07-07-2020 Cyryla i Metodego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Zablokowanie granic wpłynęło na spadek miesięcznych rejestracji nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż od 1 stycznia 2020 r. do końca maja 2020 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstały 3093 firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli ten trend utrzyma się w pozostałych miesiącach w całym 2020 powinniśmy mieć 7423 takie firmy.

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym maj 2020

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana % w stosunku do poprzedniego roku
2008 3280  
2009 2457 -25,09
2010 3032 23,4
2011 2997 -1,15
2012 3450 15,12
2013 3658 6,03
2014 4390 20,01
2015 6706 52,7
2016 7122 6,2
2017 7282 2,33
2018 7878 8,18
2019 8820 11,93
2020 7423 -15,84

 *2020 - prognoza dla roku 2020

Sądzimy jednak, że pod koniec roku liczba rejestracji przekroczy 8000, gdyż wraz z odblokowaniem granic zacznie rosnąć liczba miesięcznych rejestracji z udziałem kapitału zagranicznego.

Liczba miesięcznych rejestracji nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego:

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym maj 2020

miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 767 707 631 580 502
luty 830 751 743 551 570
marzec 724 542 661 773 622
kwiecień 350 728 555 580 731
maj 422 733 594 728 559

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (41,5% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (9,13%) i małopolskim 7,19%

nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym maj 2020 r. w poszczególnych województwach

 Liczba zarejestrowanych firm w 2020 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE  305 9,86
KUJAWSKO-POMORSKIE  154 4,98
LUBELSKIE  137 4,43
LUBUSKIE  53 1,71
ŁÓDZKIE  122 3,94
MAŁOPOLSKIE  228 7,37
MAZOWIECKIE  1256 40,61
OPOLSKIE  25 0,81
PODKARPACKIE  72 2,33
PODLASKIE  75 2,42
POMORSKIE  163 5,27
ŚLĄSKIE  177 5,72
ŚWIĘTOKRZYSKIE  29 0,94
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  32 1,03
WIELKOPOLSKIE  174 5,63
ZACHODNIOPOMORSKIE  91 2,94

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 1105

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 10 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 1105
WROCŁAW 237
KRAKÓW 190
BYDGOSZCZ 105
POZNAŃ 99
GDAŃSK 91
LUBLIN 90
ŁÓDŹ 89
SZCZECIN 62
BIAŁYSTOK 54
RZESZÓW 43
KATOWICE 42
GDYNIA 35
CZĘSTOCHOWA 34
BIAŁA PODLASKA 27
ZIELONA GÓRA 22
BIELSKO-BIAŁA 18
JABŁONOWO 17
PIASECZNO 16
TORUŃ 15
OLSZTYN 15
JELENIA GÓRA 14
OPOLE 14
PRZEMYŚL 14
PRUSZKÓW 11
JĘDRZEJÓW 11

Tylko 449 spółek zostało założonych przez inne spółki z siedzibą za granicą, pozostałe (2644) założyły osoby fizyczne będące obcokrajowcami.

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (92,63%), spółki komandytowe (4,95%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,13%).

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2865 92,63
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 153 4,95
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 66 2,13
SPÓŁKA JAWNA 6 0,19
SPÓŁKA AKCYJNA 2 0,06
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,03

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 48 372 zł. Tylko 19 spółek miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 19,14%, budownictwo 16,2%, transport 11,83%

nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym maj 2020 r. wg klas PKD

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 592 19,14
BUDOWNICTWO 501 16,20
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 366 11,83
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 281 9,09
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 228 7,37
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 221 7,15
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 203 6,56
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 199 6,43
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 143 4,62
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  110 3,56
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 100 3,23
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 32 1,03
EDUKACJA 30 0,97
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 29 0,94
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 17 0,55
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 16 0,52
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 11 0,36
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 11 0,36
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,06
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,03

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 227 spółki, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 181 firm, prowadzenie restauracji 157 firm:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

pkd tresć Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 227
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 181
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 157
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 140
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 108
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 88
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  80
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 77
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 76
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  64
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  63
4932Z Działalność taksówek osobowych  58
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 50
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 49
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 48
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 37
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 36
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 35
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 35
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 32
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 32
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  32
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 28
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  26
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 26
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 26
7311Z Działalność agencji reklamowych 26
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  25
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 21
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 18
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 17
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 17
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 17
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  17
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  16
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 15
4331Z Tynkowanie 15
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 15
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 15
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  15
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  14
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 14
6312Z Działalność portali internetowych 14
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 14
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 13
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 13
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 12
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 12
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 12
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 12
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  12
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 12
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 12
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  12
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 11
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 11
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 11
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   11
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 11
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 10
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 10

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X