01-12-2023 Natalii i Eligiusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Wykaz firm o zatrudnieniu ponad 50 osób 27-08-2023

Dysponujemy listą 22 498 podmiotów zatrudniajacych ponad 50 osób. Spośród nich z udziałem kapitału zagranicznego jest 6280 podmiotów podmiotów.

Wykaz firm zatrudniających ponad 50 osób w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 1776 7,89
KUJAWSKO-POMORSKIE 989 4,40
LUBELSKIE 601 2,67
LUBUSKIE 490 2,18
ŁÓDZKIE 1079 4,80
MAŁOPOLSKIE 1838 8,17
MAZOWIECKIE 5660 25,16
OPOLSKIE 495 2,20
PODKARPACKIE 843 3,75
PODLASKIE 449 2,00
POMORSKIE 1460 6,49
ŚLĄSKIE 2630 11,69
ŚWIĘTOKRZYSKIE 448 1,99
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 510 2,27
WIELKOPOLSKIE 2454 10,91
ZACHODNIOPOMORSKIE 776 3,45

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 100 firm zatrudnijących ponad 50 osób

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 4203
KRAKÓW 901
WROCŁAW 720
POZNAŃ 663
GDAŃSK 472
ŁÓDŹ 446
KATOWICE 418
SZCZECIN 285
GDYNIA 258
BYDGOSZCZ 241
LUBLIN 220
GLIWICE 216
BIELSKO-BIAŁA 198
RZESZÓW 181
BIAŁYSTOK 181
TORUŃ 178
KIELCE 160
OPOLE 146
CZĘSTOCHOWA 133
OLSZTYN 119
ZIELONA GÓRA 110
SOSNOWIEC 102
TYCHY 102

Informacje o podmiotach zatrudniających ponad 50 sób na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 22 498 podmiotów zatrudniających ponad 50 osób, w tym 18 700 z kontaktem telefonicznym, 14 900 z adresem email.

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Wykaz podmiotów zatrudnienie ponad 50 osób przykład danych

Baza może być rozszerzona o informacje finansowe: przychód, zysk netto, suma aktywów - informacje są dodatkwo płatne w cenie 0,3 zł + 23% VAT za 1 podmiot.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 wskazując w jaki sposób mają być wybrane podmioty.

Liczba podmiotów zatrudniających ponad 50 osób działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 720
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 560
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 500
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 495
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 437
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 422
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 402
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 359
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 304
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 300
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 286
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 280
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 256
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 253
36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 252
80.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 246
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 214
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 205
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 198
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 195
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 195
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 195
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 188
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 185
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 180
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 176
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 175
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 168
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 167
47.73.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 158
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 152
35.30.Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 151
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 149
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 146
94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 140
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 137
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 133
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 131
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 130
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 129
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 124
17.21.Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 120
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 120
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 119
23.61.Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 118
10.11.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 116
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 114
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 113
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 113
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 112
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 111
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 109
10.39.Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 108
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 108
22.21.Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 107
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 107
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 106
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 106
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 105
10.51.Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 104
37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 103
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 97
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 89
42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 85
10.13.Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 84
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 83
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 79
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 78
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 78
27.12.Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 77
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 74
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 73
21.20.Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 71
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 69
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 68
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 68
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 67
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 66
38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 66
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 66
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 66
16.10.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 65
22.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 65
10.12.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 64
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 64
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 63
29.20.Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 63
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 63
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 62
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 62
25.12.Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 61
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 61
28.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 60
47.30.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 60
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 59
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 59
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 58
28.30.Z - PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 57
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 57
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 57
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 56
81.22.Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 56
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 55
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 54
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 54
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 52
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 52
26.51.Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 51
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 51
10.89.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 50
20.42.Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 50
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 50
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 50
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 50
10.20.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 49
27.40.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 49
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 49
93.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 49
14.13.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 48
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 48
20.16.Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH 46
32.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 46
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 46
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 46
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 46
25.73.Z - PRODUKCJA NARZĘDZI 45
47.52.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45
10.91.Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 44
27.11.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 44
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 44
20.30.Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 43
27.90.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 43
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 43
10.61.Z - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 42
25.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 42
42.12.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 42
47.43.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42
80.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 42
24.51.Z - ODLEWNICTWO ŻELIWA 41
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 41
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 41
86.90.B - DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 41
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 40
08.11.Z - WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 40
10.82.Z - PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 40
16.21.Z - PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 40
25.93.Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 40
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 40
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 40
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 39
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 39
28.93.Z - PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 38
46.33.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 38
23.12.Z - KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO 37
28.22.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 37
64.91.Z - LEASING FINANSOWY 37
66.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 37
16.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 36
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36
28.15.Z - PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 35
28.92.Z - PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 35
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35
46.77.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 34
58.11.Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK 34
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 34
82.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 34
17.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 33
25.50.Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI METALURGIA PROSZKÓW 33
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 33
47.59.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33
23.13.Z - PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 32
30.11.Z - PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 32
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 32
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 32
08.12.Z - WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 31
09.90.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 31
17.12.Z - PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 31
26.30.Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 31
27.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 31
33.11.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 31
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 31
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 31
93.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 31
20.59.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30
49.20.Z - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 30
81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 30
82.92.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 30
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 29
11.07.Z - PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 29
20.41.Z - PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 29
42.13.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 29
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 29
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 28
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 28
24.42.B - PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 27
33.14.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 27
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 27
16.24.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 26
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2023 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X