25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Wykaz firm o zatrudnieniu ponad 50 osób 18-01-2024

Dysponujemy listą 23 044 podmiotów zatrudniajacych ponad 50 osób. Spośród nich z udziałem kapitału zagranicznego jest 6280 podmiotów podmiotów.

Wykaz firm zatrudniających ponad 50 osób w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 1842 7,99
KUJAWSKO-POMORSKIE 1010 4,38
LUBELSKIE 578 2,51
LUBUSKIE 514 2,23
ŁÓDZKIE 1121 4,86
MAŁOPOLSKIE 1881 8,16
MAZOWIECKIE 5907 25,63
OPOLSKIE 483 2,10
PODKARPACKIE 854 3,71
PODLASKIE 439 1,91
POMORSKIE 1516 6,58
ŚLĄSKIE 2677 11,62
ŚWIĘTOKRZYSKIE 441 1,91
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 498 2,16
WIELKOPOLSKIE 2490 10,81
ZACHODNIOPOMORSKIE 793 3,44

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 80 firm zatrudnijących ponad 50 osób

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 4382
KRAKÓW 940
WROCŁAW 782
POZNAŃ 676
GDAŃSK 506
ŁÓDŹ 464
KATOWICE 424
SZCZECIN 290
GDYNIA 258
BYDGOSZCZ 237
GLIWICE 226
LUBLIN 214
BIELSKO-BIAŁA 196
BIAŁYSTOK 184
RZESZÓW 179
TORUŃ 178
KIELCE 163
OPOLE 147
CZĘSTOCHOWA 138
OLSZTYN 122
ZIELONA GÓRA 115
TYCHY 109
SOSNOWIEC 103
RADOM 97
ZABRZE 89
PŁOCK 88
DĄBROWA GÓRNICZA 88
TARNÓW 87
KOSZALIN 82

Informacje o podmiotach zatrudniających ponad 50 sób na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 23 044 podmiotów zatrudniających ponad 50 osób, w tym 18 700 z kontaktem telefonicznym, 14 890 z adresem email (z telefonem lub email 19 780).

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Wykaz podmiotów zatrudnienie ponad 50 osób przykład danych

Baza może być rozszerzona o informacje finansowe: przychód, zysk netto, suma aktywów - informacje są dodatkwo płatne w cenie 0,3 zł + 23% VAT za 1 podmiot.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 wskazując w jaki sposób mają być wybrane podmioty.

Liczba podmiotów zatrudniających ponad 50 osób działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 618
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 599
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 499
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 434
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 410
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 405
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 384
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 316
94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 311
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 308
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 302
80.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 297
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 290
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 269
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 260
36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 260
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 248
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 246
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 209
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 208
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 206
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 200
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 197
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 195
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 188
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 188
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 179
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 179
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 177
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 166
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 161
47.73.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 157
35.30.Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 152
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 151
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 151
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 150
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 142
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 135
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 135
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 134
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 132
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 131
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 129
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 128
17.21.Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 124
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 123
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 120
23.61.Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 118
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 118
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 116
10.11.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 115
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 115
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 114
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 109
10.39.Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 108
37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 108
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 108
22.21.Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 107
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 104
10.51.Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 103
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 97
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 95
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 92
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 90
42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 88
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 88
10.13.Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 86
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 86
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 81
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 80
27.12.Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 78
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 76
21.20.Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 73
38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 72
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 72
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 71
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 71
22.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 70
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 70
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 69
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 69
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 69
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 68
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 68
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 66
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 66
16.10.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 65
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 65
10.12.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 64
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 64
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 64
29.20.Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 63
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 63
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 61
25.12.Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 61
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 61
28.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 60
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 60
81.22.Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 59
28.30.Z - PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 58
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 58
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 56
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 56
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 55
20.42.Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 54
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 54
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54
27.40.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 53
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 53
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 53
10.20.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 52
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 52
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 52
26.51.Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 51
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 51
47.30.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 51
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 50
93.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 50
10.89.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 49
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 49
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 49
14.13.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 48
20.16.Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH 48
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X