25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Postępowania restrukturyzacyjne w 2016 r.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok to pierwszy rok obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań.

miesiąc liczba post. restrukturyzacyjnych
styczeń -
luty 2
marzec 12
kwiecień 10
maj 13
czerwiec 18
lipiec 18
sierpień 28
wrzesień 31
październik 19
listopad 31
grudzień 30

W 2016 roku najwięcej takich postępowań rozpoczęto w województwie mazowieckiem 39 i śląskim 38.

Województwo liczba
DOLNOŚLĄSKIE 26
KUJAWSKO-POMORSKIE 7
LUBELSKIE 12
LUBUSKIE 5
ŁÓDZKIE 6
MAŁOPOLSKIE 16
MAZOWIECKIE 39
OPOLSKIE 8
PODKARPACKIE 8
PODLASKIE 9
POMORSKIE 4
ŚLĄSKIE 38
ŚWIĘTOKRZYSKIE 3
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4
WIELKOPOLSKIE 19
ZACHODNIOPOMORSKIE 8

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 85 i indywidualnych działalności gospodarczych 67.

Forma_prawna liczba
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 87
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 67
SPÓŁKA AKCYJNA 32
SPÓŁKA JAWNA 15
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 9
IZBA GOSPODARCZA 1
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 1

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego.

Rodzaj postępowania liczba
przyspieszone postępowanie układowe 134
postępowanie sanacyjne 48
postępowanie układowe 30

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność budowlaną:

klasa PKD liczba
BUDOWNICTWO 51
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 46
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 42
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 10
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 9
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 7
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 6
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 6
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 5
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 5
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 4
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 4
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 3
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  2
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 1

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych:

PKD_kod PKD_treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 13
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 10
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 9
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 5
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 5
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 5
4941Z Transport drogowy towarów 5
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 5

 

lista podmiotów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X