25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2022 Restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2022 r. ogłoszono 2379 postępowań restrukturyzacyjnych. Od grudnia 2021 r. nie ma już covidowego uproszczonego postępowania, a mimo to liczba postępowań w 2022 r. jest o 26% wyższa niż w 2021.

postępowania restrukturyzacyjne w 2022 r.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, a w 2021 już 1888.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2022

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 90,58% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
postępowania o zatwierdzenie układu 2155 90,58
przyspieszone postępowanie układowe 100 4,20
postępowanie sanacyjne 91 3,83
postępowanie układowe 33 1,39

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 61,33% i spółek z o.o. 17,4 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1459 61,33
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 414 17,40
GOSPODARSTWO ROLNE 375 15,76
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 51 2,14
SPÓŁKA JAWNA 36 1,51
SPÓŁKA AKCYJNA 32 1,35
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 7 0,29
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3 0,13
SPÓŁDZIELNIA 2 0,08

W 2022 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 16,94% i śląskim 11,77%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2022 wrzesień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 195 8,20
KUJAWSKO-POMORSKIE 136 5,72
LUBELSKIE 131 5,51
LUBUSKIE 54 2,27
ŁÓDZKIE 159 6,68
MAŁOPOLSKIE 177 7,44
MAZOWIECKIE 403 16,94
OPOLSKIE 39 1,64
PODKARPACKIE 78 3,28
PODLASKIE 88 3,70
POMORSKIE 123 5,17
ŚLĄSKIE 280 11,77
ŚWIĘTOKRZYSKIE 53 2,23
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 105 4,41
WIELKOPOLSKIE 274 11,52
ZACHODNIOPOMORSKIE 82 3,45

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się,  handlem 20,25%, rolnictwem 17,81%, przetwórstwem przemysłowym 12,72%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2022 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 481 20,25
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 423 17,81
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 302 12,72
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 241 10,15
BUDOWNICTWO 213 8,97
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 173 7,28
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 109 4,59
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 91 3,83
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 84 3,54
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 58 2,44
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 54 2,27
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 47 1,98
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  33 1,39
EDUKACJA 27 1,14
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 16 0,67
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 14 0,59
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 5 0,21
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 4 0,17

 Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 259 postępowań restrukturyzacyjnych.

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  259
4941Z Transport drogowy towarów 184
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 57
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 49
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 49
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 38
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 37
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 37
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  32
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 31
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  30
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 27
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 27
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 25
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 24
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 24
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 22
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 22
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 22
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 21
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 20
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 20
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 20
3109Z Produkcja pozostałych mebli 19
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 19
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 19
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 18
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  17
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 16
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 15
7111Z Działalność w zakresie architektury  15
8621Z Praktyka lekarska ogólna  15
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 14
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 14
7311Z Działalność agencji reklamowych 14
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 14
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  13
0147Z Chów i hodowla drobiu 13
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  13
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 13
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 13
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 13
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 12
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 12
1812Z Pozostałe drukowanie  11
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  11
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 11
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 11
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 10
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  10
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 10
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 10
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  10
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   10
6910Z Działalność prawnicza 10
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 10
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  10
0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 9
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  9
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 9
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 9
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  9
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  9
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 9
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 9
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  8
1085Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 8
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 8
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 8
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  8
4721Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona  8
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  8
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  8
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 8
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  7
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 7
3102Z Produkcja mebli kuchennych 7
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 7
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 7
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 7
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  7
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 7
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  7
0142Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 6
0146Z Chów i hodowla świń 6
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 6
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 6
4331Z Tynkowanie 6
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 6
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 6
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  6
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 6
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 5
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 5
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 5
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 5
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 5
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  5
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 5
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 5
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  5
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  5
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
4932Z Działalność taksówek osobowych  5
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 5
6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  5
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 5
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  5
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 5
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 5

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X