25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2015 upadłość konsumencka

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do 2112 osób nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). 
Pod rządami poprzedniej ustawy takich ogłoszeń było niespełna 60 i to w okresie kilkuletnim.

Zmiana prawa (USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) spowodowała, że obecnie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką i z miesiąca na miesiąc takich upadłości przybywa.

Liczba upadłości konsumenckiej ogłoszonej w MSiG w 2015 r

styczeń - 2 upadłości konsumenckie
luty - 25 upadłości konsumenckich
marzec - 59 upadłości konsumenckich
kwiecien - 118 upadłości konsumenckich
maj - 157 upadłości konsumenckich
czerwiec - 239 upadłości konsumenckich
lipiec - 229 upadłości konsumenckich
sierpien - 194 upadłości konsumenckie
wrzesień - 237 upadłości konsumenckich
październik - 254 upadłości konsumenckie
listopad - 267 upadłości konsumenckich
grudzień - 331 upadłosci konsumenckich

miesiąc liczba opublikowanych upadłości zmiana w % do ostatniego miesiąca
styczeń 2  
luty 25  
marzec  59 136
kwiecień 118 100
maj 157 33,05
czerwiec 239 52,29
lipiec 229 -4,18
sierpień 194 -15,28
wrzesień 237 22,16
październik 254 7,17
listopad 267 5,11
grudzień 331 23,97

 

 

Najmłodsza osoba w stosunku do której ogłoszono upadłość to 11 letni Jarosław (przejęciu spadku). Ogłoszenie upadłości przez osobę nieletnią jest wyjątkową sytuacją i w przyszłości nie powinno mieć miejsca. Nowelizacja przepisów dotyczących dziedziczenia gwarantuje spadkobiercom obejmowanie spadków bez długów.

Najstarsza osoba w stosunku do której ogłoszono upadłość 86 letnia p. Regina, a średnia wieku to 49 lat. Najwięcej upadłości dotyczy ludzi w wieku 30-39 lat 25,15% oraz 40-49 lat 24,90% .

struktura wieku procentowo
10-11 0,05
20-29 5,16
30-39 25,15
40-49 24,90
50-59 20,68
60-69 18,30
70-79 5,21
80-86 0,55

 

 

 

 Częściej upadłości ogłaszano w stosunku do kobiet (57,29%) niż mężczyzn (42,71%).

Najwięcej upadłości ogłoszono na Mazowszu 25,90%, Śląsku 10,98% i w Wielkopolsce 9,33%:

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 124 5,87
KUJAWSKO-POMORSKIE 151 7,15
LUBELSKIE 63 2,98
LUBUSKIE 46 2,18
ŁÓDZKIE 168 7,95
MAŁOPOLSKIE 113 5,35
MAZOWIECKIE 547 25,90
OPOLSKIE 23 1,09
PODKARPACKIE 73 3,46
PODLASKIE 25 1,18
POMORSKIE 82 3,88
ŚLĄSKIE 232 10,98
ŚWIĘTOKRZYSKIE 58 2,75
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 55 2,60
WIELKOPOLSKIE 197 9,33
ZACHODNIOPOMORSKIE 155 7,34

 

 

 

Te pierwsze osoby ogłaszające upadłość przetarły szlak dla innych.

Dla osób, które myślą bowiem o upadłości konsumenckiej istotne jest aby w prawidłowy sposób złożyć wniosek o upadłość i aby mieć właściwe podstawy dla takiego wniosku. Jeżeli wniosek zostanie oddalony z kolejnym skutecznym wnioskiem będziemy mogli wystąpić dopiero po upływie 10 lat.

Sąd oddala wniosek o upadłość jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub  wskutek rażącego niedbalstwa.
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi

Kancelarie prawne oraz konsumenci przyglądać się będą praktykom sądu w zakresie interpretacji tych zapisów. W związku z powyższym w najbliższych miesiącach będziemy obserwować szybki wzrost ogłoszonych upadłości.

W 2016 roku liczba upadłości konsumenckiej miesięcznie może być już liczona w setkach. O tym czy tak będzie, zadecyduje sytuacja dłużników wobec, których ogłoszono upadłość. Postanowienie sądu to dopiero pierwszy etap do oddłużenia.
Sąd może bowiem umorzyć postępowanie Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Kolejny etap to ustalenie składu masy majątku oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli.
W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześciu miesięcy upadły jest obowiązany spłacić zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonanie w toku postępowania na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Praktyki wymaga też wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego

Art. 49113. 1. Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się  upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.
2.Kwotę o której mowa w ust.1 na wniosek upadłego, określa sędzia-komisarz, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu , zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkaniowego albo domu jednorodzinnego oraz opinie syndyka. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.


Praktyka sądów w tym zakresie oraz sytuacja dłużników,  wobec których ogłoszono upadłość będzie znana za mniej więcej 12-cie miesięcy. Jeżeli doświadczenia tych osób będą pozytywne liczba upadłości w 2016 r. eksploduje, zwłaszcza że do takiej upadłości kwalifikują się te osoby, które mają kredyty we frankach, a na skutek wzrostu kursu franka lub pogorszenia się sytuacji zarobkowej nie są wstanie takiego kredytu obsługiwać.

lista upadłości osób i firm

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X