15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2017 upadłości firm

W 2017 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano upadłości dotyczące 591 firm.  Jeżeli porównamy tą liczbę z liczbą upadłości z wcześniejszych lat to zauważymy tendencję spadkową. 

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach: 

liczba postępowań upadłościowych
miesiąc 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 50 49 60 60 82
luty 46 42 62 65 76
marzec 41 63 83 63 71
kwiecień 45 55 61 62 84
maj 43 51 75 78 67
czerwiec 47 49 61 74 86
lipiec 58 53 67 81 89
sierpień 55 38 64 61 67
wrzesień 56 61 44 71 68
październik 50 53 56 82 79
listopad 54 44 57 49 63
grudzień 46 48 60 61 56

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż oddalono wnioski u upadłości w stosunku do 430 podmiotów, wobec 151 rok wcześniej. 

Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 r. firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Takich postępowań w 2017 r. było 348, a w 2016 r. 212

Spośród 591 postępowań upadłościowych 588 to upadłości likwidacyjne, 3 to postępowania z możliwością zawarcia układu.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 56,51% i indywidualnych działalności gospodarczych 26,57%.

Forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 334 56,51
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 157 26,57
SPÓŁKA AKCYJNA 33 5,58
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 23 3,89
SPÓŁKA JAWNA 16 2,71
SPÓŁDZIELNIA 9 1,52
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 8 1,35
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 4 0,68
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 4 0,68
FUNDACJA 2 0,34
STOWARZYSZENIE 1 0,17

W 2017 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 26,23% i śląskim 12,86%.

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE  56 9,48
KUJAWSKO-POMORSKIE  36 6,09
LUBELSKIE  26 4,40
LUBUSKIE 11 1,86
ŁÓDZKIE 19 3,21
MAŁOPOLSKIE 56 9,48
MAZOWIECKIE 155 26,23
OPOLSKIE 7 1,18
PODKARPACKIE 23 3,89
PODLASKIE 11 1,86
POMORSKIE 28 4,74
ŚLĄSKIE 76 12,86
ŚWIĘTOKRZYSKIE 8 1,35
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 23 3,89
WIELKOPOLSKIE 32 5,41
ZACHODNIOPOMORSKIE 34 5,75

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 25,86% i przetwórczą 21,58%:

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 151 25,86
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 126 21,58
BUDOWNICTWO 96 16,44
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 35 5,99
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 29 4,97
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 29 4,97
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 21 3,60
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 16 2,74
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 15 2,57
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 15 2,57
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 12 2,05
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 10 1,71
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  8 1,37
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 6 1,03
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 5 0,86
EDUKACJA 4 0,68
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 3 0,51
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 3 0,51

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 30
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 19
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 17
4941Z Transport drogowy towarów 17
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 17
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 13
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 10
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  10
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 10
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 8
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 8
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  8
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 7
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 7
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 7
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 7
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 7
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  6
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 6
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 6
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 6
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 6
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 5
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  5
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 5
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 5
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  5
7111Z Działalność w zakresie architektury  5


Lista firm w upadłości

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X