15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2020 upadłości firm

W 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 587 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  Jeżeli porównamy te dane z danymi z lat poprzednich to 2020 r. wygląda na rok podobny do lat wcześniejszych.

upadłości firm w 2020 r.

 Należy też zwrócić uwagę iż 738 wniosków o upadłość oodalono:

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2020 r.

Prawdziwy obraz liczbę firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam połączenie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. Analizując te dane łącznie zauważy wzrost o 32% w stosunku do 2019 r.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2020 r.

 Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach: 

miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 34 54 33 56 61 44 71 68
październik 44 52 65 50 53 56 82 79
listopad 29 37 52 54 44 57 49 63
grudzień 43 44 54 46 48 60 61 56
suma 587 586 615 591 606 750 807 888

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 56,39% i indywidualnych działalności gospodarczych 24,36%.

 

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 331 56,39
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 143 24,36
SPÓŁKA AKCYJNA 41 6,98
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 33 5,62
SPÓŁKA JAWNA 22 3,75
SPÓŁDZIELNIA 5 0,85
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 0,68
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 4 0,68
GOSPODARSTWO ROLNE 1 0,17
KÓŁKO ROLNICZE 1 0,17
STOWARZYSZENIE 1 0,17
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 1 0,17

W 2020 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 21,81% i śląskim 13,80%.

upadłości firm w województwach grudzień 2020

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 64 10,90
KUJAWSKO-POMORSKIE 31 5,28
LUBELSKIE 17 2,90
LUBUSKIE 17 2,90
ŁÓDZKIE 18 3,07
MAŁOPOLSKIE 36 6,13
MAZOWIECKIE 128 21,81
OPOLSKIE 15 2,56
PODKARPACKIE 28 4,77
PODLASKIE 7 1,19
POMORSKIE 26 4,43
ŚLĄSKIE 81 13,80
ŚWIĘTOKRZYSKIE 15 2,56
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 25 4,26
WIELKOPOLSKIE 46 7,84
ZACHODNIOPOMORSKIE 33 5,62

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2020 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 96
WROCŁAW 25
KRAKÓW 17
POZNAŃ 15
SZCZECIN 14
GDAŃSK 9
KATOWICE 9
BIELSKO-BIAŁA 8
ŁÓDŹ 8
OLSZTYN 8
RZESZÓW 8
BYDGOSZCZ 7
ELBLĄG 6
TORUŃ 6
ŻYWIEC 6
BIAŁYSTOK 5
CZĘSTOCHOWA 4
DĄBROWA GÓRNICZA 4
GDYNIA 4
KIELCE 4
LEGNICA 4
LUBLIN 4
OPOLE 4
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 4
TYCHY 4
WAŁBRZYCH 4
ZABRZE 4

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 25,6 % i przetwórstwem przemysłowym 23,88%:

upadłości firm wg klas PKD 2020 r upadłości firm wg klas PKD 2020 r grudzień

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 149 25,60
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 139 23,88
BUDOWNICTWO 77 13,23
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 42 7,22
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 33 5,67
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 31 5,33
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 24 4,12
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22 3,78
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 16 2,75
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 12 2,06
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 10 1,72
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 8 1,37
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 7 1,20
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  4 0,69
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,52
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2 0,34
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 0,34
EDUKACJA 1 0,17

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD Treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 30
4941Z Transport drogowy towarów 28
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 18
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 17
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 14
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 13
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 13
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 11
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 10
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 9
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  9
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 8
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  8
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 8
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 7
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 6
8610Z Działalność szpitali 6
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 5
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 5
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 5
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  5
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 5
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  4
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 4
1520Z Produkcja obuwia 4
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 4
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 4
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 4
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  4
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 4
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  4
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 4
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 3
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 3
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 3
2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 3
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3102Z Produkcja mebli kuchennych 3
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  3
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 3
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 3
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 3
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 3
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 3
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 3
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   3
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  3
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  3
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  3
7311Z Działalność agencji reklamowych 3
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
7912Z Działalność organizatorów turystyki 3
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 2
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  2
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  2
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
1812Z Pozostałe drukowanie  2
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 2
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 2
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 2
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 2
2573Z Produkcja narzędzi 2
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 2
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  2
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 2
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 2
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 2
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 2
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  2
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 2
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  2
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 2
4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  2
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  2
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  2
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  2
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 2
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 2
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 2
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  2
7111Z Działalność w zakresie architektury  2
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 2
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  2
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  2
8020Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 2
8621Z Praktyka lekarska ogólna  2
8690D Działalność paramedyczna 2
8710Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  2
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  2
9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 2
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  2
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 2

 


 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X