25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 Nowe firmy w KRS

Ile powstało nowych spółek w 2021 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2021 r. zarejestrowano 56 298 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  Jest to rekord rejestracji nowych firm w KRS, wzrost o 19,23% w stosunku do 2020 r.

nowe firmy w KRS w 2021 r.

 Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS

Liczba rejestracji nowych firm w KRS
ROK
miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 3809 4855 4179 4239 4102 3724
luty 4388 4488 4088 3944 3926 4345
marzec 4888 3915 4404 3655 4693 4476
kwiecień 4691 2947 4096 3918 3755 4847
maj 4633 3239 3916 3438 4029 3998
czerwiec 4442 3675 3253 3510 3397 4431
lipiec 4231 3992 4057 3350 3497 3639
sierpień 4027 3979 3586 3908 3289 3566
wrzesień 4601 4437 3985 3459 3794 4338
październik 5134 4197 4626 4273 3899 4026
listopad 4918 3543 4149 3870 4128 4379
grudzień 6536 3951 3785 3511 4062 5364

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2021 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 31,94%, wielkopolskim 9,91% i małopolskim 8,96%:

nowe firmy w KRS w województwach 2021

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4887 8,68
KUJAWSKO-POMORSKIE 1913 3,40
LUBELSKIE 1862 3,31
LUBUSKIE 1060 1,88
ŁÓDZKIE 2526 4,49
MAŁOPOLSKIE 5047 8,96
MAZOWIECKIE 17983 31,94
OPOLSKIE 670 1,19
PODKARPACKIE 1712 3,04
PODLASKIE 998 1,77
POMORSKIE 3574 6,35
ŚLĄSKIE 4944 8,78
ŚWIĘTOKRZYSKIE 875 1,55
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 977 1,74
WIELKOPOLSKIE 5580 9,91
ZACHODNIOPOMORSKIE 1690 3,00

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2021 r.

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 14298
KRAKÓW 3348
WROCŁAW 3179
POZNAŃ 2777
ŁÓDŹ 1557
GDAŃSK 1472
KATOWICE 1163
LUBLIN 1040
SZCZECIN 898
GDYNIA 770
BYDGOSZCZ 675
RZESZÓW 645
BIAŁYSTOK 612
KIELCE 449
ZIELONA GÓRA 433
TORUŃ 385
CZĘSTOCHOWA 369
OLSZTYN 360
BIELSKO-BIAŁA 349
OPOLE 311
RADOM 262
GLIWICE 255
PIASECZNO 216
TYCHY 204
KOSZALIN 178
GORZÓW WIELKOPOLSKI 174
SOSNOWIEC 163
SOPOT 145
BYTOM 133
PRUSZKÓW 129
RYBNIK 129
LEGNICA 123
ZABRZE 121
TARNÓW 120
PRZEMYŚL 118
ELBLĄG 116
PŁOCK 114
DĄBROWA GÓRNICZA 113
GNIEZNO 112
KALISZ 110
BIAŁA PODLASKA 109
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 109
CHORZÓW 108
NOWY SĄCZ 101

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2021 roku

Pod względem form prawnych w 2021 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 90,68%, spółek jawnych 3,24% i fundacji 1,84%. 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 51053 90,68
SPÓŁKA JAWNA 1825 3,24
FUNDACJA 1034 1,84
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 809 1,44
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 395 0,70
STOWARZYSZENIE 270 0,48
SPÓŁKA AKCYJNA 256 0,45
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 234 0,42
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 142 0,25
SPÓŁDZIELNIA 131 0,23
SPÓŁKA PARTNERSKA 131 0,23
IZBA GOSPODARCZA 4 0,01
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ 4 0,01
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 2 0,004
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 2 0,004
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 2 0,004
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1 0,002
INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ 1 0,002
SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA 1 0,002
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 0,002

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki?

Wśród zarejestrowanych podmiotów 51 844  to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 49 785 zł. 233 spółki mają kapitał zakładowy 1 mln. zł lub wyższy.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność handlową 16,33% i budowlaną 16,08%

nowe firmy w KRS wg klas PKD 2021 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2021 roku według klas PKD: 

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 9192 16,33
BUDOWNICTWO 9050 16,08
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7693 13,67
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 4484 7,97
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3920 6,96
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3825 6,80
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3720 6,61
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 3676 6,53
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 2090 3,71
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2058 3,66
EDUKACJA 1567 2,78
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 1377 2,45
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1238 2,20
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1063 1,89
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 674 1,20
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 334 0,59
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 251 0,45
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 63 0,11
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 0,01

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2021 r.:

pkd treść Liczba
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 3356
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 2409
4941Z Transport drogowy towarów 2356
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2355
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2178
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2106
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1937
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1862
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1360
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 1323
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1305
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 877
7311Z Działalność agencji reklamowych 816
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 799
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 703
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 665
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  613
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 581
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 557
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 551
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  541
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  539
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 530
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 512
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  468
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 454
6312Z Działalność portali internetowych 444
4932Z Działalność taksówek osobowych  423
6910Z Działalność prawnicza 411
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 387
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 382
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  358
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 351
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 297
7111Z Działalność w zakresie architektury  272
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 268
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 265
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 261
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 260
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 259
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  241
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  234
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  234
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   231
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 227
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  226
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 223
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 219
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 219
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  210
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 208
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 200
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  200
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 200
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 195
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 192
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  183
8560Z Działalność wspomagająca edukację 181
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 177
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 176
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  176
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 174
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  167
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  162
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  161
8621Z Praktyka lekarska ogólna  160
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  158
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 147
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 146
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  145
6420Z Działalność holdingów finansowych 142
4331Z Tynkowanie 136
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  133
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 130
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 130
3109Z Produkcja pozostałych mebli 126
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  124
8292Z Działalność związana z pakowaniem 123
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 121
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  121
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 119
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 119
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 116
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 111
7420Z Działalność fotograficzna 109
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 108
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 106
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  106
8510Z Wychowanie przedszkolne 106
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  104
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 103
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 103
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 103
9312Z Działalność klubów sportowych 103
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 101
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 99
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 98
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  97
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 97
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 97
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  97
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 96
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 94
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  93
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 93
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 91
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 90
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  89
8559A Nauka języków obcych 88
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 88
6430Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 87
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 87
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 86
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 86
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  84
3102Z Produkcja mebli kuchennych 83
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  83
4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 83
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  79
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 78
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 78
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 78
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 75
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  74
9311Z Działalność obiektów sportowych 74
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  74
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 71
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 71
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 71
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  71
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 71
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 70
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  70
8129Z Pozostałe sprzątanie  70
1089Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 69
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  69
5811Z Wydawanie książek 69
7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 69
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 68
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 67
8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  67
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  67
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 66
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 66
7912Z Działalność organizatorów turystyki 66
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 65
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 65
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 64
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 63
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  62
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  62
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 61
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 61
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  61
1812Z Pozostałe drukowanie  60
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 60
7712Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,  60
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 58
4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 58
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 58
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 56
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 56
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 56
6630Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami 55
4334Z Malowanie i szklenie  53
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 52
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 52
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  52
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 52
8690D Działalność paramedyczna 52
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 51
3514Z Handel energią elektryczną 50
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  50
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  50

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X