15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 Restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2021 r. 1888 postępowań restrukturyzacyjnych. Szczyt postępowań miesięcznych był w czerwcu 2021 r.

postępowania restrukturyzacyjne 2021

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, a w 2021 już 1888.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2021Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 86,44% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu 1632 86,44
przyspieszone postępowanie układowe 132 6,99
postępowanie sanacyjne 82 4,34
postępowanie układowe 37 1,96
postępowania o zatwierdzenie układu 5 0,26

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy tym postępowania - uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. W 2021 w styczniu takich postępowań było 90, w lutym 120, w marcu 160,  w kwietniu 156, w maju 106, w czerwcu 237, w lipcu 148, w sierpniu 96, we wrześniu 127, w październiku 114, a w listopadzie 245 .

Ten typ postępowania obowiązywał do końca listopada 2021 r.

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 41,79% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 25,64 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 789 41,79
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 484 25,64
GOSPODARSTWO ROLNE 457 24,21
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 3,07
SPÓŁKA AKCYJNA 56 2,97
SPÓŁKA JAWNA 25 1,32
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 8 0,42
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 7 0,37
FUNDACJA 2 0,11
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,05
SPÓŁDZIELNIA 1 0,05

W 2021 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 20,44% i wielkopolskim 13,35%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2021 wrzesień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 121 6,41
KUJAWSKO-POMORSKIE 99 5,24
LUBELSKIE 98 5,19
LUBUSKIE 50 2,65
ŁÓDZKIE 100 5,30
MAŁOPOLSKIE 105 5,56
MAZOWIECKIE 386 20,44
OPOLSKIE 29 1,54
PODKARPACKIE 54 2,86
PODLASKIE 96 5,08
POMORSKIE 91 4,82
ŚLĄSKIE 210 11,12
ŚWIĘTOKRZYSKIE 24 1,27
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 107 5,67
WIELKOPOLSKIE 252 13,35
ZACHODNIOPOMORSKIE 66 3,50

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem 25,74%,  handlem 16,74%, przetwórstwem przemysłowym 14,51%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2021 r

klasa Liczba procentowo
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 486 25,74
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 316 16,74
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 274 14,51
BUDOWNICTWO 160 8,47
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 127 6,73
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 115 6,09
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 75 3,97
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 71 3,76
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 66 3,50
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 64 3,39
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 40 2,12
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 28 1,48
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  20 1,06
EDUKACJA 13 0,69
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 10 0,53
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 10 0,53
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 7 0,37
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 6 0,32

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 300 postępowań restrukturyzacyjnych.

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  314
4941Z Transport drogowy towarów 87
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 41
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 38
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 37
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 34
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 34
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 33
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 28
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 24
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  24
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  23
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 22
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 21
0147Z Chów i hodowla drobiu 20
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 20
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 20
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 20
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 20
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 19
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 17
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 17
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 16
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 15
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 15
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 14
0146Z Chów i hodowla świń 13
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 13
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  13
3109Z Produkcja pozostałych mebli 12
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 11
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 11
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  11
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  11
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  10
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 10
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 10
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  10
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 10
0142Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 9
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  9
1812Z Pozostałe drukowanie  9
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 9
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 9
7111Z Działalność w zakresie architektury  9
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  9
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 8
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   8
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  8
8621Z Praktyka lekarska ogólna  8
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  7
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 7
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 7
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 7
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 7
7311Z Działalność agencji reklamowych 7
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  7
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  7
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  6
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 6
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 6
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 6
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 6
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 6
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 6
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  6
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 6
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 6
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 6
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  6
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  6
6420Z Działalność holdingów finansowych 6
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 6
6910Z Działalność prawnicza 6
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  6
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 6
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 6
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 6
0119Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie  5
0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 5
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 5
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 5
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 5
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 5
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 5
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 5
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 5
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 5
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 5
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 5
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 5
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 5
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 5
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  5
0811Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 4
1520Z Produkcja obuwia 4
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 4
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 4
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  4
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 4
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 4
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 4
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 4
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 4
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 4
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 4
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 4
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 4
8610Z Działalność szpitali 4
0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 3
0163Z Działalność usługowa następująca po zbiorach 3
1105Z Produkcja piwa 3
1431Z Produkcja wyrobów pończoszniczych 3
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 3
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 3
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 3
2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 3
2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 3
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  3
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 3
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 3
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 3
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 3
3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 3
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  3
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 3
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 3
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 3
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  3
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 3
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 3
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 3
4721Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona  3
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  3
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  3
4765Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona  3
5819Z Pozostała działalność wydawnicza  3
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  3
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 3
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  3
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  3
7420Z Działalność fotograficzna 3
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 3
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  3
7911A Działalność agentów turystycznych 3
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 3
8129Z Pozostałe sprzątanie  3
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  3
8559A Nauka języków obcych 3
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 3
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  3

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X