15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS 2022

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2022 r. zarejestrowano 29 456 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  Jeżeli taka liczba rejestracji powtórzyłaby się w drugiej połowie roku to mielibyśmy do czynienia z nowym rocznym rekordem. Niestety w drugim kwartale mamy spadek rejestracji w stosunku do drugiego kwartału 2021 r., więc rekordowy wynik będzie ciężko osiągnąć.

nowe firmy w KRS w 2022 r.

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Liczba rejestracji nowych firm w KRS
ROK
miesiąc 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 5691 3809 4855 4179 4239 4102 3724
luty 5562 4388 4488 4088 3944 3926 4345
marzec 5647 4888 3915 4404 3655 4693 4476
kwiecień 4079 4691 2947 4096 3918 3755 4847
maj 4426 4633 3239 3916 3438 4029 3998
czerwiec 4053 4442 3675 3253 3510 3397 4431
lipiec   4231 3992 4057 3350 3497 3639
sierpień   4027 3979 3586 3908 3289 3566
wrzesień   4601 4437 3985 3459 3794 4338
październik   5134 4197 4626 4273 3899 4026
listopad   4918 3543 4149 3870 4128 4379
grudzień   6536 3951 3785 3511 4062 5364

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2022 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 33,4%, wielkopolskim 9,37% i małopolskim 8,79%:

nowe firmy w KRS w województwach 2022

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2535 8,61
KUJAWSKO-POMORSKIE 972 3,30
LUBELSKIE 954 3,24
LUBUSKIE 464 1,58
ŁÓDZKIE 1257 4,27
MAŁOPOLSKIE 2588 8,79
MAZOWIECKIE 9838 33,40
OPOLSKIE 341 1,16
PODKARPACKIE 880 2,99
PODLASKIE 612 2,08
POMORSKIE 1841 6,25
ŚLĄSKIE 2646 8,98
ŚWIĘTOKRZYSKIE 375 1,27
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 490 1,66
WIELKOPOLSKIE 2760 9,37
ZACHODNIOPOMORSKIE 905 3,07

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2022 r.

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 7794
KRAKÓW 1715
WROCŁAW 1642
POZNAŃ 1368
GDAŃSK 721
ŁÓDŹ 693
KATOWICE 645
LUBLIN 492
SZCZECIN 476
BIAŁYSTOK 402
GDYNIA 359
RZESZÓW 357
BYDGOSZCZ 307
TORUŃ 192
OLSZTYN 182
CZĘSTOCHOWA 181
ZIELONA GÓRA 173
OPOLE 155
KIELCE 154
BIELSKO-BIAŁA 140
GLIWICE 136
RADOM 128
SOSNOWIEC 119
PIASECZNO 118
TYCHY 110
PRUSZKÓW 101
SOPOT 99
RYBNIK 85
KOSZALIN 82
BIAŁA PODLASKA 77
GORZÓW WIELKOPOLSKI 75
KALISZ 70
ZABRZE 68
CHORZÓW 63
BYTOM 61
LEGNICA 60

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2022 roku

Pod względem form prawnych w 2022 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 87,74%, spółek komandytowych 2,77% i fundacji 2,49%.

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25844 87,74
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 817 2,77
FUNDACJA 733 2,49
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 631 2,14
SPÓŁKA JAWNA 513 1,74
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 407 1,38
STOWARZYSZENIE 148 0,50
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 127 0,43
SPÓŁDZIELNIA 118 0,40
SPÓŁKA AKCYJNA 72 0,24
SPÓŁKA PARTNERSKA 36 0,12
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 5 0,02
IZBA GOSPODARCZA 1 0,00
KÓŁKO ROLNICZE 1 0,00
SPÓŁKA EUROPEJSKA 1 0,00
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY 1 0,00

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki?

Wśród zarejestrowanych podmiotów 29 799  to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 210 648 zł. 479 spółek mają kapitał zakładowy 1 mln. zł lub wyższy.

4708 spółek założyły inne podmioty prawne, pozostałe osoby fizyczne.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność handlową 16,47% i działalność profesjonalną 14,93%.

nowe firmy w KRS wg klas PKD 2022 r.

Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2022 roku według klas PKD:

 

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 4851 16,47
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 4397 14,93
BUDOWNICTWO 4340 14,73
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 2343 7,95
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2170 7,37
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2096 7,12
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 1902 6,46
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1834 6,23
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1081 3,67
EDUKACJA 839 2,85
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 815 2,77
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 717 2,43
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  687 2,33
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 604 2,05
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 443 1,50
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 150 0,51
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 137 0,47
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 39 0,13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10 0,03
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 1 0,00

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2022 r.:

pkd treść Liczba
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1459
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1377
4941Z Transport drogowy towarów 1373
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1125
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1079
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 891
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 805
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 760
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 748
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 690
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 637
7311Z Działalność agencji reklamowych 504
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 465
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 426
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 415
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 392
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 344
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  331
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 305
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 293
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 291
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 280
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  250
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 239
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  237
6910Z Działalność prawnicza 233
4932Z Działalność taksówek osobowych  226
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 212
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 208
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  202
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 200
6312Z Działalność portali internetowych 198
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  194
7111Z Działalność w zakresie architektury  182
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 169
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 165
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  159
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  155
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 153
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  150
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 148
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  138
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 136
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 131
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 124
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  122
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 119
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 119
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 114
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 110
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   109
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  109
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 106
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 101
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 101
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  97
8560Z Działalność wspomagająca edukację 97
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  96
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  96
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 95
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 93
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 93
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  90
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 90
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 88
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 88
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  87
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 87
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  79
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  79
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  79
8621Z Praktyka lekarska ogólna  79
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 73
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  73
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 72
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 71
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 71
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 70
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  70
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 69
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 69
9312Z Działalność klubów sportowych 69
3109Z Produkcja pozostałych mebli 68
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 68
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 67
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  67
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 65
6420Z Działalność holdingów finansowych 64
9329B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 60
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 58
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  58
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 57
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  56
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  56
4331Z Tynkowanie 55
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  55
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 55
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 55
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 53
8510Z Wychowanie przedszkolne 53
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  51
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  51
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 51
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 51
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 50
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 50
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 50
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  50
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 50
7912Z Działalność organizatorów turystyki 50
8292Z Działalność związana z pakowaniem 50
8559A Nauka języków obcych 50
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 50


Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X