08-12-2019 Marii i Wirgiliusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2017 r.

W pierwszej połowie 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 3822 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji utrzyma się w drugiej 2017 r. to powinno ich powstać 7644. W 2016 r., który był rekordowy pod kątem rejestracji nowych firm z kapitałem zagranicznym powstało ich łącznie 7122. Oznacza, iż w bieżącym roku może powstać o 7,33% takich spółek więcej niż w 2016 r. 

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana w stosunku do poprzedniego roku
*2017 *7644 7,33
2016 7122 6,2
2015 6706 52,7
2014 4390 20,01
2013 3658 6,03
2012 3450 15,12
2011 2997 -1,15
2010 3032 23,4
2009 2457 -25,09
2008 3280  

*prognoza dla roku 2017

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (43,83% wszystkich rejestracji), małopolskim 11,3% i dolnośląskim (8,79%).

Liczba zarejestrowanych firm w 2017 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 336 8,79
KUJAWSKO-POMORSKIE 34 0,89
LUBELSKIE 119 3,11
LUBUSKIE 37 0,97
ŁÓDZKIE 126 3,30
MAŁOPOLSKIE 432 11,30
MAZOWIECKIE 1675 43,83
OPOLSKIE 27 0,71
PODKARPACKIE 156 4,08
PODLASKIE 49 1,28
POMORSKIE 134 3,51
ŚLĄSKIE 191 5,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 0,60
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 24 0,63
WIELKOPOLSKIE 227 5,94
ZACHODNIOPOMORSKIE 232 6,07

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 1300.

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 10 firm z udziałem kapitału zagranicznego: 

miejscowość liczba
WARSZAWA 1300
KRAKÓW 390
WROCŁAW 273
SZCZECIN 209
POZNAŃ 157
WÓLKA KOSOWSKA 138
ŁÓDŹ 99
GDAŃSK 64
PRZEMYŚL 64
RZESZÓW 64
LUBLIN 62
KATOWICE 52
PIASECZNO 50
GDYNIA 33
BIELSKO-BIAŁA 27
BIAŁYSTOK 25
PRUSZKÓW 20
BYDGOSZCZ 16
BIAŁA PODLASKA 15
CZĘSTOCHOWA 15
JABŁONOWO 13
GLIWICE 12
CHEŁM 10
JAWORZNO 10
OLSZTYN 10
RASZYN 10

 Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (94,77%), oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,51%), spółki komandytowe (2,2%).

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  3622 94,77
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  96 2,51
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  84 2,20
SPÓŁKA JAWNA  8 0,21
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  6 0,16
SPÓŁKA AKCYJNA  5 0,13
SPÓŁKA EUROPEJSKA  1 0,0

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 79 839 zł. Tylko 34 miały kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel w Polsce 33,12%, budownictwo 11,70%, przetwórstwo przemysłowe 10,15%.

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 1266 33,12
BUDOWNICTWO 447 11,70
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 388 10,15
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 377 9,86
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 263 6,88
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 254 6,65
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 225 5,89
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 212 5,55
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 118 3,09
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  74 1,94
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 67 1,75
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 27 0,71
EDUKACJA 25 0,65
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 23 0,60
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 19 0,50
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 17 0,44
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 14 0,37
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 5 0,13
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 1 0,03

 Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 157 firm, restauracje 135 firm, transport drogowy 132 firmy:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

pkd  treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 157
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 135
4941Z Transport drogowy towarów 132
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 128
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 125
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 123
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  120
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  113
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 108
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 103
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  100
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 92
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 89
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 69
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 61
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 48
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 44
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 39
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 38
1085Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 33
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 33
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 33
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 31
3109Z Produkcja pozostałych mebli 30
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 30
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 29
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 28
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  28
7311Z Działalność agencji reklamowych 27
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 26
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 26
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 25
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  25
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  24
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 23
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 22
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 22
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  22
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  22
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  20
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 19
6312Z Działalność portali internetowych 19
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 19
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  18
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 18
4331Z Tynkowanie 17
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 17
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 16
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 16
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  16
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  16
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  16
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  16
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  16
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 15
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 15
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  15
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 14
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  14
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  14
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  14
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 13
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 13
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 12
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 12
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  12
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  12
7912Z Działalność organizatorów turystyki 12
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 11
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  11
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  11
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   11
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 11
7911A Działalność agentów turystycznych 11
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  11
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  10
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 10
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  10
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 10

 

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

 

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2019 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X