26-06-2017 Jana i Pawła
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2017 restrukturyzacje firm

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań.

W 2017 r. w pierwszym kwartale takich postępowań było już 87.

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych:

miesiąc 2017 2016
styczeń 24 0
luty 29 2
marzec 34 12
kwiecień   10
maj   13
czerwiec   18
lipiec   18
sierpień   28
wrzesień   31
październik   19
listopad   31
grudzień   30

Stały wzrost takich postępowań to dobra informacja, dlatego że wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby firmy z problemami finansowymi nie upadały lecz mogły dalej funkcjonować po przejściu restrukturyzacji.

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego - 49,43% wszystkich postępowań: 

Rodzaj postępowania liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 43 49,43
postępowanie sanacyjne 22 25,29
postępowanie układowe 17 19,54
postępowanie o zatwierdzenie układu 5 5,75

W 2017 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie śląskim 19,54% i mazowieckiem 14,94%.

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 11 12,64
KUJAWSKO-POMORSKIE 5 5,75
LUBELSKIE 5 5,75
LUBUSKIE 2 2,30
ŁÓDZKIE 1 1,15
MAŁOPOLSKIE 6 6,90
MAZOWIECKIE 13 14,94
OPOLSKIE 2 2,30
PODKARPACKIE 5 5,75
PODLASKIE 3 3,45
POMORSKIE 5 5,75
ŚLĄSKIE 17 19,54
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 2,30
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2 2,30
WIELKOPOLSKIE 4 4,60
ZACHODNIOPOMORSKIE 4 4,60

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 40,23% i indywidualnych działalności gospodarczych 28,74%:

Forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 35 40,23
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 25 28,74
SPÓŁKA AKCYJNA 17 19,54
SPÓŁKA JAWNA 6 6,90
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 2,30
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 2,30

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się przetwórstwem przemysłowym 27,59%:

klasa PKD liczba procentowo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 24 27,59
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 21 24,14
BUDOWNICTWO 14 16,09
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 5 5,75
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 4 4,60
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3 3,45
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 3 3,45
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 2,30
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2 2,30
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 2 2,30
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 2 2,30
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 2 2,30
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1 1,15
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 1,15
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 1 1,15

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych:

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 4
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 3
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 3
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 2
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 2
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 2
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 2
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  2
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 2
4941Z Transport drogowy towarów 2
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 2
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  2
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 1
0510Z Wydobywanie węgla kamiennego  1
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  1
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  1
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  1
1101Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 1
1107Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych 1
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 1
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 1
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2441Z Produkcja metali szlachetnych 1
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 1
2529Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 1
2593Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn  1
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 1
2829Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 1
3102Z Produkcja mebli kuchennych 1
3109Z Produkcja pozostałych mebli 1
3514Z Handel energią elektryczną 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  1
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 1
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 1
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 1
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 1
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 1
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  1
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 1
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  1
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 1
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 1
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 1
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  1
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 1
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 1
4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  1
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  1
4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  1
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 1
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  1
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  1
6420Z Działalność holdingów finansowych 1
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  1
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 1
6910Z Działalność prawnicza 1
8020Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  1
8610Z Działalność szpitali 1
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  1
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 1

Lista postępowań restrukturyzacyjnych

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2017 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X