25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni 2018

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2018 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 7878 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza to wzrost o 8,18 % w stosunku do rejestracji w 2017 r., gdy powstały 7282 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza, to również iż 17,33% spośród 45151 nowych firm w KRS w 2018 r. było założonych przez obcokrajowców.

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2018 w poszczególnych latach

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana % w stosunku do poprzedniego roku
2008 3280  
2009 2457 -25,09
2010 3032 23,4
2011 2997 -1,15
2012 3450 15,12
2013 3658 6,03
2014 4390 20,01
2015 6706 52,7
2016 7122 6,2
2017 7282 2,33
2018 7878 8,18

Tylko 1257 spółek zostało założonych przez inne spółki z siedzibą za granicą, pozostałe założyły osoby fizyczne będące obcokrajowcami.

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (43,81% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (9,61%) i małopolskim 8,06%

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce grudzień 2018 wg województw

Liczba zarejestrowanych firm w 2018 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 757 9,61
KUJAWSKO-POMORSKIE 155 1,97
LUBELSKIE 283 3,59
LUBUSKIE 106 1,35
ŁÓDZKIE 316 4,01
MAŁOPOLSKIE 635 8,06
MAZOWIECKIE 3451 43,81
OPOLSKIE 76 0,96
PODKARPACKIE 252 3,20
PODLASKIE 158 2,01
POMORSKIE 367 4,66
ŚLĄSKIE 485 6,16
ŚWIĘTOKRZYSKIE 69 0,88
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 80 1,02
WIELKOPOLSKIE 458 5,81
ZACHODNIOPOMORSKIE 230 2,92

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 2696

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 25 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowość liczba
WARSZAWA 2696
WROCŁAW 570
KRAKÓW 513
POZNAŃ 261
ŁÓDŹ 208
WÓLKA KOSOWSKA 198
LUBLIN 188
GDAŃSK 186
SZCZECIN 144
RZESZÓW 110
BIAŁYSTOK 103
CZĘSTOCHOWA 103
KATOWICE 103
PRZEMYŚL 93
GDYNIA 77
PIASECZNO 76
BYDGOSZCZ 74
BIELSKO-BIAŁA 54
JABŁONOWO 52
OPOLE 42
PRUSZKÓW 38
BIAŁA PODLASKA 33
ZĄBKI 33
JĘDRZEJÓW 33
OLSZTYN 31
TORUŃ 30
ZIELONA GÓRA 29
SOPOT 26
RZGÓW 25

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (89,77%), spółki komandytowe (6,38%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,84%).

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  7072 89,77
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  503 6,38
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  224 2,84
SPÓŁKA JAWNA  60 0,76
SPÓŁKA AKCYJNA  9 0,11
SPÓŁKA PARTNERSKA  6 0,08
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  3 0,04
FUNDACJA  1 0,01

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 51 719 zł. Tylko 42 spółki miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 26,35%, budownictwo 13,52%, transport 9,2%

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce grudzień 2018 wg klas PKD

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 2076 26,35
BUDOWNICTWO 1065 13,52
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 725 9,20
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 719 9,13
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 666 8,45
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 639 8,11
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 503 6,38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 491 6,23
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 281 3,57
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  180 2,28
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 165 2,09
EDUKACJA 88 1,12
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 80 1,02
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 70 0,89
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 63 0,80
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 30 0,38
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 21 0,27
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 14 0,18
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 0,01
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 1 0,01

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 477 spółek, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 400 firm, prowadzenie restauracji 333 firmy:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

Główne PKD treść liczba
4941Z Transport drogowy towarów 477
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 400
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 333
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 263
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 241
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  210
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  208
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  196
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 191
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 169
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 169
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 124
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 121
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 107
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 93
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 91
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  84
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 82
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 78
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 77
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 70
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  70
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 70
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 67
7311Z Działalność agencji reklamowych 66
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 65
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 64
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 63
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 62
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 60
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 59
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 58
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 44
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 41
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  40
6312Z Działalność portali internetowych 39
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 38
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 37
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 36
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 36
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  36
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 35
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  35
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  34
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  34
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 32
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 31
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 31
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  30
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  30
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 30

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X