27-11-2020 Waleriana i Maksymiliana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2018 upadłości firm

Do końca czerwca 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 314 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, iż będzie ich w całym 2018 r. niewiele więcej niż 600, czyli podobnie jak w 2017 r., kiedy było ich 591 oraz w 2016 r., gdy było ich 606.  Jeżeli porównamy tą liczbę z liczbą upadłości z analogicznym okresem la wcześniejszych to zauważymy tendencję spadkową.

Liczba upadłości firm w poszczególnych latach, prognoza dla 2018 r.

upadłości firm rocznie 2018 

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

upadłości firm miesięcznie czerwiec 2018

liczba postępowań upadłościowych
miesiąc 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 54 50 49 60 60 82
luty 48 46 42 62 65 76
marzec 62 41 63 83 63 71
kwiecień 49 45 55 61 62 84
maj 42 43 51 75 78 67
czerwiec 59 47 49 61 74 86
lipiec   58 53 67 81 89
sierpień   55 38 64 61 67
wrzesień   56 61 44 71 68
październik   50 53 56 82 79
listopad   54 44 57 49 63
grudzień   46 48 60 61 56
suma 314 591 606 750 807 888

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż oddalono wnioski u upadłości w stosunku do 249 podmiotów, czyli w całym 2018 r. może być ich ponad 500, wobec 430 w 2017 r. i 151 w 2016 r. 

Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 r. firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Takich postępowań do 30 czerwca 2018 r. było 234 (w 2018 r. może być ich ponad 460), wobec 348 w 2017 r. i 212 w 2016 r.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 56,05% wobec 56,51% w 2017 r. i indywidualnych działalności gospodarczych 25,16% wobec 26,57% w 2017r.:

Forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 176 56,05
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 79 25,16
SPÓŁKA AKCYJNA 30 9,55
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 14 4,46
SPÓŁKA JAWNA 7 2,23
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,32
IZBA GOSPODARCZA 1 0,32
SPÓŁDZIELNIA 1 0,32

W 2018 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 22,93% i śląskim 12,42%:

upadłości firm wg województw czerwiec 2018

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 25 7,96
KUJAWSKO-POMORSKIE  18 5,73
LUBELSKIE  24 7,64
LUBUSKIE 6 1,91
ŁÓDZKIE 9 2,87
MAŁOPOLSKIE 26 8,28
MAZOWIECKIE 72 22,93
OPOLSKIE 5 1,59
PODKARPACKIE 19 6,05
PODLASKIE 8 2,55
POMORSKIE 22 7,01
ŚLĄSKIE 39 12,42
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 2,23
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3 0,96
WIELKOPOLSKIE 20 6,37
ZACHODNIOPOMORSKIE 11 3,50

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 29,3% i przetwórczą 23,89%:

upadłości firm wg klas PKD czerwiec 2018

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 92 29,30
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 75 23,89
BUDOWNICTWO 50 15,92
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 14 4,46
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 14 4,46
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 12 3,82
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 11 3,50
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 9 2,87
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 8 2,55
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 7 2,23
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 6 1,91
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 5 1,59
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  4 1,27
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 3 0,96
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 2 0,64
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,64

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 15
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 12
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 10
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 9
4941Z Transport drogowy towarów 9
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 8
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 8
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 6
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 5
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 5
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 4
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  4
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 4
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 4
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 4
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 4
7311Z Działalność agencji reklamowych 4

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X