25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rozwiązania firm bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w 2015 r.

Czyszczenie KRS z nieaktywnych podmiotów

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1924) wprowadzono do ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym nowe artykułu od 25a-25e.

Ich celem była możliwość wykreślania przez sądy tzw. martwych podmiotów (nieaktywnych).

Wprowadzając nowe artykuły stworzono nową procedurę jaką jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności lub nie posiadają zbywalnego majątku na zaspokojenie roszczeń.

Na mocy tych przepisów Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie.

W 2015 r. rozpoczęto 1894 takie postępowania.

rok miesiąc liczba postępowań
2015 kwiecień 7
2015 maj 69
2015 czerwiec 143
2015 lipiec 146
2015 sierpień 79
2015 wrzesień 119
2015 październik 189
2015 listopad 167
2015 grudzień 975

W 2015 roku najwięcej takich postępowań rozpoczęto w województwie mazowieckim – 937  (49,47% wszystkich postępowań)

województwo liczba postępowań procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 46 2,43
KUJAWSKO-POMORSKIE 5 0,26
LUBELSKIE 7 0,37
LUBUSKIE 97 5,12
ŁÓDZKIE 78 4,12
MAŁOPOLSKIE 333 17,58
MAZOWIECKIE 937 49,47
OPOLSKIE 32 1,69
PODKARPACKIE 4 0,21
POMORSKIE 157 8,29
ŚLĄSKIE 94 4,96
ŚWIĘTOKRZYSKIE 69 3,64
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10 0,53
WIELKOPOLSKIE 23 1,21
ZACHODNIOPOMORSKIE 2 0,11

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. – 91,55% wszystkich postępowań. W KRS spółki z o.o. stanowią 75% wszystkich podmiotów.

Forma prawna liczba postępowań procentowo
FUNDACJA 23 1,21
IZBA GOSPODARCZA 2 0,11
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 10 0,53
SPÓŁDZIELNIA 16 0,84
SPÓŁKA AKCYJNA 49 2,59
SPÓŁKA JAWNA 16 0,84
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 18 0,95
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3 0,16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1734 91,55
STOWARZYSZENIE 17 0,90
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 4 0,21
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 2 0,11
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 2 0,11

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań rozpoczętych w 2015 r. dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 32,42%.

klasa liczba procentowo
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 14 0,77
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 5 0,27
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 216 11,85
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 17 0,93
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 22 1,21
BUDOWNICTWO 252 13,82
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 591 32,42
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 92 5,05
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 72 3,95
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 93 5,10
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 65 3,57
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 56 3,07
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 151 8,28
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 74 4,06
EDUKACJA 17 0,93
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 12 0,66
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 19 1,04
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  55 3,02

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych.

PKD PKD_treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 128
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 91
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 77
4941Z Transport drogowy towarów 60
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  51
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 42
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 41
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 38
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 32
7311Z Działalność agencji reklamowych 32

Toczące się postępowania o rozwiązanie mają określone skutki dla wierzycieli – powinni oni w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia postępowania zgłosić swoje roszczenia.

Jeżeli tego nie zrobią mają jeszcze rok na zgłoszenie wierzytelności od momentu gdy podmiot zostanie wykreślony z KRS.

Lista podmiotów w stosunku do których rozpoczęto postępowanie o rozwiązanie jest dostępna w ramach usługi monitoringu likwidacji firm

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X