02-07-2022 Marii i Urbana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Instytucje sektora publicznego 15-09-2021

Dysponujemy listą 64 308 podmiotów sektora publicznego - jednostki organizacyjne administracji samorządowej i państwowej.

Wykaz instytucji sektora publicznego w poszczególnych wojewówdztwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4354 6,77
KUJAWSKO-POMORSKIE 3363 5,23
LUBELSKIE 4170 6,48
LUBUSKIE 1943 3,02
ŁÓDZKIE 4160 6,47
MAŁOPOLSKIE 5472 8,51
MAZOWIECKIE 8096 12,59
OPOLSKIE 2003 3,11
PODKARPACKIE 4312 6,71
PODLASKIE 2221 3,45
POMORSKIE 3329 5,18
ŚLĄSKIE 7045 10,96
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2436 3,79
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2800 4,35
WIELKOPOLSKIE 5941 9,24
ZACHODNIOPOMORSKIE 2663 4,14

Wykaz instytucji sektora publicznego w największych miastach:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1922
KRAKÓW 749
ŁÓDŹ 686
POZNAŃ 651
WROCŁAW 586
KATOWICE 467
GDAŃSK 431
LUBLIN 411
SZCZECIN 388
BIAŁYSTOK 352
BYDGOSZCZ 350
RZESZÓW 301
CZĘSTOCHOWA 295
OLSZTYN 291
KIELCE 279
GDYNIA 254
OPOLE 252
BIELSKO-BIAŁA 248
RADOM 233
GLIWICE 233
ZIELONA GÓRA 226

Liczba rejestracji instytucji sektora publicznego w ostatnich dwudziestu latach:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 649
2020 1070
2019 767
2018 702
2017 1680
2016 728
2015 992
2014 674
2013 823
2012 1346
2011 1058
2010 751
2009 638
2008 850
2007 741
2006 701
2005 1088
2004 1057
2003 1526
2002 2782

Jeżeli podmioty sektora publicznego to potencjalni Twoi klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do nich, skontaktuj się z nami. 

Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych. 

Wykaz instytucji sektora publicznego jest odpłatnie udostępniania  w pliku excel przykład danych 

Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm.

Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych. 

Możesz wybrać intersujące cię podmioty na podstawie lokalizacji lub profilu działalności. Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jaką bazę chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl

 Struktura instytucji sektora publicznegobazy według klasyfikacji branżowej PKD

Główny PKD Liczba
85.20.Z - SZKOŁY PODSTAWOWE 12766
85.10.Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8202
84.11.Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ 6234
85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 5526
91.01.A - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK 3235
88.99.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2676
85.31.B - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2591
90.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 2336
85.32.A - TECHNIKA 1929
85.32.B - BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA 1877
84.13.Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 1732
87.90.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 1260
88.91.Z - OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 1115
85.41.A - SZKOŁY POLICEALNE 1042
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 983
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 980
88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 945
84.12.Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 688
84.23.Z - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 659
84.24.Z - BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 537
36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 496
02.10.Z - GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH 415
91.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW 387
84.25.Z - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 361
93.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 360
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 352
84.30.Z - OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 350
84.22.Z - OBRONA NARODOWA 336
85.32.D - BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA 334
87.30.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 327
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 242
55.90.Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 226
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 206
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 199
87.20.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 169
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 157
93.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 154
90.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 152
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 110
37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 106
85.52.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 99
85.51.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 93
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 86
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 83
91.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY 71
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 66
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 63
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 55
85.41.C - PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 54
85.53.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 44
91.01.B - DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 41
85.32.C - SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY 38
93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 38
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 32
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 30
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 30
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 29
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 28
81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 25
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 23
56.29.Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 20
72.20.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 20
87.10.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 19
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 18
64.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO 17
81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 17
96.03.Z - POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 15
02.20.Z - POZYSKIWANIE DREWNA 14
38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 13
86.90.A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 13
94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13
91.03.Z - DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 12
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11
35.30.Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 10
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 10
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 10
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 10
85.31.C - LICEA PROFILOWANE 10
79.90.B - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 8
96.01.Z - PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 8
02.40.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 7
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 7
42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 7
59.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 7
86.90.B - DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 7
90.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 7
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 6
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 6
59.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 6
75.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 6
85.31.A - GIMNAZJA 6
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 5
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 5
58.14.Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 5
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 5
85.41.B - KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 5
86.90.C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 5
86.90.D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 5
94.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 5


Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X