25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Ochrona danych osobowych

Informacje na temat ochrony danych osobowych związane z użytkowaniem strony coig.com.pl

W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.coig.com.pl oraz za pomocą dedykowanych serwisów udostępnianych za pośrednictwem tej strony jest:
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. , Spółka jest zarejestrowana w Warszawie, ul. Puławska 24a/5, w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy , Wydział XIII Gospodarczo-Rejestrowy, nr KRS 0000032489, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 524-22-71-320

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować wysyłając list pocztowy na adres Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o., Pl. Poniatowksiego 34 II pietro, 05-830 Nadarzyn ub drogą e-mailową pod adresem: odo@coig.com.pl.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 16 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów tj. świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych.

Do podstawowych usług realizowanych przez Administratora należy udostępnianie w ramach wyszukiwarki internetowej informacji o podmiotach gospodarczych działających w Polsce, prowadzenie analiz i badań, weryfikacja kontrahentów pod kątem postępowań sądowych w celu dochodzenia należności, marketing bezpośredni usług własnych lub partnerów.

Odbiorcy danych
W ramach usług administrator udostępnia w wyszukiwarce dostępnej na stronie www.coig.com.pl informacje o podmiotach działajacych w Polsce jako dane powszechnie dostępne, a także w ramach zawartch umów z przedsiębiorcami z Polski i państw UE informacje o przedsiębiorcach spełniających określone kryteria, umożliwiając im poszukiwanie klientów, marketing własnych usług, prowadzenie analiz i badań, dochodzenie należności w ramach dostępu do danych poprzez opisane na stronie coig.com.pl sewisy i usługi. Odbiorcami danych osobowych w ramach zawartch umów są przedsiębiorcy działajacymi m.in. w sektorach: energetycznym, telekomunikacyjnym, finansowym, działalności profesjonalnej.

Źródło pochodzenia danych
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą wyłącznie z danych jawnych i dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, właścicieli podmiotów zarejestrowanych w KRS, członków zarządu tych podmiotów, prokurentów, członków Rad Nadzorczych oraz osób objętych postępowaniem upadłościowym, naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłością konsumencką.

Dane te pozyskane zostały z jawnych, publicznie dostępnych źródeł informacji:
Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
Wyszukiwarki Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
danepubliczne.gov.pl,
inne rejestry i ewidencje prowadzone przez jednostki organizacyjne administracji państwowej lub samorządowej,
strony internetowe podmiotów gospodarczych w zakresie informacji ich dotyczących,
wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych.

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu,
dla podmiotów zarejestrowanych w KRS imiona i nazwisko właściciela podmiotu, członka zarządu, prokurenta, członka Rady Nadzorczej,
dla osób objętych postępowaniem upadłościowym, naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłością konsumencką, nr NIP, nr Regon, nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę), imię i nazwisko osoby objętej postępowaniem, adres, numer Pesel o ile dane te są jawne.

Okres przez który dane będą przetwarzane
Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać przez 10 lat od zakończenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, 10 lat od zakończenia działalności przez podmiot zarejestrowany w KRS, dla osób objętych postępowaniem upadłościowym, naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłością konsumencką przez 10 lat od ogłoszenia zawierającego informację o umorzeniu lub zakończeniu postępowania sądowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem wysyłając list pocztowy na adres Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o., Pl. Poniatowksiego 34 II pietro, 05-830 Nadarzyn ub drogą e-mailową pod adresem: odo@coig.com.pl.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X