15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 upadłości firm

W 2021 r.  opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 412 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

  Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 42 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 34 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 54 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 38 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 32 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 30 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 34 62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 31 46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 27 34 54 33 56 61 44 71 68
październik 28 44 52 65 50 53 56 82 79
listopad 35 29 37 52 54 44 57 49 63
grudzień 27 43 44 54 46 48 60 61 56
suma 412 587 586 615 591 606 750 807 888

Należy też zwrócić uwagę iż w 2021 r. 763 wnioski o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2021 r.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W 2021 r. mieliśmy 2270 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W 2020 r. było 1387 postępowań, a w 2019 r. 1051.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2021 r.

 Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

 

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 59,95% i indywidualnych działalności gospodarczych 21,60%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 247 59,95
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 89 21,60
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 29 7,04
SPÓŁKA AKCYJNA 22 5,34
SPÓŁKA JAWNA 8 1,94
SPÓŁDZIELNIA 6 1,46
FUNDACJA 4 0,97
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 0,49
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,49
GOSPODARSTWO ROLNE 1 0,24
STOWARZYSZENIE 1 0,24
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 0,24

W 2021 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 29,85%, śląskim 9,71% i wielkopolskim 9,47%

upadłości firm w województwach  2021

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 36 8,74
KUJAWSKO-POMORSKIE 23 5,58
LUBELSKIE 14 3,40
LUBUSKIE 17 4,13
ŁÓDZKIE 11 2,67
MAŁOPOLSKIE 31 7,52
MAZOWIECKIE 123 29,85
OPOLSKIE 8 1,94
PODKARPACKIE 16 3,88
PODLASKIE 4 0,97
POMORSKIE 30 7,28
ŚLĄSKIE 40 9,71
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,24
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 8 1,94
WIELKOPOLSKIE 39 9,47
ZACHODNIOPOMORSKIE 11 2,67

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2021 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 93
KRAKÓW 18
POZNAŃ 18
WROCŁAW 11
GDYNIA 8
ŁÓDŹ 8
GDAŃSK 7
KATOWICE 6
LUBLIN 6
ZIELONA GÓRA 5
BIELSKO-BIAŁA 4
BYDGOSZCZ 4
JELENIA GÓRA 4
LEGNICA 4
RADOM 4
RZESZÓW 4
SOPOT 4
SZCZECIN 4
TORUŃ 4
WŁOCŁAWEK 4
CZĘSTOCHOWA 3
MIELEC 3
OLSZTYN 3
ŚREM 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 25 % i przetwórstwem przemysłowym 21,84%:

upadłości firm wg klas PKD 2021 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 103 25,00
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 90 21,84
BUDOWNICTWO 51 12,38
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 28 6,80
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 23 5,58
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 23 5,58
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 18 4,37
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 17 4,13
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 17 4,13
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 10 2,43
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 7 1,70
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 6 1,46
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 6 1,46
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  5 1,21
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 3 0,73
EDUKACJA 3 0,73
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,49

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 20
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 14
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 11
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 10
4941Z Transport drogowy towarów 9
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 9
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  9
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 8
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 7
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 7
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 7
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 6
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 6
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 6
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 6
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  5
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 5
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 5
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 5
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  4
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 4
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
7311Z Działalność agencji reklamowych 4
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  4
8610Z Działalność szpitali 4
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  4
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 3
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
3514Z Handel energią elektryczną 3
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  3
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 3
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 3
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  3
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 2
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 2
1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 2
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 2
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 2
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2
2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 2
2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego  2
2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 2
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 2
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  2
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 2
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 2
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  2
4722Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona  2
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  2
4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 2
5224C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 2
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 2
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  2
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 2
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  2
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  2
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 2
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  2
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  2
8621Z Praktyka lekarska ogólna  2
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  2
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  2

 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X