20-06-2024 Bogny i Florentyny
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rozwiązania firm bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w 2017 r.

Czyszczenie KRS nabrało tempa, na koniec 2017 r. postępowaniem o rozwiązanie objęte były 22 944 podmioty.

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1924) wprowadzono do ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym nowe artykułu od 25a-25e.

Ich celem była możliwość wykreślania przez sądy tzw. martwych podmiotów (nieaktywnych).

Wprowadzając nowe artykuły stworzono nową procedurę jaką jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności lub nie posiadają zbywalnego majątku na zaspokojenie roszczeń.

Na mocy tych przepisów Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie.

W 2015 r. rozpoczęto 1894 takie postępowania.
W 2016 r. rozpoczęto 8003 takie postępowania.
W 2017 r. rozpoczęto 12397 takich postępowań.

Czyszczenie KRS nabrało więc tempa, a na koniec 2017 r. postępowaniem objętym były już 22 944 podmioty.

W 2017 roku najwięcej takich postępowań rozpoczęto w województwie mazowieckim – 2758.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2017 r. w poszczególnych województwach:

Województwo LICZBA procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 765 6,17
KUJAWSKO-POMORSKIE 554 4,47
LUBELSKIE 244 1,97
LUBUSKIE 471 3,80
ŁÓDZKIE 712 5,74
MAŁOPOLSKIE 577 4,65
MAZOWIECKIE 2758 22,25
OPOLSKIE 391 3,15
PODKARPACKIE 578 4,66
PODLASKIE 53 0,43
POMORSKIE 1873 15,11
ŚLĄSKIE 1995 16,09
ŚWIĘTOKRZYSKIE 101 0,81
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 251 2,02
WIELKOPOLSKIE 477 3,85
ZACHODNIOPOMORSKIE 597 4,82

Jeżeli chodzi o rok rejestracji podmiotu w KRS to najwięcej podmiotów objętych postępowaniem zostało zarejestrowanych w KRS w 2002 r.

Liczba postępowań o rozwiązanie według roku rejestracji podmiotu w KRS:

rok rejestracji w KRS liczba podmiotów procentowo
2001 1129 9,11
2002 1371 11,06
2003 1012 8,16
2004 1124 9,07
2005 637 5,14
2006 786 6,34
2007 774 6,24
2008 698 5,63
2009 761 6,14
2010 826 6,66
2011 918 7,41
2012 861 6,95
2013 708 5,71
2014 467 3,77
2015 274 2,21
2016 45 0,36
2017 6 0,05

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. – 89,08% wszystkich postępowań. W KRS spółki z o.o. stanowią 75% wszystkich podmiotów.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2017 r. według form prawnych:

Forma prawna liczba procentowo
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,01
FUNDACJA 193 1,56
IZBA GOSPODARCZA 6 0,05
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 1 0,01
KÓŁKO ROLNICZE 3 0,02
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 83 0,67
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 1 0,01
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 3 0,02
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 4 0,03
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 1 0,01
SPÓŁDZIELNIA 132 1,06
SPÓŁKA AKCYJNA 238 1,92
SPÓŁKA JAWNA 246 1,98
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 196 1,58
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 47 0,38
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11043 89,08
STOWARZYSZENIE 161 1,30
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 24 0,19
ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG 1 0,01
ZRZESZENIE TRANSPORTU 1 0,01
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 1 0,01
ZWIĄZEK ZAWODOWY 11 0,09

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań rozpoczętych w 2017 r. dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 31,72%.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2017 r. według klasy PKD:

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 3880 31,72
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1613 13,19
BUDOWNICTWO 1580 12,92
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 922 7,54
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 667 5,45
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 578 4,73
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 541 4,42
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  447 3,65
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 427 3,49
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 397 3,25
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 354 2,89
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 173 1,41
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 166 1,36
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 151 1,23
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 107 0,87
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 82 0,67
EDUKACJA 74 0,61
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 72 0,59

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych – 760 podmiotów, handlu hurtowego niewyspecjalizowanego – 614 podmiotów, transportu drogowego towarów – 404 podmioty.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2017 r. według PKD:

 

pkd treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 760
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 614
4941Z Transport drogowy towarów 404
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  351
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 317
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 272
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 265
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 241
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 214
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 207
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 192
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 142
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 142
7311Z Działalność agencji reklamowych 137
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 136
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 135
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  116
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 107
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 99
6312Z Działalność portali internetowych 98
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  96
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 96
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 94
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  94
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 88
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 86
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 82
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  82
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 78
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 77
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  76
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 75
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  72
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 68
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  66
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 66
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 66
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 65
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 65
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 64
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 62
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 62
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 61
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 59
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 58
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 58
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 57
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 56
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 56
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 54
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  52
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 52
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  51
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  51

Toczące się postępowania o rozwiązanie mają określone skutki dla wierzycieli – powinni oni w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia postępowania zgłosić swoje roszczenia. 

Jeżeli tego nie zrobią mają jeszcze rok na zgłoszenie wierzytelności od momentu, gdy podmiot zostanie wykreślony z KRS.

Lista podmiotów w stosunku do których rozpoczęto postępowanie o rozwiązanie jest dostępna w ramach usługi monitoringu likwidacji firm

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X