27-11-2020 Waleriana i Maksymiliana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2018 postępowania restrukturyzacje firm

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań.

W 2017 r. takich postępowań było 348.

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż do 30 czerwca 2018 r. takie postępowania były 234, więc w całym 2018 r. może być ich 464 co oznacza wzrost o 33% w stosunku do 2017 r.

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych miesięcznie:

postępowania restrukturyzacyjne miesięcznie 2018 czerwiec

liczba postępowań restrukturyzacyjnych
miesiąc 2018 2017 2016
styczeń 37 24 -
luty 32 29 2
marzec 46 35 12
kwiecień 34 23 10
maj 37 21 13
czerwiec 48 24 18
lipiec   33 18
sierpień   29 28
wrzesień   27 31
październik   32 19
listopad   32 31
grudzień   39 30
suma 234 348 212

Stały wzrost takich postępowań to dobra informacja, dlatego że wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby firmy z problemami finansowymi nie upadały, lecz mogły dalej funkcjonować po przejściu restrukturyzacji.

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 56,9% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 139 59,40
postępowanie sanacyjne 63 26,92
postępowanie układowe 31 13,25
postępowanie o zatwierdzenie układu 1 0,43

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 37,18% i spółek z o.o. 33,33%:

Forma_prawna liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 87 37,18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 78 33,33
SPÓŁKA AKCYJNA 28 11,97
SPÓŁKA JAWNA 14 5,98
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 12 5,13
GOSPODARSTWO ROLNE 9 3,85
FUNDACJA 1 0,43
IZBA GOSPODARCZA 1 0,43
SPÓŁDZIELNIA 1 0,43
SPÓŁKA CYWILNA 1 0,43
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,43
UCZELNIA 1 0,43

W 2018 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie wielkopolskim 18,8% i mazowieckiem 15,38%.

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2018 czerwiec

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 22 9,40
KUJAWSKO-POMORSKIE  12 5,13
LUBELSKIE 4 1,71
LUBUSKIE 5 2,14
ŁÓDZKIE 11 4,70
MAŁOPOLSKIE 9 3,85
MAZOWIECKIE 36 15,38
OPOLSKIE 7 2,99
PODKARPACKIE 10 4,27
PODLASKIE 9 3,85
POMORSKIE 16 6,84
ŚLĄSKIE 26 11,11
ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 1,28
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 8 3,42
WIELKOPOLSKIE 44 18,80
ZACHODNIOPOMORSKIE 12 5,13

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się przetwórstwem przemysłowym 25,64% i handlem 22,22%.

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2018 czerwiec

klasa liczba procentowo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 60 25,64
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 52 22,22
BUDOWNICTWO 41 17,52
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 22 9,40
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 11 4,70
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 10 4,27
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 7 2,99
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 5 2,14
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2,14
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 5 2,14
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 4 1,71
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 1,28
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3 1,28
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,85
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  2 0,85
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,43
EDUKACJA 1 0,43

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych 19 i upraw rolnych 10:

pkd treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 19
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  10
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 9
4941Z Transport drogowy towarów 9
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 6
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 5
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  5
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 4
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 4
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 4
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 4
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X