15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni 2017

W 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7282 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. W 2016 r., który był rekordowy pod kątem rejestracji nowych firm z kapitałem zagranicznym powstało ich łącznie 7122. Oznacza, iż w bieżącym roku powstało o 2,33% takich spółek więcej niż w 2016 r. 

2017_liczba_firm_zkapitalem_zagranicznym

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana w stosunku do poprzedniego roku
2008 3280  
2009 2457 -25,09
2010 3032 23,4
2011 2997 -1,15
2012 3450 15,12
2013 3658 6,03
2014 4390 20,01
2015 6706 52,7
2016 7122 6,2
2017 7282 2,33

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (42,85% wszystkich rejestracji), małopolskim 10,41% i dolnośląskim (9,16%).

2017_liczba_firm_zkapitalem_zagranicznym_w_wojewodztwach

 Liczba zarejestrowanych firm w 2017 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 667 9,16
KUJAWSKO-POMORSKIE 116 1,59
LUBELSKIE 200 2,75
LUBUSKIE 79 1,08
ŁÓDZKIE 247 3,39
MAŁOPOLSKIE 758 10,41
MAZOWIECKIE 3120 42,85
OPOLSKIE 64 0,88
PODKARPACKIE 271 3,72
PODLASKIE 95 1,30
POMORSKIE 318 4,37
ŚLĄSKIE 436 5,99
ŚWIĘTOKRZYSKIE 48 0,66
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 49 0,67
WIELKOPOLSKIE 480 6,59
ZACHODNIOPOMORSKIE 334 4,59

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 2436

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 20 firm z udziałem kapitału zagranicznego: 

miejscowosc liczba firm
WARSZAWA 2435
KRAKÓW 644
WROCŁAW 507
POZNAŃ 277
SZCZECIN 265
WÓLKA KOSOWSKA 217
ŁÓDŹ 171
GDAŃSK 149
KATOWICE 120
LUBLIN 114
RZESZÓW 114
GDYNIA 88
PRZEMYŚL 86
PIASECZNO 74
BIAŁYSTOK 58
CZĘSTOCHOWA 55
BYDGOSZCZ 49
BIELSKO-BIAŁA 40
PRUSZKÓW 39
ZIELONA GÓRA 30
GLIWICE 26
TORUŃ 26
BIAŁA PODLASKA 24
KIELCE 23
OPOLE 23
JABŁONOWO 20
RASZYN 20

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (91,16%), spółki komandytowe (5,12%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,65%).

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  6638 91,16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  373 5,12
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  193 2,65
SPÓŁKA JAWNA  46 0,63
SPÓŁKA AKCYJNA  20 0,27
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  10 0,14
SPÓŁKA EUROPEJSKA  1 0,01
SPÓŁKA PARTNERSKA  1 0,01

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 63 890 zł. Tylko 55 miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel w Polsce 30,21%, budownictwo 11,67%, przetwórstwo przemysłowe 9,68%.

2017_liczba_firm_zkapitalem_zagranicznym_wedlugPKD

Nowe firmy z kapitałęm zagranicznym według klas PKD:

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 2187 30,21
BUDOWNICTWO 845 11,67
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 701 9,68
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 678 9,37
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 617 8,52
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 499 6,89
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 495 6,84
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 376 5,19
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 262 3,62
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 140 1,93
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  129 1,78
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 70 0,97
EDUKACJA 66 0,91
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 56 0,77
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 43 0,59
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 40 0,55
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 23 0,32
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 10 0,14
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,03

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 315, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 293 firmy, restauracje 248 firm:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

pkd treść liczba
4941Z Transport drogowy towarów 315
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 293
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 248
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 242
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 239
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 232
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  207
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  198
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  186
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 183
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 158
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 151
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 141
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 131
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 94
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 93
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  75
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 72
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 72
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 69
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 61
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 58
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 56
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 55
7311Z Działalność agencji reklamowych 54
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 53
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 52
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 48
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 46
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 45
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 43
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  43
1085Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 42
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 41
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 39
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  39
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 38
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  38
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 38
6312Z Działalność portali internetowych 38
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  38
3109Z Produkcja pozostałych mebli 36
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 36
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  36
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  34
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 32
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 32
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 31
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 30
4932Z Działalność taksówek osobowych  30
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  30
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  30
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  30
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 28
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  28
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 26
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  26
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 26
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 25
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  25
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  25
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 24
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 24
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  22
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  22
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  22
7111Z Działalność w zakresie architektury  22
7912Z Działalność organizatorów turystyki 22
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  22
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 21
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 21
6910Z Działalność prawnicza 21
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  20
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 20
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  19
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 19
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 19
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  19
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  19
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 19
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 19
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 18
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 18
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  18
4331Z Tynkowanie 17
4637Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 17
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 17
6420Z Działalność holdingów finansowych 17
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 17
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 17
7911A Działalność agentów turystycznych 17
8560Z Działalność wspomagająca edukację 17
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  17
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 17
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 16
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  16
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  15
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 15
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 15
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 15
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 15
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 15
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 15
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 15
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 15
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  14
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 14
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 13
3311Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych  13
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 13
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  13
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   13
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 13
8559A Nauka języków obcych 13
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  12
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 12
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 12
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  12
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 12
4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 12
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 12
5629Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 12
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 12
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  11
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 11
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 11
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 11
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 11
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 11
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  11
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 11
4634B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 11
4648Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 11
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  11
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 11
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 11
3514Z Handel energią elektryczną 10
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  10
4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10
4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  10
5590Z Pozostałe zakwaterowanie  10
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  10
7911B Działalność pośredników turystycznych 10
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  10

 Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału


Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X