13-12-2018 Łucji i Otylii
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS 2018

Kolejny rok spadku rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w II pierwszych kwartałach 2018 r. zarejestrowano 22 737 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Z reguły liczba rejestracji w połowie roku jest podobna do drugiej, w związku z powyższym liczba rejestracji przedsiębiorców w KRS na koniec 2018 r. wyniesie 45744. Oznaczać to będzie spadek o 2,33% liczby rejestracji w stosunku do 2017 r., będzie to już kolejny rok spadku rejestracji w KRS.

liczby rejestracji w KRS rocznie, czerwiec 2018

Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS, prognoza dla 2018 r.

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45744 -2,33

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

nowe firmy w KRS miesięcznie czerwiec 2018 r.

Liczba rejestracji miesięcznie:

  2018 liczba rejestracji 2017 liczba rejestracji 2016 liczba rejestracji
styczeń 4238 4099 3724
luty 3944 3922 4345
marzec 3654 4691 4476
kwiecień 3842 3734 4847
maj 3578 4027 3998
czerwiec 3481 2965 4431

Najwięcej spółek rejestruje się w województwie mazowieckim 31,95%, wielkopolskim 10,29% i małopolskim 9,11%.

nowe firmy w KRS wg województw czerwiec 2018 r.

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo procentowo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 8,76 1992 8,76
KUJAWSKO-POMORSKIE 3,15 716 3,15
LUBELSKIE 2,73 621 2,73
LUBUSKIE 1,78 405 1,78
ŁÓDZKIE 4,36 991 4,36
MAŁOPOLSKIE 9,11 2071 9,11
MAZOWIECKIE 31,95 7264 31,95
OPOLSKIE 1,17 267 1,17
PODKARPACKIE 3,54 806 3,54
PODLASKIE 1,56 355 1,56
POMORSKIE 6,50 1477 6,50
ŚLĄSKIE 8,94 2033 8,94
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1,37 312 1,37
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1,71 388 1,71
WIELKOPOLSKIE 10,29 2339 10,29
ZACHODNIOPOMORSKIE 3,08 700 3,08

Jeżeli porównamy rejestrację w 2018 i w 2017 r. to największy wzrost rejestracji jest w województwie podlaskim i świętokrzyskim a największy spadek rejestracji w woj. zachodniopomorskim i małopolskim:

wojewodztwo 2018 2017 zmiana w stosunku do 2017 r.
PODLASKIE 355 319 11,29
ŚWIĘTOKRZYSKIE 312 281 11,03
LUBUSKIE 405 376 7,71
KUJAWSKO-POMORSKIE 716 681 5,14
POMORSKIE 1477 1448 2,00
WIELKOPOLSKIE 2339 2308 1,34
LUBELSKIE 621 615 0,98
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 388 389 -0,26
PODKARPACKIE 806 818 -1,47
ŁÓDZKIE 991 1007 -1,59
DOLNOŚLĄSKIE 1992 2037 -2,21
OPOLSKIE 267 277 -3,61
MAZOWIECKIE 7264 7619 -4,66
ŚLĄSKIE 2033 2156 -5,71
MAŁOPOLSKIE 2071 2241 -7,59
ZACHODNIOPOMORSKIE 700 866 -19,17

Najwięcej przedsiębiorców zarejestrowano w Warszawie 5734, Krakowie 1385 i Poznaniu 1230.

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2018 r.

miejscowość liczba
WARSZAWA 5734
KRAKÓW 1385
POZNAŃ 1230
WROCŁAW 1228
ŁÓDŹ 604
GDAŃSK 550
KATOWICE 453
SZCZECIN 400
GDYNIA 373
RZESZÓW 366
LUBLIN 341
BYDGOSZCZ 236
BIELSKO-BIAŁA 218
BIAŁYSTOK 207
TORUŃ 169
WÓLKA KOSOWSKA 153
CZĘSTOCHOWA 151
KIELCE 127
ZIELONA GÓRA 126
OLSZTYN 124
OPOLE 108
TRZEBNICA 104
GLIWICE 96
KWIDZYN 89
PIASECZNO 84
RADOM 75
PRZEMYŚL 74
GORZÓW WIELKOPOLSKI 73
PRUSZKÓW 73
SOSNOWIEC 73
TYCHY 70
SOPOT 69
LEGNICA 61
TARNÓW 61
KOSZALIN 55
RYBNIK 54
LUBOŃ 53
PŁOCK 52

Jeżeli porównamy rejestrację dla z 2017 i 2018 r. dla największych miast, to zauważymy, iż wzrost rejestracji w 2018 r. nastąpił w Poznaniu, Gdyni, Rzeszowie, Lublinie.

porównanie rejestracji dla 2017 i 2018 r. w miastach o największej rejestracji
miejscowość 2018 2017 zmiana procentowa
WARSZAWA 5734 6109 -6,14
KRAKÓW 1385 1607 -13,81
POZNAŃ 1230 1172 4,95
WROCŁAW 1228 1382 -11,14
ŁÓDŹ 604 628 -3,82
GDAŃSK 550 549 0,18
KATOWICE 453 483 -6,21
SZCZECIN 400 565 -29,20
GDYNIA 373 326 14,42
RZESZÓW 366 339 7,96
LUBLIN 341 318 7,23
BYDGOSZCZ 236 243 -2,88
BIELSKO-BIAŁA 218 162 34,57
BIAŁYSTOK 207 181 14,36
TORUŃ 169 141 19,86
WÓLKA KOSOWSKA 153 177 -13,56
CZĘSTOCHOWA 151 144 4,86
KIELCE 127 147 -13,61
ZIELONA GÓRA 126 152 -17,11
OLSZTYN 124 150 -17,33
OPOLE 108 94 14,89
TRZEBNICA 104 6 1633,33
GLIWICE 96 92 4,35
KWIDZYN 89 17 423,53
PIASECZNO 84 101 -16,83
RADOM 75 69 8,70
PRZEMYŚL 74 77 -3,90
PRUSZKÓW 73 81 -9,88
GORZÓW WIELKOPOLSKI 73 83 -12,05
SOSNOWIEC 73 102 -28,43
TYCHY 70 68 2,94
SOPOT 69 79 -12,66
TARNÓW 61 45 35,56
LEGNICA 61 67 -8,96
KOSZALIN 55 56 -1,79
RYBNIK 54 55 -1,82
LUBOŃ 53 22 140,91
PŁOCK 52 53 -1,89

Pod względem form prawnych w 2018 r. najwięcej rejestruje się w spółek z o.o. 79,08%, spółek komandytowych 13,21%, spółek jawnych 2,60%. 

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2018 roku

forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  17980 79,08
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  3003 13,21
SPÓŁKA JAWNA   592 2,60
FUNDACJA  485 2,13
STOWARZYSZENIE  220 0,97
SPÓŁKA AKCYJNA  125 0,55
SPÓŁDZIELNIA  114 0,50
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  109 0,48
SPÓŁKA PARTNERSKA  72 0,32
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  28 0,12
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW  4 0,02
IZBA GOSPODARCZA  2 0,01
INSTYTUT BADAWCZY  1 0,00
ZWIĄZEK SPORTOWY  1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY  1 0,00

Wśród zarejestrowanych podmiotów 18 106 to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 128 028 zł.

Najwięcej firm rozpoczyna działalność w handlu 17,42%, działalności profesjonalnej 17,25%, budownictwie 12,23%

nowe firmy w KRS wg klas PKD czerwiec 2018 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2018 roku według klas PKD:

klasa liczba procentowo
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 0,03
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 42 0,18
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 118 0,52
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 133 0,58
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 235 1,03
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 390 1,72
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  421 1,85
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 477 2,10
EDUKACJA 572 2,52
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 711 3,13
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 855 3,76
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1349 5,93
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1400 6,16
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 1663 7,31
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1733 7,62
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 1968 8,66
BUDOWNICTWO 2781 12,23
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 3923 17,25
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 3960 17,42

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2018 r.:

pkd treść liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1457
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1001
4941Z Transport drogowy towarów 795
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 764
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 750
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 618
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  548
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 538
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 514
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 442
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 414
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 355
7311Z Działalność agencji reklamowych 332
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 300
6312Z Działalność portali internetowych 300
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 265
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 258
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  252
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  237
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  224
6910Z Działalność prawnicza 217
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 213
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 197
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 174
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 171
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 168
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 160
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 158
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 156
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 152
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 147
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  143
4932Z Działalność taksówek osobowych  140
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 139
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 138
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 134
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 130
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 125
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  125
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 122
7111Z Działalność w zakresie architektury  116
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  114
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 106
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 106
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 105
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2018 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X