15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Łotewskie firmy działające w Polsce 10-01-2023

W Polsce działają 932 spółki, w których jednym z udziałowców jest łotewska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Łotwy.

Wykaz firm z kapitalem łotewskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 29 3,11
KUJAWSKO-POMORSKIE 20 2,15
LUBELSKIE 20 2,15
LUBUSKIE 4 0,43
ŁÓDZKIE 11 1,18
MAŁOPOLSKIE 28 3,00
MAZOWIECKIE 665 71,35
PODKARPACKIE 5 0,54
PODLASKIE 52 5,58
POMORSKIE 14 1,50
ŚLĄSKIE 21 2,25
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,11
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3 0,32
WIELKOPOLSKIE 50 5,36
ZACHODNIOPOMORSKIE 9 0,97

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem łotewskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 591
POZNAŃ 45
BIAŁYSTOK 41
WROCŁAW 25
KRAKÓW 24
PIASECZNO 23
BYDGOSZCZ 13
LUBLIN 12
ŁÓDŹ 10

Wykaz firm z kapitałem łotewskim ze względu na rok rozpoczęcia działalności:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2022 173
2021 129
2020 94
2019 127
2018 89
2017 53
2016 75
2015 53
2014 36
2013 27
2012 19
2011 10
2010 10
2009 5
2008 6
2007 5
2006 5
2005 2
2004 4
2003 1
2002 5
2001 4

Informacje o firmach z kapitałem łotewskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 932 spółek z udziałem kapitału z Łotwy, w tym 104 z kontaktem telefonicznym, 173 z adresem email (233 z telefonem lub email).

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Przykład struktury danych wykazu firm z kapitałem łotewskim

Baza może być rozszerzona o informacje finansowe: przychód, zysk netto, suma aktywów - informacje są dodatkwo płatne w cenie 0,3 zł + 23% VAT za 1 podmiot.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Wykaz firm z kapitałem łotewskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 74
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 54
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 52
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 52
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 34
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 32
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 23
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 20
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 18
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 16
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 15
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 15
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 15
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 15
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 15
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 14
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 14
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 14
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 13
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 12
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 12
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 10
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 10
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9
43.31.Z - TYNKOWANIE 7
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 6
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6
77.32.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 6
46.36.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 5
46.37.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 5
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 5
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 5
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5
66.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 5
26.20.Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 4
46.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 4
46.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 4
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 4
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 4
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 4
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 4
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 4
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 4
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 4
10.13.Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 3
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
43.91.Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 3
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3
46.34.B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 3
46.35.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 3
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 3
46.47.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 3
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 3
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 3
49.20.Z - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 3
52.29.A - DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 3
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 3
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3
81.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 3
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 2
10.11.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 2
10.20.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 2
20.42.Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 2
27.90.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 2
33.14.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 2
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 2
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 2
43.34.Z - MALOWANIE I SZKLENIE 2
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2
46.17.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 2
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 2
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 2
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 2
46.77.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 2
47.25.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 2
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2
66.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 2
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 2
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 2
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 2
82.91.Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 2
82.92.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 2
93.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 2
93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 2
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X