01-03-2024 Antoniny i Radosława
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Estońskie firmy działające w Polsce 10-01-2023

W Polsce działa 397 spółek, w których jednym z udziałowców jest estońska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Estonii.

Liczba firm z kapitalem estońskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 14 3,53
KUJAWSKO-POMORSKIE 4 1,01
LUBELSKIE 10 2,52
LUBUSKIE 2 0,50
ŁÓDZKIE 10 2,52
MAŁOPOLSKIE 41 10,33
MAZOWIECKIE 222 55,92
OPOLSKIE 2 0,50
PODKARPACKIE 6 1,51
PODLASKIE 10 2,52
POMORSKIE 21 5,29
ŚLĄSKIE 12 3,02
ŚWIĘTOKRZYSKIE 4 1,01
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4 1,01
WIELKOPOLSKIE 21 5,29
ZACHODNIOPOMORSKIE 14 3,53

Lista miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem estońskim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 207
KRAKÓW 37
GDAŃSK 13
POZNAŃ 12
SZCZECIN 12
WROCŁAW 9
BIAŁYSTOK 7
LUBLIN 5
ŁÓDŹ 5
RAWA MAZOWIECKA 5
RZESZÓW 5

Wykaz firm z kapitałem z  estońskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2022 50
2021 52
2020 56
2019 57
2018 42
2017 36
2016 25
2015 11
2014 18
2013 10
2012 3
2011 4
2010 8
2009 2
2008 4
2007 3
2006 4
2005 2
2004 4
2003 1
2001 5

Informacje o firmach z kapitałem estońskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 397 spółek z udziałem kapitału z Estonii, w tym 84 z kontaktem telefonicznym, 65 z adresem email (121 z telefonem lub email).

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem estońskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 25
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 17
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 9
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 8
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 7
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 5
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 5
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 5
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 4
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 4
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 4
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3
45.40.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 3
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 3
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3
47.29.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 3
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 3
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 3
77.32.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 3
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
11.07.Z - PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 2
23.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2
33.15.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 2
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 2
43.31.Z - TYNKOWANIE 2
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 2
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 2
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 2
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 2
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
49.32.Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 2
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 2
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2
58.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 2
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 2
61.90.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 2
64.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 2
66.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 2
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 2
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 2
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
01.49.Z - CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT 1
03.12.Z - RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH 1
08.12.Z - WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 1
10.52.Z - PRODUKCJA LODÓW 1
11.01.Z - DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 1
13.10.A - PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ 1
16.10.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 1
16.21.Z - PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 1
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 1
20.41.Z - PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 1
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1
23.43.Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH 1
23.63.Z - PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 1
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 1
25.91.Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 1
27.11.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 1
27.12.Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 1
29.10.C - PRODUKCJA AUTOBUSÓW 1
30.12.Z - PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 1
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1
35.13.Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1
35.23.Z - HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 1
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 1
43.33.Z - POSADZKARSTWO TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 1
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI 1
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1
46.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 1
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 1
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 1
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1
47.30.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1
47.52.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1
47.79.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 1
50.20.Z - TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 1
52.24.C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 1
52.29.A - DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 1
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 1
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 1
61.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 1
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 1
66.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 1
70.21.Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 1
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 1
73.12.C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 1
74.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 1
77.35.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 1
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 1
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 1
82.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 1
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 1
82.91.Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 1
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 1
93.29.B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1
95.11.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 1
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 1
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X