSKIE 318 4,46
ZACHODNIOPOMORSKIE 87 1,22

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. – 90,42% wszystkich postępowań. W KRS spółki z o.o. stanowią 75% wszystkich podmiotów.

Forma prawna liczba postępowań procentowo
FUNDACJA 95 1,33
IZBA GOSPODARCZA 1 0,01
IZBA RZEMIEŚLNICZA 1 0,01
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 56 0,79
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 1 0,01
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 3 0,04
SPÓŁDZIELNIA 47 0,66
SPÓŁKA AKCYJNA 175 2,45
SPÓŁKA JAWNA 92 1,29
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 104 1,46
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 14 0,20
SPÓŁKA PARTNERSKA 1 0,01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6450 90,42
STOWARZYSZENIE 74 1,04
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 13 0,18
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 2 0,03
ZWIĄZEK SPORTOWY 1 0,01
ZWIĄZEK ZAWODOWY 3 0,04

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań rozpoczętych w 2016 r. dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 33%.

klasa PKD liczba procentowo
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 99 1,47
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 32 0,48
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1011 15,05
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 55 0,82
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 80 1,19
BUDOWNICTWO 923 13,74
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 2217 33
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 349 5,19
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 276 4,11
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 363 5,4
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 185 2,75
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 217 3,23
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 502 7,47
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 31 0,46
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 0,03
EDUKACJA 48 0,71
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 50 0,74
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 78 1,16
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  200 2,98

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych.

PKD PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 428
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 343
4941Z Transport drogowy towarów 238
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 187
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  178
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 157
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 148
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 139
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 132
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 124

Toczące się postępowania o rozwiązanie mają określone skutki dla wierzycieli – powinni oni w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia postępowania zgłosić swoje roszczenia.


Jeżeli tego nie zrobią mają jeszcze rok na zgłoszenie wierzytelności od momentu gdy podmiot zostanie wykreślony z KRS. Do chwili obecnej wykreślono z KRS w tym trybie 1921 podmiotów.

Lista podmiotów w stosunku do których rozpoczęto postępowanie o rozwiązanie jest dostępna w ramach usługi monitoringu likwidacji firm

Poleć serwis
Polecamy
pergole Gibus pergole Gibus montaż klimatyzacji Warszawa

montaż klimatyzacji

Copyright 1996-2017 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X