25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2017 restrukturyzacje firm

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań.

W 2017 r. takich postępowań było 348

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych: 

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2017 2016
styczeń 24 -
luty 29 2
marzec 35 12
kwiecień 23 10
maj 21 13
czerwiec 24 18
lipiec 33 18
sierpień 29 28
wrzesień 27 31
październik 32 19
listopad 32 31
grudzień 39 30

Stały wzrost takich postępowań to dobra informacja, dlatego że wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby firmy z problemami finansowymi nie upadały, lecz mogły dalej funkcjonować po przejściu restrukturyzacji.

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 56,9% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 198 56,90
postępowanie sanacyjne 87 25,00
postępowanie układowe 53 15,23
postępowanie o zatwierdzenie układu 10 2,87

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 41,38% i indywidualnych działalności gospodarczych 32,76%:

Forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 144 41,38
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 114 32,76
SPÓŁKA AKCYJNA 44 12,64
SPÓŁKA JAWNA 16 4,60
GOSPODARSTWO ROLNE 9 2,59
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 8 2,30
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 5 1,44
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 4 1,15
SPÓŁDZIELNIA 2 0,57
SPÓŁKA CYWILNA 2 0,57

W 2017 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 16,67%. i śląskim 14,08%.

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 45 12,93
KUJAWSKO-POMORSKIE  20 5,75
LUBELSKIE 15 4,31
LUBUSKIE 9 2,59
ŁÓDZKIE 19 5,46
MAŁOPOLSKIE 16 4,60
MAZOWIECKIE 58 16,67
OPOLSKIE 15 4,31
PODKARPACKIE 10 2,87
PODLASKIE 12 3,45
POMORSKIE 15 4,31
ŚLĄSKIE 49 14,08
ŚWIĘTOKRZYSKIE 5 1,44
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 13 3,74
WIELKOPOLSKIE 29 8,33
ZACHODNIOPOMORSKIE 18 5,17

 Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się przetwórstwem przemysłowym 24,85% i handlem 23,96%.

klasa PKD liczba procentowo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 85 24,85
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 82 23,98
BUDOWNICTWO 56 16,37
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 18 5,26
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 18 5,26
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 15 4,39
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 13 3,80
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 8 2,34
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 8 2,34
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 8 2,34
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 7 2,05
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 7 2,05
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 1,75
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 5 1,46
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 4 1,17
EDUKACJA 1 0,29
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 1 0,29

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych:

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 23
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 10
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 9
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 7
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 7
5610a Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 7
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 6
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 5
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  5
4941Z Transport drogowy towarów 5
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 5
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 4
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 4
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  4
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 4
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 4
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 4
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 4
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  4

Lista postępowań restrukturyzacyjnych

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X