15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2019 upadłości firm

W 2019 r. zanotowaliśmy wyraźny wzrost firm zagrożonych niewypłacalnością

Na koniec grudnia 2019 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 586 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to spadek ogłoszonych upadłości o 4,72% w stosunku do 2018 r. Mimo tego spadku zwiększyła się liczba firm, które są niewypłacalne.

Liczba upadłości firm w poszczególnych latach

upadłości firm rocznie 2009-2019 

Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, iż ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego.

Rok liczba oddalonych wniosków o upadłość
2016 151
2017 430
2018 562
2019 759

oddalone wnioski o upadłość w latach 2016-2019

W 2019 r. liczba oddalonych wniosków wyniosła 759 co oznacza wzrost o 35% w stosunku do 2018 r.

Łącznie więc w 2019 r. 1345 firm zgłosiło swoją niewypłacalność, choć tylko w stosunku do 586 ją ogłoszono.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

upadłości firm miesięcznie grudzień 2019

liczba postępowań upadłościowych
miesiąc 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 67 54 50 49 60 60 82
luty 49 48 46 42 62 65 76
marzec 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 42 49 45 55 61 62 84
maj 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 54 33 56 61 44 71 68
październik 52 65 50 53 56 82 79
listopad 37 52 54 44 57 49 63
grudzień 44 54 46 48 60 61 56
suma 586 615 591 606 750 807 888

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 55,97% i indywidualnych działalności gospodarczych 22,28%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 328 55,97
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 154 26,28
SPÓŁKA AKCYJNA 43 7,34
SPÓŁKA JAWNA 20 3,41
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 17 2,90
SPÓŁDZIELNIA 13 2,22
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 4 0,68
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3 0,51
FUNDACJA 2 0,34
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 1 0,17
STOWARZYSZENIE 1 0,17

W 2019 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 24,91% i śląskim 13,31%.

upadłości firm w województwach w 2019 r.

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 54 11,92
KUJAWSKO-POMORSKIE  31 6,84
LUBELSKIE 13 2,87
LUBUSKIE 8 1,77
ŁÓDZKIE  21 4,64
MAŁOPOLSKIE 31 6,84
MAZOWIECKIE  112 24,72
OPOLSKIE 11 2,43
PODKARPACKIE 21 4,64
PODLASKIE 8 1,77
POMORSKIE 20 4,42
ŚLĄSKIE 59 13,02
ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 1,32
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 14 3,09
WIELKOPOLSKIE  32 7,06
ZACHODNIOPOMORSKIE 12 2,65

Miasta, w których ogłoszono najwięcej upadłości firm w 2019 r.:

Miasto Liczba
WARSZAWA 109
WROCŁAW 29
POZNAŃ 18
KRAKÓW 16
BIELSKO-BIAŁA 13
BYDGOSZCZ 12
KATOWICE 12
ŁÓDŹ 12
GDAŃSK 8
LUBLIN 8
TORUŃ 7
OLSZTYN 6
OPOLE 6
OSTROŁĘKA 6
GLIWICE 5
KIELCE 5
BIAŁYSTOK 4
ELBLĄG 4
LEGNICA 4
RADOM 4

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 25,57% i przetwórczą 22,64%: 

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 172 29,55
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 116 19,93
BUDOWNICTWO 96 16,49
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 43 7,39
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 29 4,98
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 23 3,95
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 19 3,26
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 14 2,41
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 14 2,41
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 11 1,89
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 10 1,72
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 9 1,55
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 7 1,20
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  5 0,86
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 4 0,69
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 4 0,69
EDUKACJA 4 0,69
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,34

upadłości firm wg klas PKD grudzień 2019

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 40
4941Z Transport drogowy towarów 29
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 15
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 14
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 13
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 12
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 11
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 11
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 11
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 9
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  8
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 8
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 7
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 7
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 7
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 6
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 6
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 6
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 6
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 5
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 5
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  5
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 5
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 5
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  5
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  4
3514Z Handel energią elektryczną 4
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 4
4213Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 4
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 4
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 4
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 4
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  4
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 4
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 4
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 4
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  4
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  4
7311Z Działalność agencji reklamowych 4

 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X