21-05-2022 Wiktora i Tymoteusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS 2019

Obniżenie podatku CIT do 9% przynosi efekty w postaci wzrostu rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców

Z poniższego raportu dowiesz się:
Ile powstało nowych spółek w 2019 r.
Przyczyny wzrostu rejestracji w 2019 r.
Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki
W jakich branżach działają nowe spółki
Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki
W jakich branżach działają nowe spółki

Ile powstało nowych spółek w 2019 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca czerwca w 2019 r. zarejestrowano 23 903 podmioty w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  Jeżeli ten trend się utrzyma, to w całym 2019 r. w KRS zostanie zarejestrowanych 47806 firm, co będzie oznaczać wzrost o 5,8% w stosunku do 2018 r.  

liczby rejestracji w KRS rocznie, czerwiec 2019

Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS w 2019 r.

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
2019 47806 5,88


*prognoza dla 2019r.  Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Przyczyny wzrostu rejestracji w 2019 r.

Najwięcej nowych przedsiębiorców w KRS powstało w 2016 r. – 51 133. W latach 2017 i 2018 mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby rejestracji.

Rekord z 2016 r. najprawdopodobniej związany był z karuzelami wyłudzającymi podatek VAT, dla których powstawały tzw. spółki słupy.

Po ogłoszeniu przez ministra sprawiedliwości wysokich sankcji karnych za wyłudzenie VAT oraz wprowadzeniu przez ministra finansów instrumentów analitycznych, ten powód powstawania spółek raczej przestał mieć znaczenie, a tym samym w latach 2017 i 2018 mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem rejestracji nowych spółek.

Od 2019 r. zaczął obowiązywać dla nowych i małych podatników 9% podatek CIT, co zaczęło się przekładać na wzrost rejestracji przedsiębiorców w KRS.

Dla przedsiębiorców istotne znaczenie ma wysokość podatków oraz czy ich majątek osobisty jest oddzielony od majątku przedsiębiorstwa, a tym samym w przypadku kłopotów firmy, są w stanie uchronić posiadany majątek osobisty. Takiej ochrony nie zapewnia działalność w oparciu o wpis do CEIDG, zapewnia ją spółka kapitałowa. Natomiast prowadzenie działalności w oparciu o wpis do CEIG umożliwia płacenie liniowego podatku w wysokości 19%.

Jak duże znaczenie ma jednak wysokość podatku wskazuje liczba działających spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W takiej konstrukcji za zobowiązania spółki odpowiada komplementariusz – spółka z o.o., a komandytariusz może zapłacić podatek liniowy 19% (jeżeli jest osobą fizyczną).  Jednocześnie osoba fizyczna chroni swój majątek osobisty (odpowiada tylko do sumy komandytowej).

Dla osoby fizycznej taka konstrukcja oznacza płacenie podatku jak przy tzw, indywidualnej działalności gospodarczej (wpisanej do CEIDG), przy jednoczesnej ochronie majątku osobistego jak przy prowadzeniu sp. z o.o.

Oczywiście wadą taką rozwiązania jest konieczność ponoszenia kosztów księgowych i operacyjnych istnienia dwóch spółek. Na taką konstrukcję z reguły decydują się więc przedsiębiorcy, których biznesy w sposób długotrwały przynoszą odpowiednio wysoki zysk.

Obecnie w takiej konstrukcji działa 31 189 spółek komandytowych, czyli 87,1% wszystkich aktywnych spółek komandytowych oraz 2594 spółki komandytowo-akcyjne czyli 80,36% wszystkich aktywnych spółek komandytowo-akcyjnych.

Zrealizowana propozycja premiera Mateusza Morawieckiego obniżenia od 1 stycznia 2019 r. CIT-u do 9% jest więc doskonałym rozwiązaniem dla wielu z 500 tys. przedsiębiorców płacących podatek liniowych. Zakładając spółkę kapitałową zapłacą 9% CIT oraz 19% dywidendę, a więc nieznacznie więcej niż przy podatku liniowym. W zamian uzyskają ochronę posiadanego majątku osobistego.

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2019 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 32,03%, dolnośląskim 9,03% i wielkopolskim 9,02%

nowe firmy w KRS wg województw czerwiec 2019 r.

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2159 9,03
KUJAWSKO-POMORSKIE 787 3,29
LUBELSKIE 826 3,46
LUBUSKIE 418 1,75
ŁÓDZKIE 1130 4,73
MAŁOPOLSKIE 2081 8,71
MAZOWIECKIE 7656 32,03
OPOLSKIE 324 1,36
PODKARPACKIE 777 3,25
PODLASKIE 400 1,67
POMORSKIE 1519 6,35
ŚLĄSKIE 2140 8,95
ŚWIĘTOKRZYSKIE 305 1,28
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 440 1,84
WIELKOPOLSKIE 2155 9,02
ZACHODNIOPOMORSKIE 786 3,29

Najwięcej przedsiębiorców zarejestrowano w Warszawie 6141, Wrocławiu 1423 i Krakowie 1421.

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2019 r.

miejscowosc liczba
WARSZAWA 6141
WROCŁAW 1423
KRAKÓW 1421
POZNAŃ 1143
ŁÓDŹ 715
GDAŃSK 592
LUBLIN 483
KATOWICE 446
SZCZECIN 428
GDYNIA 375
RZESZÓW 325
BYDGOSZCZ 278
BIAŁYSTOK 251
CZĘSTOCHOWA 191
OLSZTYN 179
TORUŃ 177
ZIELONA GÓRA 155
BIELSKO-BIAŁA 138
KIELCE 135
OPOLE 128
GLIWICE 113
GORZÓW WIELKOPOLSKI 100
RADOM 86
LEGNICA 82
KOSZALIN 78
SOSNOWIEC 77
PIASECZNO 76
PRUSZKÓW 71
PRZEMYŚL 68
TYCHY 66
KALISZ 64
TARNÓW 64
SOPOT 58
PŁOCK 56
BYTOM 55
DĄBROWA GÓRNICZA 54
KNURÓW 54
WÓLKA KOSOWSKA 54
ELBLĄG 50

Pod względem form prawnych w 2019 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 81,47%, spółek komandytowych 11,3%, spółek jawnych 2,39%. 

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku

forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  19474 81,47
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  2702 11,30
SPÓŁKA JAWNA   571 2,39
FUNDACJA  516 2,16
STOWARZYSZENIE  191 0,80
SPÓŁKA AKCYJNA  142 0,59
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  102 0,43
SPÓŁDZIELNIA  87 0,36
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  62 0,26
SPÓŁKA PARTNERSKA  50 0,21
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW  3 0,01
IZBA GOSPODARCZA  1 0,00
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ  1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY  1 0,00

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki:

Wśród zarejestrowanych podmiotów 19 678 to spółek kapitałowych. Ich średni kapitał to 44 302 zł.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm rozpoczyna działalność w handlu 16,22%, w działalność profesjonalnej, naukowej 15,58%, budownictwie 13,78%

nowe firmy w KRS wg klas PKD czerwiec 2019 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku według klas PKD:

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 3867 16,22
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 3739 15,68
BUDOWNICTWO 3285 13,78
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 1998 8,38
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1881 7,89
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 1847 7,75
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1612 6,76
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1461 6,13
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 977 4,10
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 614 2,58
EDUKACJA 614 2,58
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 487 2,04
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  433 1,82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 379 1,59
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 359 1,51
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 138 0,58
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 107 0,45
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 37 0,16
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 0,03
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,01

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2019 r.:

treść liczba
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1333
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1092
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1032
Transport drogowy towarów 943
Działalność związana z oprogramowaniem 833
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 667
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 660
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 655
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 594
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  534
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 420
Działalność agencji reklamowych 373
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 333
Działalność portali internetowych 321
Wytwarzanie energii elektrycznej 316
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  293
Działalność agencji pracy tymczasowej  271
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 265
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 238
Wykonywanie instalacji elektrycznych 234
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 233
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 224
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  213
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 201
Działalność prawnicza 191
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 175
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 170
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 155
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  155
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  149
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 139
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 137
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 137
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 133
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 133
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 129
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 127
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 119
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 115
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 112
Działalność w zakresie architektury  109
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  104
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 102
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  101
Działalność wspomagająca edukację 100


 
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X