15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w 2018 r.

Na koniec 2018 r. postępowaniem o rozwiązanie objętych było 38 598 podmiotów.

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1924) wprowadzono do ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym nowe artykułu od 25a-25e. 

Ich celem była możliwość wykreślania przez sądy tzw. martwych podmiotów (nieaktywnych). 

Wprowadzając nowe artykuły stworzono nową procedurę jaką jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności lub nie posiadają zbywalnego majątku na zaspokojenie roszczeń.

Na mocy tych przepisów Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie.

Corocznie liczba takich postępowań rośnie:

postępowania o rozwiązanie w KRS w 2018 r.

W 2018 roku najwięcej takich postępowań rozpoczęto w województwie mazowieckim – 18,68%, śląskim 14,62% i dolnośląskim 12,41%:

postępowania o rozwiązanie w KRS w 2018 r.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2018 r. w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2035 12,41
KUJAWSKO-POMORSKIE 531 3,24
LUBELSKIE 516 3,15
LUBUSKIE 543 3,31
ŁÓDZKIE 902 5,50
MAŁOPOLSKIE 1353 8,25
MAZOWIECKIE 3065 18,68
OPOLSKIE 267 1,63
PODKARPACKIE 449 2,74
PODLASKIE 78 0,48
POMORSKIE 1941 11,83
ŚLĄSKIE 2399 14,62
ŚWIĘTOKRZYSKIE 249 1,52
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 337 2,05
WIELKOPOLSKIE 903 5,50
ZACHODNIOPOMORSKIE 836 5,10

Jeżeli chodzi o rok rejestracji podmiotu w KRS to najwięcej podmiotów objętych postępowaniem zostało zarejestrowanych w KRS w 2002 r.

postępowania o rozwiązanie w KRS w 2018 r.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. – 88,94% wszystkich postępowań. W KRS spółki z o.o. stanowią 75% wszystkich podmiotów.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2018 r. według form prawnych: 

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14590 88,94
SPÓŁKA JAWNA 393 2,40
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 321 1,96
SPÓŁKA AKCYJNA 287 1,75
FUNDACJA 220 1,34
SPÓŁDZIELNIA 193 1,18
STOWARZYSZENIE 179 1,09
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 86 0,52
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 69 0,42
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 22 0,13
SPÓŁKA PARTNERSKA 11 0,07
KÓŁKO ROLNICZE 5 0,03
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 5 0,03
ZWIĄZEK ZAWODOWY 5 0,03
IZBA GOSPODARCZA 4 0,02
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 3 0,02
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 3 0,02
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,01
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 1 0,01
OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK MIĘDZYBRANŻOWY 1 0,01
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 1 0,01
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 1 0,01
ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG 1 0,01
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 1 0,01
ZWIĄZEK SPORTOWY 1 0,01

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań rozpoczętych w 2018 r. dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 31,57% lub zajmowały się przetwórstwem 12,61%.

postępowania o rozwiązanie w KRS w 2018 r.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2018 r. według klasy PKD:

 

klasa PKD Liczba procentowo
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 0,02
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 72 0,45
EDUKACJA 122 0,76
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 135 0,84
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 175 1,08
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 192 1,19
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 198 1,23
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 223 1,38
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 485 3,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  488 3,02
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 537 3,32
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 567 3,51
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 688 4,26
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 824 5,10
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 948 5,87
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 1335 8,26
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2023 12,52
BUDOWNICTWO 2037 12,61
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 5100 31,57

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie robót budowlanych – 7899 podmiotów, sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej 824, transportu drogowego towarów – 545 podmiotów.

Liczba postępowań o rozwiązanie w 2018 r. według PKD: 

PKD tresć Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 899
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 824
4941Z Transport drogowy towarów 545
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  513
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 399
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 346
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 318
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 309
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 298
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 287
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 281
7311Z Działalność agencji reklamowych 220
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 219
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 215
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 214
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 175
6312Z Działalność portali internetowych 164
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  160
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 147
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 133
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 123
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 120
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 119
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 118
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  117
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 109
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  108
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 107
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 107
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 100
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 98
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  96
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 95
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 95
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  93
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 88
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  85
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 80
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 77
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 76
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 75
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 74
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 74
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 72
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  70
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 70
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 70
6910Z Działalność prawnicza 69
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  68
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 66
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  66
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  65
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 64
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 63
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  63
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  63
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 62
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  62
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  61
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 60
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 59
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 58
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  58
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 57
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 57
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 57
1812Z Pozostałe drukowanie  56
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  54
4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 53
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 52
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 51
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  51
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 50
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 50

 

Lista podmiotów w stosunku do których rozpoczęto postępowanie o rozwiązanie jest dostępna w ramach usługi monitoringu likwidacji firm

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X