15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS 2018

Kolejny rok spadku rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2018 r. zarejestrowano 45151 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  Oznacza to spadek o 3,02% liczby rejestracji w stosunku do 2017 r., będzie to już kolejny rok spadku rejestracji w KRS.

liczby rejestracji w KRS rocznie, grudzień 2018

Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS w 2018 r.

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

 

 

Najwięcej spółek rejestruje się w województwie mazowieckim 32,34%, wielkopolskim 10,06% i śląskim 9,1%.

nowe firmy w KRS wg województw czerwiec 2018 r.

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4034 8,93
KUJAWSKO-POMORSKIE 1388 3,07
LUBELSKIE 1236 2,74
LUBUSKIE 769 1,70
ŁÓDZKIE 1956 4,33
MAŁOPOLSKIE 4047 8,96
MAZOWIECKIE 14603 32,34
OPOLSKIE 554 1,23
PODKARPACKIE 1502 3,33
PODLASKIE 746 1,65
POMORSKIE 2946 6,52
ŚLĄ-SKIE 4110 9,10
ŚWIĘTOKRZYSKIE 611 1,35
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 735 1,63
WIELKOPOLSKIE 4542 10,06
ZACHODNIOPOMORSKIE 1372 3,04

Najwięcej przedsiębiorców zarejestrowano w Warszawie 11767, Krakowie 2768 i Wrocławiu 2602.

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2018 r.

miejscowosc liczba
WARSZAWA 11767
KRAKÓW 2768
WROCŁAW 2602
POZNAŃ 2364
ŁÓDŹ 1210
GDAŃSK 1152
KATOWICE 918
SZCZECIN 773
GDYNIA 698
LUBLIN 690
RZESZÓW 640
BYDGOSZCZ 461
BIAŁYSTOK 451
BIELSKO-BIAŁA 408
CZĘSTOCHOWA 340
TORUŃ 335
OLSZTYN 271
ZIELONA GÓRA 269
KIELCE 252
OPOLE 250
GLIWICE 207
WÓLKA KOSOWSKA 207
PIASECZNO 165
SOPOT 162
SOSNOWIEC 153
GORZÓW WIELKOPOLSKI 146
PRZEMYŚL 144
TYCHY 142
RADOM 130
PRUSZKÓW 123
LEGNICA 115
TRZEBNICA 113
KOSZALIN 110
RYBNIK 108
KALISZ 103
TARNÓW 101
BYTOM 96
KWIDZYN 95
ZABRZE 95
DĄBROWA GÓRNICZA 90
CHORZÓW 88
LESZNO 85
MIKOŁÓW 85
LUBOŃ 84
PŁOCK 84
JELENIA GÓRA 82
NOWY SĄCZ 82
TARNOWSKIE GÓRY 72
ZĄBKI 71
ŚWIDNICA 68
ELBLĄG 67
JAWORZNO 66
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 65
MARKI 64
RUDA ŚLĄSKA 61
SŁUBICE 60
JABŁONOWO 59
SUCHY LAS 57
BIAŁA PODLASKA 53
WIELICZKA 53
PRUSZCZ GDAŃSKI 52
PABIANICE 51
WŁOCŁAWEK 51

Pod względem form prawnych w 2018 r. najwięcej rejestruje się w spółek z o.o. 79,89%, spółek komandytowych 12,51%, spółek jawnych 2,60%. 

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2018 roku

forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  36073 79,89
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  5649 12,51
SPÓŁKA JAWNA   1173 2,60
FUNDACJA  916 2,03
STOWARZYSZENIE  361 0,80
SPÓŁKA AKCYJNA  277 0,61
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  235 0,52
SPÓŁDZIELNIA  213 0,47
SPÓŁKA PARTNERSKA  138 0,31
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  97 0,21
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW  7 0,02
IZBA GOSPODARCZA  5 0,01
ZWIĄZEK SPORTOWY  2 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY  2 0,00
CECH RZEMIEŚLNICZY  1 0,00
INSTYTUT BADAWCZY  1 0,00
SPÓŁKA EUROPEJSKA  1 0,00

Wśród zarejestrowanych podmiotów 36 447 to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 75 925 zł.

Najwięcej firm rozpoczyna działalność jako działalność profesjonalna 17,35%, handlowa 16,52%, budownictwo 12,37%

nowe firmy w KRS wg klas PKD czerwiec 2018 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2018 roku według klas PKD:

klasa PKD liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7835 17,35
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 7460 16,52
BUDOWNICTWO 5586 12,37
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 4020 8,90
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3412 7,56
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3382 7,49
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2906 6,44
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2636 5,84
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1762 3,90
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1393 3,09
EDUKACJA 1159 2,57
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 956 2,12
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 780 1,73
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  705 1,56
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 584 1,29
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 263 0,58
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 208 0,46
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 83 0,18
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 15 0,03
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 1 0,00

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2018 r.:

pkd treść liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2824
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2005
4941Z Transport drogowy towarów 1610
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1602
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1587
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1256
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1160
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1142
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1046
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 911
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 906
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 680
7311Z Działalność agencji reklamowych 674
6312Z Działalność portali internetowych 633
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 550
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  519
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 507
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  506
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 496
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  454
6910Z Działalność prawnicza 395
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 394
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 362
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 345
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 336
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 324
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 315
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 312
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 304
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 303
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 285
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 272
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  268
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 259
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 253
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  250
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 249
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 245
7111Z Działalność w zakresie architektury  243
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 231
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  228
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 225
4932Z Działalność taksówek osobowych  214
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 211
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 211
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 200
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  198
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 198
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 191
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  188
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 181
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 179
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  177
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  176
8560Z Działalność wspomagająca edukację 175
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 174
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  166
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  158
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  158
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  156
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  155
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   152
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 150
6420Z Działalność holdingów finansowych 148
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 146
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 145
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 140
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 139
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  134
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 133
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 125
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  124
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  123
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 121
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 120
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 119
9312Z Działalność klubów sportowych 119
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 116
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 113
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 112
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  111
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  111
7912Z Działalność organizatorów turystyki 111
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  110
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  109
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 108
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 105
8510Z Wychowanie przedszkolne 104
8621Z Praktyka lekarska ogólna  102
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 101
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 101
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X