02-07-2022 Marii i Urbana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Litewskie firmy działające w Polsce 27-05-2022

W Polsce działają 904 spółki, w których jednym z udziałowców jest litewska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Litwy (lub jest beneficjentem rzeczywistym).

Liczba firm z kapitalem litewskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 32 3,54
KUJAWSKO-POMORSKIE 19 2,10
LUBELSKIE 27 2,99
LUBUSKIE 14 1,55
ŁÓDZKIE 8 0,88
MAŁOPOLSKIE 21 2,32
MAZOWIECKIE 434 48,01
OPOLSKIE 5 0,55
PODKARPACKIE 11 1,22
PODLASKIE 234 25,88
POMORSKIE 25 2,77
ŚLĄSKIE 16 1,77
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,11
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 13 1,44
WIELKOPOLSKIE 35 3,87
ZACHODNIOPOMORSKIE 9 1,00

Lista miejscowości, w których działają minimum 10 firm z kapitałem litewskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 392
BIAŁYSTOK 77
SUWAŁKI 57
SEJNY 48
PUŃSK 41
WROCŁAW 29
KRAKÓW 20
LUBLIN 17
GDAŃSK 17
POZNAŃ 17
CZĘSTOCHOWA 10

Wykaz firm z kapitałem litewskkim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2022 53
2021 184
2020 137
2019 129
2018 61
2017 77
2016 55
2015 41
2014 28
2013 24
2012 19
2011 20
2010 13
2009 13
2008 6
2007 3
2006 5
2005 9
2004 5
2003 7
2002 8
2001 7

Informacje o firmach z kapitałem litewskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 904 spółek z udziałem kapitału z Litwy, w tym 150 z kontaktem telefonicznym, 140 z adresem email

Cena wykazu firm 450 zł + 23% VAT

Przykład struktury danych wykazu firm z kapitałem litewskim

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem litewskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 145
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 106
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 67
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 28
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 26
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 23
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 19
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 12
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 11
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 11
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 10
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 9
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 9
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 8
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 7
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 7
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 7
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 7
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 7
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 6
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 6
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 6
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 6
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 6
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 5
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 4
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 4
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 4
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 4
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3
43.31.Z - TYNKOWANIE 3
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 3
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 3
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3
46.37.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 3
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 3
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 3
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 3
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 3
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3
47.30.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 3
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3
49.32.Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 3
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 3
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 3
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3
81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 3
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 3
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 2
01.47.Z - CHÓW I HODOWLA DROBIU 2
10.82.Z - PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 2
14.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 2
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 2
26.12.Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 2
35.14.Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 2
35.30.Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 2
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 2
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 2
43.11.Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2
46.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 2
46.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2
46.17.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2
46.24.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 2
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 2
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 2
46.47.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 2
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 2
46.77.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 2
47.22.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
47.77.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
49.20.Z - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 2
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 2
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 2
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2
61.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 2
62.03.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 2
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
66.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 2
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X