26-06-2017 Jana i Pawła
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2017 upadłości firm

W pierwszym kwartale 2017 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano upadłości dotyczące 138 firm. Jeżeli porównamy tą liczbę z liczbą upadłości z analogicznym okresem la wcześniejszych to zauważymy tendencję spadkową.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 51 49 60 60 82
luty 45 42 62 65 76
marzec 42 63 83 63 71
łącznie 138 154 205 188 229

 

Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 r. firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Takich postępowań w pierwszym kwartale 2017 r. było 87, a w pierwszym kwartale 2016 r. 14.
Licząc więc łącznie postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne w pierwszym kwartale 2017 r. otrzymamy liczbę 225 a więc więcej niż w analogicznym okresie 2016, 2015 czy 2014 r.


Spośród 138 postępowań upadłościowych 134 to upadłości likwidacyjne, 4 to postępowania z możliwością zawarcia układu.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 60,14% i indywidualnych działalności gospodarczych 26,09%.

Forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 83 60,14
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 36 26,09
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5 3,62
SPÓŁKA AKCYJNA 4 2,90
SPÓŁDZIELNIA 3 2,17
SPÓŁKA JAWNA 3 2,17
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 1,45
FUNDACJA 1 0,72
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 1 0,72

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność przetwórczą 34,38% i handlową 32,38%:

klasa PKD liczba procentowo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 33 34,38
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 31 32,38
BUDOWNICTWO 24 25,38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 10 11,38
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 8 9,38
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 6 7,38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 5 6,38
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3 4,38
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 3 4,38
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3 4,38
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 2 3,38
EDUKACJA 2 3,38
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 2 3,38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 3,38
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 2,38
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1 2,38
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1 2,38

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 11
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 5
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 4
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 3
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 3
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  3
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 3
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  3

W 2017 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 25,35% i śląskim 14,49%.

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 11 7,97
KUJAWSKO-POMORSKIE 5 3,62
LUBELSKIE 7 5,07
LUBUSKIE 2 1,45
ŁÓDZKIE 5 3,62
MAŁOPOLSKIE 16 11,59
MAZOWIECKIE 35 25,36
OPOLSKIE 2 1,45
PODKARPACKIE 7 5,07
PODLASKIE 2 1,45
POMORSKIE 5 3,62
ŚLĄSKIE 20 14,49
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 0,72
WIELKOPOLSKIE 8 5,80
ZACHODNIOPOMORSKIE 11 7,97

Lista firm w upadłości

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2017 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X