02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Instytucje sektora publicznego

Dysponujemy listą 62 935 podmiotów sektora publicznego - jednostki organizacyjne administracji samorządowej i państwowej.

Wykaz instytucji sektora publicznego w poszczególnych wojewówdztwach:

Województwo Liczba
DOLNOŚLĄSKIE 4268
KUJAWSKO-POMORSKIE 3314
LUBELSKIE 4114
LUBUSKIE 1891
ŁÓDZKIE 4094
MAŁOPOLSKIE 5260
MAZOWIECKIE 7911
OPOLSKIE 1975
PODKARPACKIE 4169
PODLASKIE 2189
POMORSKIE 3245
ŚLĄSKIE 6947
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2401
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2753
WIELKOPOLSKIE 5791
ZACHODNIOPOMORSKIE 2613

Wykaz instytucji sektora publicznego w największych miastach:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1844
KRAKÓW 728
ŁÓDŹ 680
POZNAŃ 625
WROCŁAW 580
KATOWICE 457
GDAŃSK 422
LUBLIN 405
SZCZECIN 376
BIAŁYSTOK 342
BYDGOSZCZ 339
OLSZTYN 288
RZESZÓW 285
KIELCE 270
OPOLE 244
ZIELONA GÓRA 217

 Struktura instytucji sektora publicznegobazy według klasyfikacji branżowej PKD

pkd treść Liczba
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 5
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  1
0119Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie  1
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  6
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 3
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 2
0210Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,  415
0220Z Pozyskiwanie drewna  14
0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  7
0322Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 2
1086Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 1
1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 1
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 1
1812Z Pozostałe drukowanie  7
1814Z Introligatorstwo i podobne usługi  1
1920Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 4
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 1
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 1
2573Z Produkcja narzędzi 2
2593Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn  1
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 1
2651Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych  1
2811Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 1
2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 1
3102Z Produkcja mebli kuchennych 1
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3313Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 1
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  10
3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY  500
3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 107
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 68
3812Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 1
3821Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 13
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 2
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 112
4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 2
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 7
4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  1
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 1
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 2
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 1
4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa  1
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  1
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 1
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 2
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 1
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  29
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 5
4941Z Transport drogowy towarów 1
5010Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski  1
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 159
5222A Działalność usługowa wspomagająca transport morski 3
5222B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 3
5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 1
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 10
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   308
5530Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 2
5590Z Pozostałe zakwaterowanie  206
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 8
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  6
5629Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 20
5811Z Wydawanie książek 3
5813Z Wydawanie gazet 3
5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 5
5819Z Pozostała działalność wydawnicza  1
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  5
5912Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 2
5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo  7
5914Z Działalność związana z projekcją filmów  6
5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 1
6010Z Nadawanie programów radiofonicznych 1
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 1
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 4
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 3
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 2
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  1
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  3
6312Z Działalność portali internetowych 1
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
6411Z Działalność banku centralnego 17
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  18
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  23
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  2
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 63
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 248
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 960
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  84
7111Z Działalność w zakresie architektury  32
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 30
7120A Badania i analizy związane z jakością żywności  2
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 30
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 83
7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 19
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 5
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 6
7721Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego  1
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  9
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  1
7911B Działalność pośredników turystycznych 1
7912Z Działalność organizatorów turystyki 1
7990B Działalność w zakresie informacji turystycznej  8
7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 4
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  2
8129Z Pozostałe sprzątanie  17
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 22
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  5
8219Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 1
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  3
8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 6222
8412Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi,  688
8413Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania 1731
8421Z Sprawy zagraniczne 2
8422Z Obrona narodowa 331
8423Z Wymiar sprawiedliwości 659
8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne 538
8425Z Ochrona przeciwpożarowa  362
8430Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 350
85 32 B   2
8510Z Wychowanie przedszkolne 8148
8520Z Szkoły podstawowe 12575
8531A Gimnazja 6
8531B Licea ogólnokształcące 2644
8531C Licea profilowane 10
8532A Technika 1818
8532B BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA 1881
8532C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 36
8532D BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA 60
8541Z Szkoły policealne 1204
8542A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych 3
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  91
8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  97
8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 47
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 879
8560Z Działalność wspomagająca edukację 5295
8610Z Działalność szpitali 29
8621Z Praktyka lekarska ogólna  206
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  52
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 14
8690B Działalność pogotowia ratunkowego  7
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 5
8690D Działalność paramedyczna 5
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 198
8710Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  16
8720Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 167
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  321
8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem  1106
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  904
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 937
8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  2663
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  150
9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  8
9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza  5
9004Z Działalność obiektów kulturalnych  2284
9101A Działalność bibliotek  3228
9101B Działalność archiwów 42
9102Z Działalność muzeów 378
9103Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych  12
9104Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów  71
9311Z Działalność obiektów sportowych 350
9312Z Działalność klubów sportowych 4
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  3
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 158
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  39
9411Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 5
9412Z Działalność organizacji profesjonalnych 2
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 14
9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 1
9601Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 8
9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna 14
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  11

Jeżeli podmioty sektora publicznego to potencjalni Twoi klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do nich, skontaktuj się z nami. 

Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Wykaz instytucji sektora publicznego jest odpłatnie udostępniania  w pliku excel przykład danych
 
Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.
 
Możesz wybrać intersujące cię podmioty na podstawie lokalizacji lub profilu działalności.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jaką bazę chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X