28-01-2020 Walerego i Radomira
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

W 2019 r. zanotujemy kolejny rekord rejestracji nowych firm z kapitałem zagranicznym

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż od 1 stycznia 2019 r. do końca czerwca br. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstały 4363 firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli druga połowa roku będzie na podobnym poziomie to osiągniemy wzrost o 10,79% w stosunku do rekordowego 2018 r.

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2019 w poszczególnych latach

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana % w stosunku do poprzedniego roku
2008 3280  
2009 2457 -25,09
2010 3032 23,4
2011 2997 -1,15
2012 3450 15,12
2013 3658 6,03
2014 4390 20,01
2015 6706 52,7
2016 7122 6,2
2017 7282 2,33
2018 7878 8,18
*2019 8728 10,79

.*prognoza dla 2019 r.

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (40,91% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (9,68%) i małopolskim 8,53%

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce czerwiec 2019 wg województw

Liczba zarejestrowanych firm w 2019 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 422 9,68
KUJAWSKO-POMORSKIE 100 2,29
LUBELSKIE 206 4,72
LUBUSKIE 86 1,97
ŁÓDZKIE 181 4,15
MAŁOPOLSKIE 372 8,53
MAZOWIECKIE 1784 40,91
OPOLSKIE 41 0,94
PODKARPACKIE 166 3,81
PODLASKIE 87 1,99
POMORSKIE 221 5,07
ŚLĄSKIE 257 5,89
ŚWIĘTOKRZYSKIE 19 0,44
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 36 0,83
WIELKOPOLSKIE 224 5,14
ZACHODNIOPOMORSKIE 161 3,69

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 1495

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 20 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowosc liczba
WARSZAWA 1495
WROCŁAW 342
KRAKÓW 325
LUBLIN 153
GDAŃSK 134
POZNAŃ 134
ŁÓDŹ 129
SZCZECIN 99
BIAŁYSTOK 69
RZESZÓW 60
CZĘSTOCHOWA 57
PRZEMYŚL 54
KATOWICE 53
BYDGOSZCZ 50
WÓLKA KOSOWSKA 50
GDYNIA 46
PIASECZNO 30
GORZÓW WIELKOPOLSKI 25
JABŁONOWO 24
OPOLE 21
BIELSKO-BIAŁA 20

 Tylko 640 spółek zostało założonych przez inne spółki z siedzibą za granicą, pozostałe założyły osoby fizyczne będące obcokrajowcami.

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (91,86%), spółki komandytowe (5,34%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,34%).

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  4008 91,86
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  233 5,34
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  102 2,34
SPÓŁKA JAWNA  13 0,30
SPÓŁKA AKCYJNA  5 0,11
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  2 0,05

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 39 836 zł. Tylko 16 spółek miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 22,32%, budownictwo 15,43%, w usługach administrowania 11,16%

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce czerwiec 2019 wg klas PKD

 

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 974 22,32
BUDOWNICTWO 673 15,43
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 487 11,16
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 450 10,31
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 333 7,63
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 317 7,27
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 309 7,08
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 289 6,62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 133 3,05
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  130 2,98
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 66 1,51
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 59 1,35
EDUKACJA 48 1,10
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 31 0,71
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 25 0,57
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 22 0,50
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 11 0,25
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 6 0,14

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 296 spółek, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 277 firm, prowadzenie restauracji 219 firm:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

pkd treść liczba
4941Z Transport drogowy towarów 296
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 277
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 219
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  149
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  147
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 146
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 126
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 118
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  96
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 95
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 94
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 66
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 61
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  56
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 54
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 53
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 49
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 48
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  48
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45
7311Z Działalność agencji reklamowych 38
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 37
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 36
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 36
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 32
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 32
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 32
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 30
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 28
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 28
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 25
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  25
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 24
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  24
6910Z Działalność prawnicza 24
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 22
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 21
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 20
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 20
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  20
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 19
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 19
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 17
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 17
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  17
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  17
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  16
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 16
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  16
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 16
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 16
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  16
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  16
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 15
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 15
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 15
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 15
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  15
6312Z Działalność portali internetowych 15
8560Z Działalność wspomagająca edukację 15
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 14
6190Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji  14
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 14
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 13
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 13
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 13
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 13
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  13
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  13
4331Z Tynkowanie 12
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 12
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 12
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   12
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  12
8559A Nauka języków obcych 12
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  12
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  11
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 11
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  11
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  10
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 10
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  10
4932Z Działalność taksówek osobowych  10
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 10
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 10

 

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X