25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rozwiązania firm bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w 2016 r.

Czyszczenie KRS z nieaktywnych podmiotów

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1924) wprowadzono do ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym nowe artykułu od 25a-25e.

Ich celem była możliwość wykreślania przez sądy tzw. martwych podmiotów (nieaktywnych).

Wprowadzając nowe artykuły stworzono nową procedurę jaką jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności lub nie posiadają zbywalnego majątku na zaspokojenie roszczeń.

Na mocy tych przepisów Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie.

W 2015 r. rozpoczęto 1894 takie postępowania.
W 2016 r. rozpoczęto 8003 takie postępowania.

rok miesiąc liczba postępowań
2016 styczeń 511
2016 luty 703
2016 marzec 686
2016 kwiecień 725
2016 maj 864
2016 czerwiec 581
2016 lipiec 432
2016 sierpień 473
2016 wrzesień 454
2016 październik 1028
2016 listopad 676
2016 grudzień 877

W 2016 roku najwięcej takich postępowań rozpoczęto w województwie śląskim – 1759

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 304 3,80
KUJAWSKO-POMORSKIE 230 2,88
LUBELSKIE 68 0,85
LUBUSKIE 282 3,53
ŁÓDZKIE 512 6,40
MAŁOPOLSKIE 1148 14,35
MAZOWIECKIE 1559 19,49
OPOLSKIE 308 3,85
PODKARPACKIE 271 3,39
PODLASKIE 78 0,98
POMORSKIE 754 9,43
ŚLĄSKIE 1759 21,99
ŚWIĘTOKRZYSKIE 72 0,90
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 187 2,34
WIELKOPOLSKIE 342 4,28
ZACHODNIOPOMORSKIE 124 1,55

 

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. – 90,28% wszystkich postępowań. W KRS spółki z o.o. stanowią 75% wszystkich podmiotów.

Forma prawna liczba procentowo
FUNDACJA 113 1,41
IZBA GOSPODARCZA 1 0,01
IZBA RZEMIEŚLNICZA 1 0,01
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 70 0,87
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 1 0,01
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 4 0,05
SPÓŁDZIELNIA 58 0,72
SPÓŁKA AKCYJNA 197 2,46
SPÓŁKA JAWNA 106 1,32
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 111 1,39
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 15 0,19
SPÓŁKA PARTNERSKA 1 0,01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7225 90,28
STOWARZYSZENIE  79 0,99
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 14 0,17
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 3 0,04
ZWIĄZEK SPORTOWY 1 0,01
ZWIĄZEK ZAWODOWY 3 0,04

 

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań rozpoczętych w 2016 r. dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 31,98%.

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 2503 31,98
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1131 14,45
BUDOWNICTWO 1045 13,35
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 569 7,27
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 404 5,16
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 381 4,87
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 315 4,03
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 309 3,95
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 232 2,96
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  229 2,93
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 207 2,65
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 109 1,39
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 93 1,19
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 88 1,12
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 61 0,78
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 59 0,75
EDUKACJA 53 0,68
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 36 0,46
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 0,03

 

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych.

PKD PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 490
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 390
4941Z Transport drogowy towarów 260
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 206
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  203
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 177
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 168
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 161
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 150
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 142
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 100

 

Toczące się postępowania o rozwiązanie mają określone skutki dla wierzycieli – powinni oni w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia postępowania zgłosić swoje roszczenia.


Jeżeli tego nie zrobią mają jeszcze rok na zgłoszenie wierzytelności od momentu gdy podmiot zostanie wykreślony z KRS. Do chwili obecnej wykreślono z KRS w tym trybie 1921 podmiotów.

Lista podmiotów w stosunku do których rozpoczęto postępowanie o rozwiązanie jest dostępna w ramach usługi monitoringu likwidacji firm

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X