15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2016 r.

W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS  działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 % w stosunku do rekordowego 2015 r. .

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana w stosunku do poprzedniego roku
                 2016 7122 6,2
2015 6706 52,7
2014 4390 20,01
2013 3658 6,03
2012 3450 15,12
2011 2997 -1,15
2010 3032 23,4
2009 2457 -25,09
2008 3280  

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (46,63% wszystkich rejestracji), małopolskim 11,77% i dolnośląskim (7,68%).

Liczba zarejestrowanych firm w 2016 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 547 7,68
KUJAWSKO-POMORSKIE 81 1,14
LUBELSKIE 265 3,72
LUBUSKIE 99 1,39
ŁÓDZKIE 182 2,56
MAŁOPOLSKIE 838 11,77
MAZOWIECKIE 3321 46,63
OPOLSKIE 64 0,90
PODKARPACKIE 333 4,68
PODLASKIE 92 1,29
POMORSKIE 250 3,51
ŚLĄSKIE 427 6,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE 44 0,62
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 55 0,77
WIELKOPOLSKIE 352 4,94
ZACHODNIOPOMORSKIE 172 2,42


 Jeśli porównamy rejestrację w 2016 r. do rejestracji w 2015 r. w poszczególnych województwach to zauważymy iż wzrosty rejestracji były w 11 województwach a spadki w 5.

 Liczba zarejestrowanych firm w 2016 i 2015 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

WOJEWÓDZTWO 2015 LICZBA FIRM 2016 LICZBA FIRM zmiana %
DOLNOŚLĄSKIE 470 547 16,38
KUJAWSKO-POMORSKIE 97 81 -16,49
LUBELSKIE 238 265 11,34
LUBUSKIE 138 99 -28,26
ŁÓDZKIE 171 182 6,43
MAŁOPOLSKIE 852 838 -1,64
MAZOWIECKIE 3039 3321 9,28
OPOLSKIE 58 64 10,34
PODKARPACKIE 367 333 -9,26
PODLASKIE 81 92 13,58
POMORSKIE 236 250 5,93
ŚLĄSKIE 342 427 24,85
ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 44 91,30
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 49 55 12,24
WIELKOPOLSKIE 351 352 0,28
ZACHODNIOPOMORSKIE 194 172 -11,34

Nowo rejestrowane firmy mają swoje siedziby w 631 miejscowościach. Najwięcej firm ma siedzibę w Warszawie (2757 firm), Krakowie (761) i Wrocławiu (413). 

Miejscowości w których jako siedzibę w 2016 r. wybrało minimum 100 firm z udziałem kapitału zagranicznego: 

miejscowosc liczba
WARSZAWA  2757
KRAKÓW  761
WROCŁAW  413
POZNAŃ  238
WÓLKA KOSOWSKA  204
LUBLIN  176
RZESZÓW  143
GDAŃSK  128
PRZEMYŚL  124
ŁÓDŹ  118
KATOWICE  113
SZCZECIN  109

Jeżeli porównamy liczbę rejestracji firm z kapitałem zagranicznym w tych miastach w 2015 r. z 2016 r. to zaobserwujemy wzrosty rejestracji w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Gdańsk, Przemyśl, Katowice, a spadki rejestracji w takich miejscowościach jak Kraków, Wólka Kosowska, Rzeszów, Łódź, Szczecin

Porównanie liczby rejestracji w 2015 i 2016 r. w miastach, w których siedzibę miało minimum 100 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

Miejscowość 2015 liczba firm 2016 liczba firm zmiana %
WARSZAWA 2446 2757 12,71
KRAKÓW 764 761 -0,39
WROCŁAW 359 413 15,04
POZNAŃ 197 238 20,81
WÓLKA KOSOWSKA 240 204 -15,00
LUBLIN 153 176 15,03
RZESZÓW 145 143 -1,38
GDAŃSK 114 128 12,28
PRZEMYŚL 113 124 9,73
ŁÓDŹ 126 118 -6,35
KATOWICE 102 113 10,78
SZCZECIN 122 109 -10,66


Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (91,63%), spółki komandytowe (4,47%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (3,13%).

Forma prawna nowo otwieranych firm:

forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  6526 91,63
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  318 4,47
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  223 3,13
SPÓŁKA JAWNA  27 0,38
SPÓŁKA AKCYJNA  20 0,28
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  7 0,10
SPÓŁKA PARTNERSKA  1 0,01


Wśród udziałowców tych spółek przeważają osoby fizyczne (obcokrajowcy) w 5676 firmach.
Tylko 1517 firm ma udziałowców instytucjonalnych – inne firmy z siedzibą za granicą.
Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 57 672 zł. Tylko 55 miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel w Polsce 37,49%, budownictwo 9,86%, działalność profesjonalną 9,03%, przetwórstwo przemysłowe 7,81.

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 2670 37,49
BUDOWNICTWO 702 9,86
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 643 9,03
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 556 7,81
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 556 7,81
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 485 6,81
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 361 5,07
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 288 4,04
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 279 3,92
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 137 1,92
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  118 1,66
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 76 1,07
EDUKACJA 60 0,84
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 54 0,76
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 51 0,72
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 44 0,62
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 28 0,39
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 13 0,18
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 0,01

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną 5,03%, sprzedaż hurtową odzieży i obuwia 3,64%, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 3,62%:

pkd pkd treść liczba procentowo
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 358 5,03
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 259 3,64
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 258 3,62
4941Z Transport drogowy towarów 234 3,29
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 231 3,24
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  208 2,92
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 188 2,64
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 185 2,60
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  183 2,57
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 182 2,56
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 167 2,34
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  155 2,18
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 140 1,97
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 113 1,59
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 105 1,47

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X