15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS w 2022

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2022 r. zarejestrowano 55 447 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jest to mniej 0 1,51% niż w 2021 r.

nowe firmy w KRS w 2022 r.

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Liczba rejestracji nowych firm w KRS
ROK
miesiąc 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 5698 3809 4855 4179 4239 4102 3724
luty 5568 4388 4488 4088 3944 3926 4345
marzec 5652 4888 3915 4404 3655 4693 4476
kwiecień 4078 4691 2947 4096 3918 3755 4847
maj 4430 4633 3239 3916 3438 4029 3998
czerwiec 4032 4442 3675 3253 3510 3397 4431
lipiec 4405 4231 3992 4057 3350 3497 3639
sierpień 4226 4027 3979 3586 3908 3289 3566
wrzesień 4229 4601 4437 3985 3459 3794 4338
październik 4458 5134 4197 4626 4273 3899 4026
listopad 4353 4918 3543 4149 3870 4128 4379
grudzień 4318 6536 3951 3785 3511 4062 5364

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2022 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 33,94%, wielkopolskim 9,31% i śląskim 8,86%:

nowe firmy w KRS w województwach 2022

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4617 8,33
KUJAWSKO-POMORSKIE 1850 3,34
LUBELSKIE 1822 3,29
LUBUSKIE 847 1,53
ŁÓDZKIE 2426 4,38
MAŁOPOLSKIE 4805 8,67
MAZOWIECKIE 18819 33,94
OPOLSKIE 639 1,15
PODKARPACKIE 1744 3,15
PODLASKIE 1155 2,08
POMORSKIE 3462 6,24
ŚLĄSKIE 4910 8,86
ŚWIĘTOKRZYSKIE 667 1,20
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 902 1,63
WIELKOPOLSKIE 5164 9,31
ZACHODNIOPOMORSKIE 1618 2,92

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2022 r.

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 14932
KRAKÓW 3118
WROCŁAW 2985
POZNAŃ 2608
GDAŃSK 1390
ŁÓDŹ 1330
KATOWICE 1188
LUBLIN 938
SZCZECIN 870
BIAŁYSTOK 771
RZESZÓW 733
GDYNIA 632
BYDGOSZCZ 577
TORUŃ 364
CZĘSTOCHOWA 353
OLSZTYN 344
ZIELONA GÓRA 319
KIELCE 301
BIELSKO-BIAŁA 294
GLIWICE 290
OPOLE 268
PIASECZNO 223
RADOM 216
TYCHY 200
SOSNOWIEC 194
SOPOT 178
BIAŁA PODLASKA 167
PRUSZKÓW 159
KOSZALIN 152
GORZÓW WIELKOPOLSKI 140
KALISZ 127
RYBNIK 126
WÓLKA KOSOWSKA 119
BYTOM 119
ZABRZE 119
LEGNICA 115
ŁOCHÓW 110
TARNÓW 107
PRZEMYŚL 106

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2022 roku

Pod względem form prawnych w 2022 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 88,73%, spółek komandytowych 2,55% i fundacji 2,32%.

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 49199 88,73
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1412 2,55
FUNDACJA 1287 2,32
SPÓŁKA JAWNA 951 1,72
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 809 1,46
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 726 1,31
STOWARZYSZENIE 296 0,53
SPÓŁDZIELNIA 270 0,49
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 244 0,44
SPÓŁKA AKCYJNA 151 0,27
SPÓŁKA PARTNERSKA 85 0,15
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 6 0,01
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 3 0,01
SPÓŁKA EUROPEJSKA 2 0,00
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 1 0,00
IZBA GOSPODARCZA 1 0,00
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ 1 0,00
KÓŁKO ROLNICZE 1 0,00
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY 1 0,00

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki

Wśród zarejestrowanych podmiotów 50 160  to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 68 063 zł. 234 spółki mają kapitał zakładowy 1 mln. zł lub wyższy

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność handlową 17,59% i działalność profesjonalną 14,27%.

nowe firmy w KRS wg klas PKD 2022 r.

Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2022 roku według klas PKD:

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 9751 17,59
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7913 14,27
BUDOWNICTWO 7489 13,51
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 4492 8,10
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 4279 7,72
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3914 7,06
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3746 6,76
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3249 5,86
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 2048 3,69
EDUKACJA 1694 3,06
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1671 3,01
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 1369 2,47
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1206 2,18
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1148 2,07
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 835 1,51
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 317 0,57
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 248 0,45
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 64 0,12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 17 0,03
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 1 0,00

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2022 r.:

pkd treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 2779
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2410
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2264
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2199
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1854
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1774
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1512
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 1456
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1352
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1310
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1192
7311Z Działalność agencji reklamowych 926
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 894
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 875
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 807
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 665
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 648
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  647
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 581
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 553
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 536
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 531
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  479
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 477
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  476
4932Z Działalność taksówek osobowych  474
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 471
6910Z Działalność prawnicza 419
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 408
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  391
6312Z Działalność portali internetowych 370
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 361
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  351
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 305
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 297
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 296
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 283
7111Z Działalność w zakresie architektury  279
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 273
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  271
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 270
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  257
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 252
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  246
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  245
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  240
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 238
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  238
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 235
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 232
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 222
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 209
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 207
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 205
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 202
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   198
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 198
8560Z Działalność wspomagająca edukację 194
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 184
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 183
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  182
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  179
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  178
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  171
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 168
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 165
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  160
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  159
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  157
8621Z Praktyka lekarska ogólna  151
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  150
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 143
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 139
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 138
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 137
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 134
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  130
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  130
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 128
9312Z Działalność klubów sportowych 127
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 125
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 124
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  123
3109Z Produkcja pozostałych mebli 122
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  122
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 119
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 119
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 117
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 117
9329B   117
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 117
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 113
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 112
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 111
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 110
8559A Nauka języków obcych 110
8510Z Wychowanie przedszkolne 109
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  108
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  107
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 107
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 105
7912Z Działalność organizatorów turystyki 105
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  102
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 101
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  100


Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X