15-11-2018 Alberta i Leopolda
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Upadłości firm w 2018 r.

Do końca września 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 443 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, iż będzie ich w całym 2018 r. mniej niż 600, czyli podobnie jak w 2017 r., kiedy było ich 591 oraz w 2016 r., gdy było ich 606.  Jeżeli porównamy tą liczbę z liczbą upadłości z analogicznym okresem la wcześniejszych to zauważymy tendencję spadkową.

Liczba upadłości firm w poszczególnych latach, prognoza dla 2018 r.

upadłości firm rocznie 

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

upadłości firm miesięcznie wrzesień 2018

liczba postępowań upadłościowych
miesiąc 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 54 50 49 60 60 82
luty 48 46 42 62 65 76
marzec 62 41 63 83 63 71
kwiecień 49 45 55 61 62 84
maj 42 43 51 75 78 67
czerwiec 59 47 49 61 74 86
lipiec 46 58 53 67 81 89
sierpień 50 55 38 64 61 67
wrzesień 33 56 61 44 71 68
październik   50 53 56 82 79
listopad   54 44 57 49 63
grudzień   46 48 60 61 56
suma 443 591 606 750 807 888

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż oddalono wnioski u upadłości w stosunku do 398 podmiotów, czyli w całym 2018 r. może być ich ponad 600, wobec 430 w 2017 r. i 151 w 2016 r. 

Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 r. firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Takich postępowań do 30 września 2018 r. było 346 (w 2018 r. może być ich około 600), wobec 348 w 2017 r. i 212 w 2016 r. . 

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 56,66% wobec 56,51% w 2017 r. i indywidualnych działalności gospodarczych 24,15% wobec 26,57% w 2017r.:

forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 251 56,66
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 107 24,15
SPÓŁKA AKCYJNA 40 9,03
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 17 3,84
SPÓŁKA JAWNA 12 2,71
SPÓŁDZIELNIA 9 2,03
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 5 1,13
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,23
IZBA GOSPODARCZA 1 0,23

W 2018 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 23,25% i śląskim 12,42%.

upadłości firm wg województw wrzesień 2018

 

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 37 8,35
KUJAWSKO-POMORSKIE  21 4,74
LUBELSKIE  29 6,55
LUBUSKIE 6 1,35
ŁÓDZKIE 14 3,16
MAŁOPOLSKIE 38 8,58
MAZOWIECKIE 103 23,25
OPOLSKIE 11 2,48
PODKARPACKIE 23 5,19
PODLASKIE 13 2,93
POMORSKIE 26 5,87
ŚLĄSKIE 55 12,42
ŚWIĘTOKRZYSKIE 12 2,71
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10 2,26
WIELKOPOLSKIE 30 6,77
ZACHODNIOPOMORSKIE 15 3,39

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 26,86% i przetwórczą 23,48%:

upadłości firm wg klas PKD wrzesień 2018

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 119 26,86
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 104 23,48
BUDOWNICTWO 70 15,80
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 25 5,64
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 22 4,97
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 21 4,74
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 14 3,16
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 14 3,16
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 11 2,48
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 11 2,48
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 8 1,81
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 6 1,35
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 5 1,13
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  4 0,90
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,68
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 3 0,68
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 2 0,45
EDUKACJA 1 0,23

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 18
4941Z Transport drogowy towarów 16
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 15
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 14
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 11
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 11
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 10
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 8
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 8
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 6
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 6
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 5
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 5
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 5
7311Z Działalność agencji reklamowych 5
8610Z Działalność szpitali 5

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2018 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X