22-10-2018 Filipa i Kordulii
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rozwiązania firm bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w 2017 r.

Postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Czyszczenie KRS z nieaktywnych podmiotów

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1924) wprowadzono do ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym nowe artykułu od 25a-25e.

Ich celem była możliwość wykreślania przez sądy tzw. martwych podmiotów (nieaktywnych).

Wprowadzając nowe artykuły stworzono nową procedurę jaką jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności lub nie posiadają zbywalnego majątku na zaspokojenie roszczeń.

Na mocy tych przepisów Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie.

W 2015 r. rozpoczęto 1894 takie postępowania.
W 2016 r. rozpoczęto 8003 takie postępowania.
W 2017 do końca kwietnia rozpoczęto 4894 takie postępowania. Według naszej oceny takich postępowań w 2017 r. będzie ponad 15 000.

rok miesiąc liczba postępowań
2017 styczeń 680
2017 luty 1199
2017 marzec 1382
2017 kwiecień 1633

16,3 % postępowań wszczętych w 2017 r. dotyczy podmiotów, które działały krócej niż 5 lat:

Data rejestracji w KRS liczba postępowań
2001 480
2002 526
2003 438
2004 457
2005 282
2006 354
2007 334
2008 259
2009 315
2010 309
2011 334
2012 308
2013 253
2014 151
2015 71
2016 13

W 2017 roku najwięcej takich postępowań rozpoczęto w województwie mazowieckim – 1060:

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 238 4,86
KUJAWSKO-POMORSKIE 215 4,39
LUBELSKIE 101 2,06
LUBUSKIE 100 2,04
ŁÓDZKIE 287 5,86
MAŁOPOLSKIE 186 3,80
MAZOWIECKIE 1060 21,66
OPOLSKIE 212 4,33
PODKARPACKIE 223 4,56
PODLASKIE 24 0,49
POMORSKIE 806 16,47
ŚLĄSKIE 825 16,86
ŚWIĘTOKRZYSKIE 31 0,63
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 144 2,94
WIELKOPOLSKIE 225 4,60
ZACHODNIOPOMORSKIE 217 4,43

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. – 89,09% wszystkich postępowań. W KRS spółki z o.o. stanowią 75% wszystkich podmiotów.

Forma prawna liczba procentowo
FUNDACJA 81 1,66
IZBA GOSPODARCZA 4 0,08
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 36 0,74
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 1 0,02
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 2 0,04
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 1 0,02
SPÓŁDZIELNIA 55 1,12
SPÓŁKA AKCYJNA 84 1,72
SPÓŁKA JAWNA 101 2,06
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 1,19
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 17 0,35
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4360 89,09
STOWARZYSZENIE 75 1,53
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 9 0,18
ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG 1 0,02
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 1 0,02
ZWIĄZEK ZAWODOWY 8 0,16

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań rozpoczętych w 2016 r. dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 31,46%.

klasa liczba procetowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 1520 31,46
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 657 13,60
BUDOWNICTWO 642 13,29
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 349 7,22
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 235 4,86
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 217 4,49
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  209 4,33
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 208 4,31
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 176 3,64
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 169 3,50
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 122 2,53
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 69 1,43
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 58 1,20
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 54 1,12
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 46 0,95
EDUKACJA 36 0,75
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 30 0,62
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 29 0,60
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 0,10

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych.

PKD PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 302
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 234
4941Z Transport drogowy towarów 154
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 143
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  131
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 120
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 103
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 102
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 75
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 75
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 62
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 59
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 56
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 54
7311Z Działalność agencji reklamowych 54
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 52

Toczące się postępowania o rozwiązanie mają określone skutki dla wierzycieli – powinni oni w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia postępowania zgłosić swoje roszczenia.
Jeżeli tego nie zrobią mają jeszcze rok na zgłoszenie wierzytelności od momentu, gdy podmiot zostanie wykreślony z KRS.

Lista podmiotów w stosunku do których rozpoczęto postępowanie o rozwiązanie jest dostępna w ramach usługi monitoringu likwidacji firm

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2018 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X