25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2018 upadłości firm

W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 615 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, iż jest ich nieznacznie więcej niż w 2017 r., kiedy było ich 591 oraz w 2016 r., gdy było ich 606.  Jeżeli porównamy liczbę upadłości z lat wcześniejszych to zauważymy stabilizację w ostatnich trzech latach i spadek w stosunku do lat 2013-2015.

Liczba upadłości firm w poszczególnych latach

upadłości firm rocznie 

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

upadłości firm miesięcznie wrzesień 2018

liczba postępowań upadłościowych
miesiąc 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 54 50 49 60 60 82
luty 48 46 42 62 65 76
marzec 62 41 63 83 63 71
kwiecień 49 45 55 61 62 84
maj 42 43 51 75 78 67
czerwiec 59 47 49 61 74 86
lipiec 47 58 53 67 81 89
sierpień 50 55 38 64 61 67
wrzesień 33 56 61 44 71 68
październik 65 50 53 56 82 79
listopad 52 54 44 57 49 63
grudzień 54 46 48 60 61 56
suma 615 591 606 750 807 888

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż w 2018 r. oddalono wnioski u upadłości w stosunku do 562 podmiotów, wobec 430 w 2017 r. i 151 w 2016 r

Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 r. firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Takich postępowań w 2018 r. było 465, wobec 348 w 2017 r. i 212 w 2016 r.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 55,28% wobec 56,51% w 2017 r. i indywidualnych działalności gospodarczych 25,85% wobec 26,57% w 2017r.:

Forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 340 55,28
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 159 25,85
SPÓŁKA AKCYJNA 52 8,46
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25 4,07
SPÓŁKA JAWNA 17 2,76
SPÓŁDZIELNIA 10 1,63
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 8 1,30
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,16
IZBA GOSPODARCZA 1 0,16
STOWARZYSZENIE 1 0,16
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 1 0,16

W 2018 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 23,74% i śląskim 11,71%.

upadłości firm wg województw wrzesień 2018

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 57 9,27
KUJAWSKO-POMORSKIE  35 5,69
LUBELSKIE  36 5,85
LUBUSKIE 7 1,14
ŁÓDZKIE 19 3,09
MAŁOPOLSKIE 51 8,29
MAZOWIECKIE 146 23,74
OPOLSKIE 14 2,28
PODKARPACKIE 34 5,53
PODLASKIE 13 2,11
POMORSKIE 35 5,69
ŚLĄSKIE 72 11,71
ŚWIĘTOKRZYSKIE 16 2,60
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 19 3,09
WIELKOPOLSKIE 39 6,34
ZACHODNIOPOMORSKIE 22 3,58

Miasta, w których ogłoszono najwięcej upadłości firm w 2018 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 107
KRAKÓW 27
WROCŁAW 26
KATOWICE 15
POZNAŃ 14
SZCZECIN 12
ŁÓDŹ 11
GDAŃSK 10
RZESZÓW 9
LUBLIN 8
OPOLE 8
GDYNIA 8
GLIWICE 8
WŁOCŁAWEK 7
KIELCE 6
BYDGOSZCZ 5
OLSZTYN 5

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 25,57% i przetwórczą 22,64%:

upadłości firm wg klas PKD wrzesień 2018

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 157 25,57
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 139 22,64
BUDOWNICTWO 104 16,94
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 35 5,70
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 29 4,72
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 27 4,40
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 22 3,58
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 20 3,26
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 14 2,28
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 14 2,28
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 13 2,12
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 10 1,63
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  9 1,47
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 6 0,98
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 6 0,98
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 4 0,65
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 4 0,65
EDUKACJA 1 0,16

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 29
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 23
4941Z Transport drogowy towarów 22
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 20
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 17
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 12
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 11
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 10
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 9
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 8
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 8
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 8
7311Z Działalność agencji reklamowych 7
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 6
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 6
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  6
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  5
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 5
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  5
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 5
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 5
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  5
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 5
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 5
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 5
8610Z Działalność szpitali 5

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X