15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w 2019 r.

Na koniec 2019 r. postępowaniem o rozwiązanie objętych było 58 208 podmiotów.

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1924) wprowadzono do ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym nowe artykułu od 25a-25e. 

Ich celem była możliwość wykreślania przez sądy tzw. martwych podmiotów (nieaktywnych). 

Wprowadzając nowe artykuły stworzono nową procedurę jaką jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności lub nie posiadają zbywalnego majątku na zaspokojenie roszczeń.

Na mocy tych przepisów Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie.

Liczba takich postępowań stale rośnie:

postępowania o rozwiązanie w KRS w 2019 r.

 W 2019 roku najwięcej takich postępowań rozpoczęto w województwie mazowieckim – 15,64%, dolnośląskim 14,82% i śląskim 14,78%:

postępowania o rozwiązanie w KRS w 2019 r.

 Liczba postępowań o rozwiązanie w 2019 r. w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2892 14,82
KUJAWSKO-POMORSKIE 416 2,13
LUBELSKIE 1097 5,62
LUBUSKIE 274 1,40
ŁÓDZKIE 1558 7,99
MAŁOPOLSKIE 994 5,09
MAZOWIECKIE 3051 15,64
OPOLSKIE 249 1,28
PODKARPACKIE 316 1,62
PODLASKIE 110 0,56
POMORSKIE 1441 7,39
ŚLĄSKIE 2883 14,78
ŚWIĘTOKRZYSKIE 259 1,33
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 313 1,60
WIELKOPOLSKIE 2249 11,53
ZACHODNIOPOMORSKIE 1408 7,22

Jeżeli chodzi o rok rejestracji podmiotu w KRS to najwięcej podmiotów objętych postępowaniem zostało zarejestrowanych w KRS w 2002 r.

postępowania o rozwiązanie w KRS w 2019 r.

 Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. – 87,33% wszystkich postępowań. W KRS spółki z o.o. stanowią 75% wszystkich podmiotów.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2019 r. według form prawnych: 

Województwo Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17039 87,33
SPÓŁKA JAWNA 630 3,23
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 504 2,58
SPÓŁKA AKCYJNA 339 1,74
SPÓŁDZIELNIA 261 1,34
FUNDACJA 241 1,24
STOWARZYSZENIE 210 1,08
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 110 0,56
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 95 0,49
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 33 0,17
SPÓŁKA PARTNERSKA 13 0,07
KÓŁKO ROLNICZE 10 0,05
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 9 0,05
IZBA GOSPODARCZA 2 0,01
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 2 0,01
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 2 0,01
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 2 0,01
ZWIĄZEK ZAWODOWY 2 0,01
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH 1 0,01
FEDERACJA / KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 1 0,01
INNA ORGANIZACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 0,01
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 1 0,01
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 1 0,01
ZWIĄZEK SPORTOWY 1 0,01

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań rozpoczętych w 2019 r. dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 30,92% lub zajmowały się budownictwem 12,36%.

postępowania o rozwiązanie w KRS w 2019 r.

 Liczba postępowań o rozwiązanie w 2019 r. według klasy PKD:

klasa PKD Liczba procentowo
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 0,02
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 96 0,50
EDUKACJA 156 0,81
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 187 0,97
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 211 1,10
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 241 1,25
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 264 1,37
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 326 1,69
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 546 2,84
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  587 3,05
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 649 3,37
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 659 3,42
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 899 4,67
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1006 5,23
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 1206 6,27
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 1624 8,44
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2255 11,72
BUDOWNICTWO 2379 12,36
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 5950 30,92

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych – 1075 podmiotów, sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej 1001, transportu drogowego towarów – 658 podmiotów.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2019 r. według PKD: 

PKD treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1075
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 1001
4941Z Transport drogowy towarów 658
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  568
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 442
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 387
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 385
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 379
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 349
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 331
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 329
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 258
7311Z Działalność agencji reklamowych 253
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 244
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 241
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 229
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 203
6312Z Działalność portali internetowych 194
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  172
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 163
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 155
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  146
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 141
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 138
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 132
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 130
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 128
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 126
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 124
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 122
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  119
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 119
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 111
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  109
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  103
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  101
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 98
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 97
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 97
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 97
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 94
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 93
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  89
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 87
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 87
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  87
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 84
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 83
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 81
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 80
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 80
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 79
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  79
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  75
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  75
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 74
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  74
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  73
1812Z Pozostałe drukowanie  72
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 72
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  72
6910Z Działalność prawnicza 71
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 69
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 65
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 65
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  65
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 64
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 64
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 64
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  64
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 63
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  63
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 62
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  62
3109Z Produkcja pozostałych mebli 61
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 61
4612Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali  61
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 61
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 60
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  60
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 58
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  57
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 57
7912Z Działalność organizatorów turystyki 57
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 55
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  55
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 55
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 54
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 53
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 52
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  50

 

Lista podmiotów w stosunku do których rozpoczęto postępowanie o rozwiązanie jest dostępna w ramach usługi monitoringu likwidacji firm

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X