25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2020 restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2020 r. wszczęto 800 postępowań restrukturyzacyjnych. W grudniu  rozpoczęto 144 takie postępowania i był to najwyższy wynik miesięczny.

postępowania restrukturyzacyjne październik 2020 r.

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 30 35 37 24  
luty 51 40 32 29 2
marzec 43 49 46 35 12
kwiecień 26 35 34 23 10
maj 36 35 37 21 13
czerwiec 39 30 48 24 18
lipiec 72 39 29 33 18
sierpień 65 39 48 29 28
wrzesień 95 52 36 27 31
październik 106 41 52 32 19
listopad 93 24 34 32 31
grudzień 144 46 32 39 30

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2020 Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 49% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu 392 49,00
przyspieszone postępowanie układowe 227 28,38
postępowanie sanacyjne 125 15,63
postępowanie układowe 44 5,50
postępowanie o zatwierdzenie układu 12 1,50

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy tym postępowania - uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118.

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 35,82% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 31,86%:

Forma_prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 309 38,63
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 249 31,13
GOSPODARSTWO ROLNE 113 14,13
SPÓŁKA AKCYJNA 64 8,00
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 31 3,88
SPÓŁKA JAWNA 27 3,38
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 3 0,38
SPÓŁDZIELNIA 2 0,25
UCZELNIA 1 0,13
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,13

W 2020 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 21,38% i wielkopolskim 12,5%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2020 grudzień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 71 8,88
KUJAWSKO-POMORSKIE 46 5,75
LUBELSKIE 18 2,25
LUBUSKIE 19 2,38
ŁÓDZKIE 33 4,13
MAŁOPOLSKIE 42 5,25
MAZOWIECKIE 171 21,38
OPOLSKIE 15 1,88
PODKARPACKIE 26 3,25
PODLASKIE 40 5,00
POMORSKIE 34 4,25
ŚLĄSKIE 92 11,50
ŚWIĘTOKRZYSKIE 17 2,13
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 49 6,13
WIELKOPOLSKIE 100 12,50
ZACHODNIOPOMORSKIE 27 3,38

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 18,87%, rolnictwem 17,36%, , przetwórstwem przemysłowym 15,09%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD grudzień  2020 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 150 18,87
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 138 17,36
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 120 15,09
BUDOWNICTWO 77 9,69
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 76 9,56
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 48 6,04
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 38 4,78
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 28 3,52
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 28 3,52
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 23 2,89
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 22 2,77
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 13 1,64
EDUKACJA 8 1,01
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 8 1,01
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 6 0,75
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  6 0,75
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 3 0,38
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,38

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 79 postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  79
4941Z Transport drogowy towarów 47
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 24
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 19
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 17
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 16
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 15
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 15
7311Z Działalność agencji reklamowych 12
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 11
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 11
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 10
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 10
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 9
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  9
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 8
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 8
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  8
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  7
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 6
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 6
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 6
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  6
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 6
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 6
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  6
8621Z Praktyka lekarska ogólna  6
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  5
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 5
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 5
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 5
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 5
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 5
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 5
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 5
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 5
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  5
6910Z Działalność prawnicza 5
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  5
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 5
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 4
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 4
2521Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 4
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 4
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 4
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 4
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  4
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 4
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  4
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 4
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  4
7111Z Działalność w zakresie architektury  4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
0125Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 3
0146Z Chów i hodowla świń 3
0147Z Chów i hodowla drobiu 3
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  3
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 3
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 3
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 3
3109Z Produkcja pozostałych mebli 3
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 3
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 3
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  3
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  3
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
4920Z Transport kolejowy towarów 3
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 3
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   3
6491Z Leasing finansowy 3
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  3
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 3
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  3

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X