25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2023 Restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2023 r. ogłoszono 4244 postępowania restrukturyzacyjne. Od stycznia notujemy miesięczne rekordy, najwięcej postępowań ogłoszono w marcu – 401.

postępowania restrukturyzacyjne w 2023 r.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800,  w 2021 1888, a w 2022 aż 2379.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2023

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 92,34% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
postępowania o zatwierdzenie układu 3919 92,34
przyspieszone postępowanie układowe 158 3,72
postępowanie sanacyjne 101 2,38
postępowanie układowe 54 1,27
postępowania o zmianę układu 12 0,28

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 72,08% i spółek z o.o. 15,29 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 3059 72,08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 649 15,29
GOSPODARSTWO ROLNE 316 7,45
SPÓŁKA AKCYJNA 75 1,77
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 73 1,72
SPÓŁKA JAWNA 42 0,99
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 11 0,26
SPÓŁDZIELNIA 7 0,16
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 6 0,14
FUNDACJA 3 0,07
SPÓŁKA EUROPEJSKA 1 0,02
STOWARZYSZENIE 1 0,02
UCZELNIA 1 0,02

W 2023 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 17,37% i śląskim 12,3%

postępowania restrukturyzacyjne w poszczególnych województwach w 2023 r

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 335 7,90
KUJAWSKO-POMORSKIE 223 5,26
LUBELSKIE 172 4,05
LUBUSKIE 89 2,10
ŁÓDZKIE 248 5,84
MAŁOPOLSKIE 330 7,78
MAZOWIECKIE 737 17,37
OPOLSKIE 68 1,60
PODKARPACKIE 187 4,41
PODLASKIE 123 2,90
POMORSKIE 251 5,92
ŚLĄSKIE 522 12,30
ŚWIĘTOKRZYSKIE 112 2,64
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 199 4,69
WIELKOPOLSKIE 488 11,50
ZACHODNIOPOMORSKIE 159 3,75

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się,  handlem 21,33%, budownictwem 14,04% i przetwórstwem przemysłowym 13,97%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2023 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 904 21,33
BUDOWNICTWO 595 14,04
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 592 13,97
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 513 12,10
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 386 9,11
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 329 7,76
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 191 4,51
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 170 4,01
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 156 3,68
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 96 2,26
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 84 1,98
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 60 1,42
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  59 1,39
EDUKACJA 38 0,90
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 29 0,68
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 22 0,52
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 13 0,31
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 0,05

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie transportu drogowego - 423 postępowania restrukturyzacyjne.

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 423
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  212
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 128
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 127
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 111
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 90
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 81
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 79
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 69
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 66
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  64
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 57
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 53
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 51
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 51
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 49
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 43
7311Z Działalność agencji reklamowych 43
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  40
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 38
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 38
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 36
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  32
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 31
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 31
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 31
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 30
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 29
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 29
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  29
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 28
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  27
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 27
8621Z Praktyka lekarska ogólna  27
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 26
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 25
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 23
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 22
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 22
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   22
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 22
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 21
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  20
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 19
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  19
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 19
4331Z Tynkowanie 19
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 19
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 19
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 19
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 18
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 18
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 18
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  18
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 18
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 18
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 17
3109Z Produkcja pozostałych mebli 17
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 17
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  17
7111Z Działalność w zakresie architektury  17
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 16
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 15
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 15
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 15
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 15
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  14
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 14
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 14
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 14
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 14
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  13
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  13
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 12
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  12
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  12
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 12
0147Z Chów i hodowla drobiu 11
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 11
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 11
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 11
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 11
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  11
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 11
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 11
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  11
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 11
1520Z Produkcja obuwia 10
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 10
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 10
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 10
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 10
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  10
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  10
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 10
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  10
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 9
0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  9
1624Z Produkcja opakowań drewnianych 9
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 9
3102Z Produkcja mebli kuchennych 9
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  9
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 9
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  9
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  9
4932Z Działalność taksówek osobowych  9
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 9
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 9
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  9
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  9
8510Z Wychowanie przedszkolne 9
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 9
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  9

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X