15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Wykreślenia firm w KRS w 2017 r.

W 2017 r. w KRS wykreślono 13764 firmy.

To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r – 10258 wykreśleń, czy 2015 r. – 7260 wykreśleń.

wykreślenia firm w KRS

5368 wykreśleń to skutek to skutek rozpoczętych postępowań o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, czyli czyszczenia KRS z nieaktywnych firm.

W 2017 roku najwięcej firm wykreślono w województwie mazowieckim – 4052.

wykreślenia firm w KRS w 2017 r.

województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 634 4,61
KUJAWSKO-POMORSKIE 404 2,94
LUBELSKIE 295 2,14
LUBUSKIE 457 3,32
ŁÓDZKIE 620 4,50
MAŁOPOLSKIE 1248 9,07
MAZOWIECKIE 4052 29,44
OPOLSKIE 469 3,41
PODKARPACKIE 488 3,55
PODLASKIE 132 0,96
POMORSKIE 1271 9,23
ŚLĄSKIE 1737 12,62
ŚWIĘTOKRZYSKIE 174 1,26
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 346 2,51
WIELKOPOLSKIE 974 7,08
ZACHODNIOPOMORSKIE 463 3,36

 Najwięcej wykreśleń dotyczy spółek z o.o. – 67,23%. W KRS spółki z o.o. stanowią 75% wszystkich firm.

forma prawna liczba procentowo
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,01
FUNDACJA 239 1,74
IZBA GOSPODARCZA 1 0,01
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 1 0,01
KÓŁKO ROLNICZE 8 0,06
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 189 1,37
OGÓLNOKRAJOWA REPREZENTACJA ZRZESZEŃ TRANSPORTU 1 0,01
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 3 0,02
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 3 0,02
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 13 0,09
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 2 0,01
SPÓŁDZIELNIA 307 2,23
SPÓŁKA AKCYJNA 283 2,06
SPÓŁKA JAWNA 1730 12,57
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 991 7,20
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 390 2,83
SPÓŁKA PARTNERSKA 81 0,59
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9254 67,23
STOWARZYSZENIE 229 1,66
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 29 0,21
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 1 0,01
ZWIĄZEK SPORTOWY 1 0,01
ZWIĄZEK ZAWODOWY 5 0,04
ZWIĄZKI PRACODAWCÓW 1 0,01
ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 1 0,01

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej wykreśleń w 2017 r. dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 25,47%.

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 3421 25,47
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1593 11,86
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1550 11,54
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 1526 11,36
BUDOWNICTWO 1485 11,06
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 833 6,20
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 542 4,04
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  480 3,57
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 434 3,23
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 365 2,72
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 283 2,11
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 246 1,83
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 182 1,36
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 157 1,17
EDUKACJA 146 1,09
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 116 0,86
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 66 0,49
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 0,04

 Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność związaną z pozostałym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 592 oraz robotami budowlanymi – 589, handlem hurtowym niewyspecjalizowanego – 458 firm.

pkd treść liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  592
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 589
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 458
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 435
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 431
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 379
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 326
4941Z Transport drogowy towarów 271
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 253
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 214
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  213
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 189
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  188
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 160
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  155
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 148
7311Z Działalność agencji reklamowych 138
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 132
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 127
6312Z Działalność portali internetowych 126
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 120
6420Z Działalność holdingów finansowych 110
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 106
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 106
6910Z Działalność prawnicza 105
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 99
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  98
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 97
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 91
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 90
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 81
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  81
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 80
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 80
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  75
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 72
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  71
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  69
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 67
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 66
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 65
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 63
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 60
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  59
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 58
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 58
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  58
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 56
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 56
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 55
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  54
3109Z Produkcja pozostałych mebli 53
7111Z Działalność w zakresie architektury  53
0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 52
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 52
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 52
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 52
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 51
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  51
8621Z Praktyka lekarska ogólna  51
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 50
5811Z Wydawanie książek 50
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X