25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2019 restrukturyzacje firm

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, a w 2018 r. 465.

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2019 r. takich postępowań było 465, czyli tyle ile w 2018 r.

Brak wzrostu postępowań restrukturyzacyjnym przy jednoczesnym silnym wzroście oddalonych wniosków o upadłość ze względu na zbyt niski majątek dłużnika, oznacza, iż przedsiębiorcy mają zbyt małą wiedzę o restrukturyzacji firmy i w przypadku kłopotów finansowych nie podejmują formalnych kroków, które mogą im pomóc w wyjściu na prostą poprzez restrukturyzację zadłużenia.

postępowania restrukturyzacyjne miesięcznie grudzień 2019

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2019 2018 2017 2016
styczeń 35 37 24  
luty 40 32 29 2
marzec 49 46 35 12
kwiecień 35 34 23 10
maj 35 37 21 13
czerwiec 30 48 24 18
lipiec 39 29 33 18
sierpień 39 48 29 28
wrzesień 52 36 27 31
październik 41 52 32 19
listopad 24 34 32 31
grudzień 46 32 39 30
suma 465 465 348 212

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 67,31% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 313 67,31
postępowanie sanacyjne 116 24,95
postępowanie układowe 33 7,10
postępowanie o zatwierdzenie układu 3 0,65

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 36,13% i indywidualnych działalności gospodarczych 33,55%:

Forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 168 36,13
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 156 33,55
GOSPODARSTWO ROLNE 63 13,55
SPÓŁKA AKCYJNA 35 7,53
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 27 5,81
SPÓŁKA JAWNA 10 2,15
SPÓŁDZIELNIA 3 0,65
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,43
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,22

W 2019 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 19,14% i wielkopolskim 16,77%.

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2019 grudzień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 43 9,25
KUJAWSKO-POMORSKIE 17 3,66
LUBELSKIE 12 2,58
LUBUSKIE 14 3,01
ŁÓDZKIE 24 5,16
MAŁOPOLSKIE 20 4,30
MAZOWIECKIE 89 19,14
OPOLSKIE 5 1,08
PODKARPACKIE 20 4,30
PODLASKIE 36 7,74
POMORSKIE 14 3,01
ŚLĄSKIE 53 11,40
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 1,51
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 22 4,73
WIELKOPOLSKIE 78 16,77
ZACHODNIOPOMORSKIE 11 2,37

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 23,16% i przetwórstwem przemysłowym 22,08%:

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2019 r. grudzień 

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 107 23,16
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 102 22,08
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 73 15,80
BUDOWNICTWO 45 9,74
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 28 6,06
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 22 4,76
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 12 2,60
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 11 2,38
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 10 2,16
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 10 2,16
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 10 2,16
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 9 1,95
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 8 1,73
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 5 1,08
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 4 0,87
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  3 0,65
EDUKACJA 2 0,43
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 1 0,22

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 25,28% i przetwórstwem przemysłowym 21,02%:

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych wg PKD:

PKD treść Liczba
0150Z  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  51
4941Z  Transport drogowy towarów 18
4120Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 17
4690Z  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 9
0161Z  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 8
4711Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 8
5610A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 7
0141Z  Chów i hodowla bydła mlecznego 6
2511Z  Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 6
4110Z  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 6
4673Z  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 6
4730Z  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  6
7022Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  6
2562Z  Obróbka mechaniczna elementów metalowych 5
3109Z  Produkcja pozostałych mebli 5
6820Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 5
1011Z  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  4
3511Z  Wytwarzanie energii elektrycznej 4
3514Z  Handel energią elektryczną 4
4511Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 4
4520Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4
4619Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 4
4631Z  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 4
6201Z  Działalność związana z oprogramowaniem 4
0811Z  Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 3
1013Z  Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  3
1623Z  Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 3
2222Z  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 3
3102Z  Produkcja mebli kuchennych 3
4211Z  Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4299Z  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
4322Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 3
4641Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 3
4661Z  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 3
4671Z  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4674Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  3
4719Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 3
4771Z  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
4773Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  3
4791Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 3
4931Z  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  3
4939Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 3
5510Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 3
6499Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  3
6810Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 3
7111Z  Działalność w zakresie architektury  3
8621Z  Praktyka lekarska ogólna  3
8690E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 3

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X