24-08-2019 Jerzego i Bartłomieja
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Administracja

Baza administracja

Dysponujemy bazą 56 000 podmiotów sektora publicznego - jednostki organizacyjne administracji samorządowej i państwowej.

Baza jest odpłatnie udostępniania  w pliku excel przykład danych 

Struktura bazy według województw

Województwo liczba podmiotów
DOLNOŚLĄSKIE 3771
KUJAWSKO-POMORSKIE 2980
LUBELSKIE 3837
LUBUSKIE 1583
ŁÓDZKIE 3579
MAŁOPOLSKIE 5009
MAZOWIECKIE 7152
OPOLSKIE 1736
PODKARPACKIE 3805
PODLASKIE 1989
POMORSKIE 2969
ŚLĄSKIE 5676
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2116
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2395
WIELKOPOLSKIE 5213
ZACHODNIOPOMORSKIE 2391

 

 

Struktura bazy według klasyfikacji branżowej PKD

liczba podmiotów pkd_kod PKD_tekst
1 0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
1 0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
396 0210Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, 
14 0220Z Pozyskiwanie drewna 
3 0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 
2 0322Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
1 1610Z Produkcja wyrobów tartacznych
1 1723Z Produkcja artykułów piśmiennych
7 1812Z Pozostałe drukowanie 
1 3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
3 3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
1 3313Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
1 3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej
12 3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę 
483 3600Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
95 3700Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
66 3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
1 3812Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
5 3821Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
1 3822Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
3 3900Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
4 4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
90 4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
2 4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
1 4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
1 4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 
1 4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
1 4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
1 4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa 
1 4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
2 4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
2 4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
1 4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
1 4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona 
25 4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 
2 4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
1 4941Z Transport drogowy towarów
1 5030Z Transport wodny śródlądowy pasażerski 
155 5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
3 5222A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
8 5222B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
1 5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
4 5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
140 5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  
1 5530Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
98 5590Z Pozostałe zakwaterowanie 
4 5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
3 5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
3 5629Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
1 5813Z Wydawanie gazet
1 5819Z Pozostała działalność wydawnicza 
6 5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo 
2 5912Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
2 5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo 
1 5914Z Działalność związana z projekcją filmów 
1 5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
4 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
1 6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
1 6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 
3 6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
1 6411Z Działalność banku centralnego
3 6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 
15 6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów 
1 6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
36 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
256 6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
891 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
67 7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
31 7111Z Działalność w zakresie architektury 
27 7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
20 7120B Pozostałe badania i analizy techniczne
60 7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
14 7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
5 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
6 7500Z Działalność weterynaryjna
9 7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy 
1 7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 
1 7911B Działalność pośredników turystycznych
1 7912Z Działalność organizatorów turystyki
7 7990B Działalność w zakresie informacji turystycznej 
2 7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
3 8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
14 8129Z Pozostałe sprzątanie 
17 8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
3 8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 
3 8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
5447 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
456 8412Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, 
1027 8413Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
2 8421Z Sprawy zagraniczne
176 8422Z Obrona narodowa
645 8423Z Wymiar sprawiedliwości
144 8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
335 8425Z Ochrona przeciwpożarowa 
13 8430Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
6969 8510Z Wychowanie przedszkolne
12080 8520Z Szkoły podstawowe
6646 8531A Gimnazja
2941 8531B Licea ogólnokształcące
354 8531C Licea profilowane
1943 8532A Technika
1820 8532B Zasadnicze szkoły zawodowe
8 8532C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
1033 8541Z Szkoły policealne
21 8542A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
2 8542B Szkoły wyższe
67 8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 
68 8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
45 8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
216 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
931 8560Z Działalność wspomagająca edukację
7 8610Z Działalność szpitali
21 8621Z Praktyka lekarska ogólna 
7 8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna 
2 8690A Działalność fizjoterapeutyczna
4 8690B Działalność pogotowia ratunkowego 
3 8690C Praktyka pielęgniarek i położnych
2 8690D Działalność paramedyczna
15 8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
7 8710Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 
155 8720Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
299 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 
940 8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
601 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 
192 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi
2339 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
138 9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
7 9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
4 9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
1895 9004Z Działalność obiektów kulturalnych 
1920 9101A Działalność bibliotek 
34 9101B Działalność archiwów
332 9102Z Działalność muzeów
8 9103Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 
64 9104Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów 
243 9311Z Działalność obiektów sportowych
5 9312Z Działalność klubów sportowych
1 9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
142 9319Z Pozostała działalność związana ze sportem
29 9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
4 9411Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
2 9412Z Działalność organizacji profesjonalnych
5 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4 9601Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
14 9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna
7 9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2019 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X