20-06-2024 Bogny i Florentyny
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2023 r. zarejestrowano 56 265 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Oznacza to wzrost o 1,48% w stosunku do 2022 r.

Nowe firmy w KRS 2023

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Rejestracje w poszczególnych miesiącach

miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019 2018
styczeń 4916 5698 3809 4855 4179 4239
luty 4626 5568 4388 4488 4088 3944
marzec 5358 5652 4888 3915 4404 3655
kwiecień 4228 4078 4691 2947 4096 3918
maj 4579 4430 4633 3239 3916 3438
czerwiec 4413 4032 4442 3675 3253 3510
lipiec 4249 4405 4231 3992 4057 3350
sierpień 4576 4226 4027 3979 3586 3908
wrzesień 4805 4229 4601 4437 3985 3459
październik 4982 4458 5134 4197 4626 4273
listopad 4780 4353 4918 3543 4149 3870
grudzień 4753 4318 6536 3951 3785 3511

 

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2023 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 34%, wielkopolskim 9,47% i śląskim 8,8%:

nowe firmy w KRS w województwach 2023

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4579 8,14
KUJAWSKO-POMORSKIE 1898 3,37
LUBELSKIE 1782 3,17
LUBUSKIE 849 1,51
ŁÓDZKIE 2509 4,46
MAŁOPOLSKIE 4810 8,55
MAZOWIECKIE 19128 34,00
OPOLSKIE 665 1,18
PODKARPACKIE 1690 3,00
PODLASKIE 1090 1,94
POMORSKIE 3545 6,30
ŚLĄSKIE 4952 8,80
ŚWIĘTOKRZYSKIE 789 1,40
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 945 1,68
WIELKOPOLSKIE 5331 9,47
ZACHODNIOPOMORSKIE 1703 3,03

 

 Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2023 r.

miejscowość Liczba
WARSZAWA 14995
KRAKÓW 3055
WROCŁAW 2914
POZNAŃ 2633
GDAŃSK 1510
ŁÓDŹ 1409
KATOWICE 1112
LUBLIN 1001
SZCZECIN 871
RZESZÓW 730
BIAŁYSTOK 696
GDYNIA 651
BYDGOSZCZ 595
TORUŃ 364
KIELCE 360
BIELSKO-BIAŁA 337
CZĘSTOCHOWA 322
OLSZTYN 314
ZIELONA GÓRA 302
GLIWICE 271
OPOLE 256
RADOM 240
PIASECZNO 203
SOSNOWIEC 196
KOSZALIN 179
TYCHY 163
WÓLKA KOSOWSKA 157
GORZÓW WIELKOPOLSKI 154
PRUSZKÓW 152
JABŁONOWO 150
PŁOCK 134
KALISZ 132
BIAŁA PODLASKA 123
RYBNIK 122
SOPOT 120
CHORZÓW 120
MARKI 110
TARNÓW 109
BYTOM 109
ELBLĄG 108
LEGNICA 104
DĄBROWA GÓRNICZA 102
ZĄBKI 101
LESZNO 100

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2023 roku

Pod względem form prawnych w 2023 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 91,18%, fundacji 2,4% i spółek komandytowych 1,75%.

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 51301 91,18
FUNDACJA 1350 2,40
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 987 1,75
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 892 1,59
SPÓŁKA JAWNA 857 1,52
STOWARZYSZENIE 322 0,57
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 248 0,44
SPÓŁKA AKCYJNA 90 0,16
SPÓŁKA PARTNERSKA 89 0,16
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 61 0,11
SPÓŁDZIELNIA 55 0,10
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 5 0,01
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 3 0,01
SPÓŁKA EUROPEJSKA 2 0,00
INNA ORGANIZACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 0,00
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 1 0,00
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ 1 0,00

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki

Średni kapitał spółki to 55 450 zł. 229 spółek maj kapitał zakładowy 1 mln. zł lub wyższy.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność handlową 18,07% i działalność profesjonalną 14,54%.

nowe firmy w KRS wg klas PKD 2023 r.

Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2023 roku według klas PKD:

 

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 10000 18,07
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 8047 14,54
BUDOWNICTWO 7804 14,10
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3944 7,13
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3886 7,02
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3766 6,81
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 3584 6,48
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3243 5,86
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 2274 4,11
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 1653 2,99
EDUKACJA 1640 2,96
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 1601 2,89
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1332 2,41
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1207 2,18
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 974 1,76
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 282 0,51
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 65 0,12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 34 0,06

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2023 r.:

pkd Liczba
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2151
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2142
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2127
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2104
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1888
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1753
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 1503
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 1419
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1316
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1273
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1137
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1115
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1066
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 822
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 728
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 643
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 630
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 606
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 599
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 570
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 555
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 543
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 534
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 493
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 486
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 485
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 483
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 467
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 433
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 424
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 398
49.32.Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 391
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 382
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 337
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 325
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 314
85.51.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 305
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 302
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 296
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 271
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 271
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 266
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 266
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 265
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 265
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 264
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 262
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 252
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 249
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 230
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 226
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 218
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 217
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 217
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 203
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 197
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 197
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 190
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 190
85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 183
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 182
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 182
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 180
86.90.A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 179
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 177
80.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 176
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 175
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 165
86.23.Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 165
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 162
90.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 153
81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 152
79.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 151
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 144
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 143
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 143
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 142
43.32.Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 140
93.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 137
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 135
85.59.A - NAUKA JEZYKÓW OBCYCH 134
93.29.B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 133
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 129
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 129
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 128
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 128
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 128
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 128
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 126
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 124
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 123
93.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 123
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 122
88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH 121
43.33.Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 117
96.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 117
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 113
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 111
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 107
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 106
94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 106
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 105
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 103
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 102
43.91.Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 102
93.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 102
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 101
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X