02-07-2022 Marii i Urbana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Lista spółek komunalnych, gminnych, miejskich, powiatowych (02-07-2021)

3545 spółek (ZOZ) posiada udziałowca w postaci gminy wiejskiej, gminy miejskiej, powiatu lub spółki, której właścicielem jest samorząd.

Dysponujemy bazą, która zawiera 3545 podmiotów komunalnych zarejestrowanych w KRS, w tym 3293 z kontaktem telefonicznym, 2614 z adresem email.

Najwięcej spółek zajmuje się poborem i uzdatnianiem wody, energią cieplną, odpadami i ściekami oraz ochroną zdrowia (szpitale, przychodnie, uzdrowiska, pogotowie ratunkowe) 

Główny PKD Liczba
36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 640
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 529
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 497
35.30.Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 229
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 193
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 191
37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 171
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 141
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 140
93.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 75
38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 70
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 62
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 57
86.90.B - DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 50
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 32
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 28
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28
86.90.A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 22
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 19
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 19
93.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 19
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 18
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 16
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 14
52.23.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 11
81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 8
81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 8
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 7
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 7
39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 6
49.10.Z - TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 6
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 6
94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6
08.12.Z - WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 5
52.22.A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 5
93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 5
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 4
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 4
86.90.C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 4
86.90.D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 4
91.03.Z - DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 4
96.03.Z - POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 4
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 3
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3
60.20.Z - NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 3
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 3
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
86.23.Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 3
90.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 3
91.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY 3
93.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 3
93.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 3
96.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 3
01.19.Z - POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 2
08.99.Z - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2
35.13.Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2
58.14.Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 2
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 2
60.10.Z - NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 2
66.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 2
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 2
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 2
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 2
79.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 2
84.12.Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2
84.13.Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 2
85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 2
87.20.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2
87.90.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 2
88.99.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2

 

Wykaz spółek komunalnych w poszczególnych województwach

Województwo Liczba
DOLNOŚLĄSKIE 352
KUJAWSKO-POMORSKIE 210
LUBELSKIE 178
LUBUSKIE 108
ŁÓDZKIE 207
MAŁOPOLSKIE 286
MAZOWIECKIE 349
OPOLSKIE 109
PODKARPACKIE 213
PODLASKIE 103
POMORSKIE 225
ŚLĄSKIE 360
ŚWIĘTOKRZYSKIE 146
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 207
WIELKOPOLSKIE 313
ZACHODNIOPOMORSKIE 179

Wykaz podmiotów komunalnych zarejestrowanych w KRS ze względu na rok rejestracji

rok rejestracji Liczba podmiotów komunalnych
2021 12
2020 55
2019 53
2018 43
2017 75
2016 58
2015 47
2014 64
2013 125
2012 102
2011 82
2010 73
2009 74
2008 110
2007 63
2006 49
2005 66
2004 188
2003 301
2002 663
2001 1242

 

Baza jest udostępniana w pliku excel

przykład wykazu spółek komunalnych

Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.

Zgodnie z rozporządzenie RODO, dane kontaktowe podmiotów posiadających osobowość prawną nie podlegają rozporządzeniu, tym samym odostępniana baza nie podlega RODO.

Jeżeli spółki komunalne to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do nich, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Koszt całej bazy to 1050 zł + 23% VAT, można zamówić tylko wybrane podmioty na podstawie lokalizacji lub profilu działalności.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jaką bazę chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. 
Tel: 22 648 80 90 
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X