15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2018 restrukturyzacje firm

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. 

W 2017 r. takich postępowań było 348.

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2018 r. takich postępowań było 465, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do 2017 r.

postępowania restrukturyzacyjne miesięcznie grudzień 2018

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2018 2017 2016
styczeń 37 24 -
luty 32 29 2
marzec 46 35 12
kwiecień 34 23 10
maj 37 21 13
czerwiec 48 24 18
lipiec 29 33 18
sierpień 48 29 28
wrzesień 36 27 31
październik 52 32 19
listopad 34 32 31
grudzień 32 39 30
suma 465 348 212

 Stały wzrost takich postępowań restrukturyzacyjnych to dobra informacja, dlatego że wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby firmy z problemami finansowymi nie upadały, lecz mogły dalej funkcjonować po przejściu restrukturyzacji.

 Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 63,23% wszystkich postępowań:

Rodzaj liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 294 63,23
postępowanie sanacyjne 121 26,02
postępowanie układowe 46 9,89
postępowanie o zatwierdzenie układu 4 0,86

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 33,55% i spółek z o.o. 32,9%:

Forma prawna liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 156 33,55
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 153 32,90
SPÓŁKA AKCYJNA 49 10,54
GOSPODARSTWO ROLNE 38 8,17
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 27 5,81
SPÓŁKA JAWNA 26 5,59
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 8 1,72
SPÓŁDZIELNIA 2 0,43
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 0,43
FUNDACJA 1 0,22
IZBA GOSPODARCZA 1 0,22
SPÓŁKA CYWILNA 1 0,22
UCZELNIA 1 0,22

W 2018 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie wielkopolskim 17,85% i mazowieckiem 15,05%.

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2018 wrzesień

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 45 9,68
KUJAWSKO-POMORSKIE  21 4,52
LUBELSKIE 10 2,15
LUBUSKIE 8 1,72
ŁÓDZKIE 19 4,09
MAŁOPOLSKIE 12 2,58
MAZOWIECKIE 70 15,05
OPOLSKIE 16 3,44
PODKARPACKIE 23 4,95
PODLASKIE 22 4,73
POMORSKIE 25 5,38
ŚLĄSKIE 56 12,04
ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 1,29
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 20 4,30
WIELKOPOLSKIE 83 17,85
ZACHODNIOPOMORSKIE 29 6,24

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się przetwórstwem przemysłowym 24,62% i handlem 22,64%.

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2018 wrzesień

klasa liczba procentowo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 112 24,62
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 103 22,64
BUDOWNICTWO 66 14,51
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 53 11,65
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 21 4,62
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 20 4,40
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 13 2,86
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 12 2,64
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 10 2,20
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 9 1,98
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 9 1,98
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 1,76
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 5 1,10
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 5 1,10
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  4 0,88
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 0,44
EDUKACJA 2 0,44
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,22

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych 27 postępowań i robót budowlanych 24 postępowania:

pkd treść liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  27
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 24
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 16
4941Z Transport drogowy towarów 16
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 9
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 8
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 8
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 6
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 6
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 6
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 6
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  5
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  5
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 5
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 5
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 5
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  5
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  5
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 4
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  4
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 4
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 4
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   4
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 3
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 3
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  3
4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  3
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 3
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 3
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 3
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 3
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 3
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  3
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 3

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X