15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Instytucje sektora publicznego 14-01-2024

Dysponujemy listą 64 075 podmiotów sektora publicznego - jednostki organizacyjne administracji samorządowej i państwowej.

Wykaz instytucji sektora publicznego w poszczególnych wojewówdztwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4330 6,76
KUJAWSKO-POMORSKIE 3359 5,24
LUBELSKIE 4122 6,43
LUBUSKIE 1962 3,06
ŁÓDZKIE 4167 6,50
MAŁOPOLSKIE 5393 8,42
MAZOWIECKIE 8126 12,68
OPOLSKIE 2013 3,14
PODKARPACKIE 4205 6,56
PODLASKIE 2229 3,48
POMORSKIE 3337 5,21
ŚLĄSKIE 7021 10,96
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2420 3,78
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2775 4,33
WIELKOPOLSKIE 5874 9,17
ZACHODNIOPOMORSKIE 2742 4,28

 Wykaz instytucji sektora publicznego w największych miastach:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1928
KRAKÓW 737
ŁÓDŹ 684
POZNAŃ 634
WROCŁAW 568
KATOWICE 472
GDAŃSK 436
LUBLIN 410
SZCZECIN 388
BIAŁYSTOK 363
BYDGOSZCZ 344
RZESZÓW 300
CZĘSTOCHOWA 297
OLSZTYN 287
KIELCE 275
OPOLE 255
GDYNIA 251
BIELSKO-BIAŁA 247
GLIWICE 238
RADOM 235
ZIELONA GÓRA 219
ZABRZE 215
SOSNOWIEC 212
RYBNIK 208
TORUŃ 207

Liczba rejestracji instytucji sektora publicznego w ostatnich dwudziestu latach:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2023 227
2022 506
2021 716
2020 1064
2019 753
2018 683
2017 1640
2016 713
2015 1029
2014 663
2013 787
2012 1265
2011 1002
2010 727
2009 615
2008 814
2007 700
2006 678
2005 1030
2004 1036

Jeżeli podmioty sektora publicznego to potencjalni Twoi klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do nich, skontaktuj się z nami. 

Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych. 

Wykaz instytucji sektora publicznego jest odpłatnie udostępniania  w pliku excel przykład danych 

Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm.

Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych. 

Możesz wybrać intersujące cię podmioty na podstawie lokalizacji lub profilu działalności. Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jaką bazę chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl

Struktura instytucji sektora publicznegobazy według klasyfikacji branżowej PKD

 

Główny PKD Liczba
85.20.Z - SZKOŁY PODSTAWOWE 12261
85.10.Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8204
84.11.Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ 6455
85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 5558
91.01.A - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK 3148
88.99.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2721
85.31.B - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2556
90.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 2334
85.32.A - TECHNIKA 1891
85.32.B - BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA 1860
84.13.Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 1767
87.90.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 1244
88.91.Z - OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 1216
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 993
88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 988
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 986
85.41.A - SZKOŁY POLICEALNE 980
84.12.Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 696
84.23.Z - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 635
84.24.Z - BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 540
36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 475
02.10.Z - GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH 414
91.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW 395
85.32.D - BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA 389
84.25.Z - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 365
93.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 364
84.30.Z - OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 350
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 341
87.30.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 339
84.22.Z - OBRONA NARODOWA 331
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 245
55.90.Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 241
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 193
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 171
87.20.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 169
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 156
93.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 154
90.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 152
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 109
37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 104
85.52.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 96
85.51.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 89
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 86
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 82
91.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY 71
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 65
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 65
85.41.C - PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 51
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 51
85.32.C - SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY 45
85.53.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 44
91.01.B - DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 42
93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 37
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 35
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 33
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 31
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 30
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 28
81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 26
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 24
87.10.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 24
85.31.C - LICEA PROFILOWANE 22
56.29.Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 21
72.20.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 21
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 18
64.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO 17
81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 17
96.03.Z - POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 15
02.20.Z - POZYSKIWANIE DREWNA 14
94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14
38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 13
86.90.A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 12
91.03.Z - DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 12
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 10
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 10
35.30.Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 9
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9
79.90.B - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 9
96.01.Z - PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 8
02.40.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 7
42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 7
59.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 7
85.31.A - GIMNAZJA 7
86.90.B - DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 7
90.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 7
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 6
59.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 6
75.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 6
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 5
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 5
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 5
58.14.Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 5
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 5
85.41.B - KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 5
86.90.C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 5
86.90.D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 5
90.03.Z - ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 5
93.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 5
94.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 5
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X