30-05-2020 Feliksa i Ferdynanda
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Administracja

Baza administracja

Dysponujemy bazą 57 837 podmiotów sektora publicznego - jednostki organizacyjne administracji samorządowej i państwowej.

Struktura bazy według województw

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 3968 6,86
KUJAWSKO-POMORSKIE 3016 5,21
LUBELSKIE 3902 6,75
LUBUSKIE 1724 2,98
ŁÓDZKIE 3660 6,33
MAŁOPOLSKIE 5115 8,84
MAZOWIECKIE 7380 12,76
OPOLSKIE 1804 3,12
PODKARPACKIE 3948 6,83
PODLASKIE 2026 3,50
POMORSKIE 3048 5,27
ŚLĄSKIE 5909 10,22
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2193 3,79
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2490 4,31
WIELKOPOLSKIE 5237 9,05
ZACHODNIOPOMORSKIE 2417 4,18

Liczba podmiotów w największych miastach:

Miejscowość liczba
WARSZAWA 1634
KRAKÓW 686
ŁÓDŹ 596
POZNAŃ 573
WROCŁAW 523
LUBLIN 369
GDAŃSK 366
KATOWICE 364
SZCZECIN 337
BYDGOSZCZ 305
BIAŁYSTOK 304
RZESZÓW 272
OLSZTYN 238
KIELCE 232
CZĘSTOCHOWA 229
GDYNIA 215
RADOM 209
OPOLE 208
BIELSKO-BIAŁA 194
ZIELONA GÓRA 189
ZABRZE 185
GLIWICE 182
SOSNOWIEC 178
RYBNIK 176
TORUŃ 172
GORZÓW WIELKOPOLSKI 168
TARNÓW 165
PŁOCK 157
BYTOM 156
ELBLĄG 149
WŁOCŁAWEK 135
RUDA ŚLĄSKA 135
KALISZ 135
KOSZALIN 126
CHORZÓW 125
NOWY SĄCZ 124
SŁUPSK 121
WAŁBRZYCH 119
DĄBROWA GÓRNICZA 117
PRZEMYŚL 115
JELENIA GÓRA 113
GRUDZIĄDZ 111
LEGNICA 110
PIŁA 108
TYCHY 107
SIEDLCE 106
KROSNO 106
ZAMOŚĆ 105
GŁOGÓW 104
JAWORZNO 104
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 103
TOMASZÓW MAZOWIECKI 102
KONIN 102
PUŁAWY 101
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 101
SKARŻYSKO-KAMIENNA 101
ŁOMŻA 100

Struktura bazy według klasyfikacji branżowej PKD

Główny PKD treść Liczba
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 1
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 2
0210Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,  416
0220Z Pozyskiwanie drewna  14
0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  7
0322Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 2
1086Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 1
1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 1
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 1
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 1
1723Z Produkcja artykułów piśmiennych 1
1812Z Pozostałe drukowanie  7
2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 1
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3313Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 1
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  11
3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY  494
3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 102
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 69
3812Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 1
3821Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 13
3822Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 1
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 3
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 94
4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 2
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 7
4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  2
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 1
4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa  1
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  1
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 1
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 2
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 1
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  1
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  30
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 4
4941Z Transport drogowy towarów 1
5030Z Transport wodny śródlądowy pasażerski  1
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 157
5222A Działalność usługowa wspomagająca transport morski 3
5222B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 3
5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 1
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 5
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   285
5530Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 1
5590Z Pozostałe zakwaterowanie  148
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 6
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  6
5629Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 7
5813Z Wydawanie gazet 2
5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 2
5819Z Pozostała działalność wydawnicza  1
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  7
5912Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 2
5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo  3
5914Z Działalność związana z projekcją filmów  1
5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 1
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 4
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 3
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 2
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  4
6312Z Działalność portali internetowych 1
6411Z Działalność banku centralnego 1
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  3
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  16
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 40
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 242
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 954
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  83
7111Z Działalność w zakresie architektury  30
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 25
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 23
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 63
7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 19
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 6
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 6
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  9
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  1
7912Z Działalność organizatorów turystyki 1
7990B Działalność w zakresie informacji turystycznej  9
7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 3
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  1
8129Z Pozostałe sprzątanie  16
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 21
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  5
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  3
8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 5690
8412Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi,  481
8413Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania 1238
8421Z Sprawy zagraniczne 3
8422Z Obrona narodowa 201
8423Z Wymiar sprawiedliwości 512
8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne 140
8425Z Ochrona przeciwpożarowa  349
8430Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 19
8510Z Wychowanie przedszkolne 7919
8520Z Szkoły podstawowe 12436
8531B Licea ogólnokształcące 2649
8532A Technika 1836
8532B Szkoły branżowe 1880
8532C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 28
8541Z Szkoły policealne 1221
8542A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych 7
8542B Szkoły wyższe 1
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  85
8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  79
8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 48
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 761
8560Z Działalność wspomagająca edukację 5516
8610Z Działalność szpitali 10
8621Z Praktyka lekarska ogólna  24
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  8
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 4
8690B Działalność pogotowia ratunkowego  8
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 3
8690D Działalność paramedyczna 4
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 24
8710Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  9
8720Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 166
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  313
8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem  1126
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  744
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 621
8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  2523
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  147
9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  7
9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza  5
9004Z Działalność obiektów kulturalnych  2116
9101A Działalność bibliotek  2049
9101B Działalność archiwów 37
9102Z Działalność muzeów 362
9103Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych  11
9104Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów  67
9311Z Działalność obiektów sportowych 298
9312Z Działalność klubów sportowych 5
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  2
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 148
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  29
9411Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 10
9412Z Działalność organizacji profesjonalnych 4
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 17
9601Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 5
9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna 13
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  10

Jeżeli podmioty sektora publicznego to potencjalni Twoi klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do nich, skontaktuj się z nami. 

Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Baza jest odpłatnie udostępniania  w pliku excel przykład danych 
 
Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.
 
Możesz wybrać intersujące cię podmioty na podstawie lokalizacji lub profilu działalności.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jaką bazę chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X