15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rekordowy rok rejestracji nowych firm z kapitałem zagranicznym

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż od 1 stycznia 2019 r. do końca grudnia 2019 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 8820 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza to wzrost o 11,93% w stosunku do rekordowego 2018 r.

nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym

 

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana % w stosunku do poprzedniego roku
2008 3280  
2009 2457 -25,09
2010 3032 23,4
2011 2997 -1,15
2012 3450 15,12
2013 3658 6,03
2014 4390 20,01
2015 6706 52,7
2016 7122 6,2
2017 7282 2,33
2018 7878 8,18
2019 8820 11,93

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (40,9(% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (9,65%) i małopolskim 8,28%

nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym w 2019 r. w poszczególnych województwach

 Liczba zarejestrowanych firm w 2019 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 851 9,65
KUJAWSKO-POMORSKIE 217 2,46
LUBELSKIE 408 4,63
LUBUSKIE 151 1,71
ŁÓDZKIE 340 3,85
MAŁOPOLSKIE 730 8,28
MAZOWIECKIE 3615 40,99
OPOLSKIE 77 0,87
PODKARPACKIE 310 3,51
PODLASKIE 190 2,15
POMORSKIE 433 4,91
ŚLĄSKIE 524 5,94
ŚWIĘTOKRZYSKIE 39 0,44
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 95 1,08
WIELKOPOLSKIE 523 5,93
ZACHODNIOPOMORSKIE 317 3,59

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 3061

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 20 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 3061
WROCŁAW 676
KRAKÓW 621
POZNAŃ 318
LUBLIN 300
GDAŃSK 257
ŁÓDŹ 231
SZCZECIN 198
BIAŁYSTOK 138
KATOWICE 127
RZESZÓW 124
BYDGOSZCZ 121
CZĘSTOCHOWA 104
PRZEMYŚL 98
WÓLKA KOSOWSKA 90
GDYNIA 88
PIASECZNO 64
JABŁONOWO 46
BIELSKO-BIAŁA 44
OPOLE 42
ZIELONA GÓRA 41
PRUSZKÓW 39
OLSZTYN 38
ELBLĄG 35
GORZÓW WIELKOPOLSKI 35
GLIWICE 33
KOSZALIN 30
TORUŃ 30
PUŃSK 27
BIAŁA PODLASKA 26
CHEŁM 26
RADOM 21
SŁUBICE 20

Tylko 1419 spółek zostało założonych przez inne spółki z siedzibą za granicą, pozostałe założyły osoby fizyczne będące obcokrajowcami.

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (92,18%), spółki komandytowe (5,01%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,36%).

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8130 92,18
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  442 5,01
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 208 2,36
SPÓŁKA JAWNA  28 0,32
SPÓŁKA AKCYJNA  8 0,09
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  2 0,02
SPÓŁKA PARTNERSKA  2 0,02

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 48 700 zł. Tylko 30 spółek miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 22,30%, budownictwo 16,33%, w usługach administrowania 10,23%

nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym w 2019 r. wg klas PKD

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 1967 22,30
BUDOWNICTWO 1440 16,33
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 902 10,23
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 890 10,09
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 644 7,30
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 635 7,20
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 618 7,01
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 587 6,66
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 282 3,20
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  264 2,99
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 145 1,64
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 136 1,54
EDUKACJA 101 1,15
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 79 0,90
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 57 0,65
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 42 0,48
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 21 0,24
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 8 0,09
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 0,01

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 585 spółek, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 569 firm, prowadzenie restauracji 442 firmy:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

główne pkd treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 585
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 569
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 442
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 305
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 290
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  265
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  262
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 230
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 199
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  198
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 184
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 155
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 137
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 133
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 113
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  108
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 97
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 93
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  92
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 86
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 78
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 75
7311Z Działalność agencji reklamowych 72
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 69
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 67
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 63
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 61
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 59
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 58
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 56
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 55
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  55
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 54
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 51
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 49
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 45
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 43
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 42
6312Z Działalność portali internetowych 40
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  39
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 39
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  37
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  37
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  37
6910Z Działalność prawnicza 36
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 36
4932Z Działalność taksówek osobowych  35
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 34
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 33
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 32
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 31
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 30
8559A Nauka języków obcych 30

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X