21-05-2022 Wiktora i Tymoteusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rejestracja nowych firm w KRS na koniec września 2019 r.

Obniżenie podatku CIT do 9% przynosi efekty w postaci wzrostu rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców

Z poniższego raportu dowiesz się:
Ile powstało nowych spółek w 2019 r.
Przyczyny wzrostu rejestracji w 2019 r.
Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki
W jakich branżach działają nowe spółki
Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki
W jakich branżach działają nowe spółki

Ile powstało nowych spółek w 2019 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca września 2019 r. zarejestrowano 35 566 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  W całym 2019 r. w KRS zostanie więc zarejestrowanych 47 421 firm, co będzie oznaczać wzrost o 5,03% w stosunku do 2018 r.  

nowe firmy w KRS rocznie, wrzesień 2019

Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS w 2019 r.

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
2019 47421 5,03

*prognoza dla 2019r.  Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Przyczyny wzrostu rejestracji w 2019 r.

Najwięcej nowych przedsiębiorców w KRS powstało w 2016 r. – 51 133. W latach 2017 i 2018 mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby rejestracji.

Rekord z 2016 r. najprawdopodobniej związany był z karuzelami wyłudzającymi podatek VAT, dla których powstawały tzw. spółki słupy.

Po ogłoszeniu przez ministra sprawiedliwości wysokich sankcji karnych za wyłudzenie VAT oraz wprowadzeniu przez ministra finansów instrumentów analitycznych, ten powód powstawania spółek raczej przestał mieć znaczenie, a tym samym w latach 2017 i 2018 mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem rejestracji nowych spółek.

Od 2019 r. zaczął obowiązywać dla nowych i małych podatników 9% podatek CIT, co zaczęło się przekładać na wzrost rejestracji przedsiębiorców w KRS.

Dla przedsiębiorców istotne znaczenie ma wysokość podatków oraz czy ich majątek osobisty jest oddzielony od majątku przedsiębiorstwa, a tym samym w przypadku kłopotów firmy, są w stanie uchronić posiadany majątek osobisty. Takiej ochrony nie zapewnia działalność w oparciu o wpis do CEIDG, zapewnia ją spółka kapitałowa. Natomiast prowadzenie działalności w oparciu o wpis do CEIG umożliwia płacenie liniowego podatku w wysokości 19%.

Jak duże znaczenie ma jednak wysokość podatku wskazuje liczba działających spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W takiej konstrukcji za zobowiązania spółki odpowiada komplementariusz – spółka z o.o., a komandytariusz może zapłacić podatek liniowy 19% (jeżeli jest osobą fizyczną).  Jednocześnie osoba fizyczna chroni swój majątek osobisty (odpowiada tylko do sumy komandytowej).

Dla osoby fizycznej taka konstrukcja oznacza płacenie podatku jak przy tzw, indywidualnej działalności gospodarczej (wpisanej do CEIDG), przy jednoczesnej ochronie majątku osobistego jak przy prowadzeniu sp. z o.o.

Oczywiście wadą taką rozwiązania jest konieczność ponoszenia kosztów księgowych i operacyjnych istnienia dwóch spółek. Na taką konstrukcję z reguły decydują się więc przedsiębiorcy, których biznesy w sposób długotrwały przynoszą odpowiednio wysoki zysk.

Obecnie w takiej konstrukcji działa 31189 spółek komandytowych, czyli 87,1% wszystkich aktywnych spółek komandytowych oraz 2594 spółki komandytowo-akcyjnych czyli 80,36% wszystkich aktywnych spółek komandytowo-akcyjnych.

Zrealizowana propozycja premiera Mateusza Morawieckiego obniżenia od 1 stycznia 2019 r. CIT-u do 9% jest więc doskonałym rozwiązaniem dla wielu z 500 tys. przedsiębiorców płacących podatek liniowych. Zakładając spółkę kapitałową zapłacą 9% CIT oraz 19% dywidendę, a więc nieznacznie więcej niż przy podatku liniowym. W zamian uzyskają ochronę posiadanego majątku osobistego. Jeszcze większe znaczenie ma to dla tych z nich, którzy chcą zyski ponownie inwestować, gdyż podatek wyniesie tylko 9%.

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2019 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 32,26%, dolnośląskim 9,03% i wielkopolskim 9,39%

nowe firmy w KRS wg województw wrzesień 2019 r.

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 3212 9,03
KUJAWSKO-POMORSKIE 1155 3,25
LUBELSKIE 1199 3,37
LUBUSKIE 603 1,70
ŁÓDZKIE 1607 4,52
MAŁOPOLSKIE 3102 8,72
MAZOWIECKIE 11472 32,26
OPOLSKIE 465 1,31
PODKARPACKIE 1128 3,17
PODLASKIE 650 1,83
POMORSKIE 2272 6,39
ŚLĄSKIE 3142 8,83
ŚWIĘTOKRZYSKIE 436 1,23
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 633 1,78
WIELKOPOLSKIE 3340 9,39
ZACHODNIOPOMORSKIE 1149 3,23

Najwięcej przedsiębiorców zarejestrowano w Warszawie 6141, Wrocławiu 1423 i Krakowie 1421.

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2019 r.

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 9330
WROCŁAW 2154
KRAKÓW 2129
POZNAŃ 1729
ŁÓDŹ 1007
GDAŃSK 908
LUBLIN 725
KATOWICE 690
SZCZECIN 647
GDYNIA 544
RZESZÓW 480
BIAŁYSTOK 415
BYDGOSZCZ 412
CZĘSTOCHOWA 284
TORUŃ 271
OLSZTYN 247
BIELSKO-BIAŁA 228
ZIELONA GÓRA 207
KIELCE 203
OPOLE 200
GLIWICE 166
GORZÓW WIELKOPOLSKI 136
RADOM 125
TYCHY 111
PIASECZNO 105
PRUSZKÓW 104
PRZEMYŚL 102
LEGNICA 101
SOSNOWIEC 101

Pod względem form prawnych w 2019 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 81,80%, spółek komandytowych 11,09%, spółek jawnych 2,34%.  

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku

forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 29093 81,80
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3944 11,09
SPÓŁKA JAWNA 832 2,34
FUNDACJA 751 2,11
STOWARZYSZENIE 273 0,77
SPÓŁKA AKCYJNA 203 0,57
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 154 0,43
SPÓŁDZIELNIA 137 0,39
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 87 0,24
SPÓŁKA PARTNERSKA 81 0,23
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 5 0,01
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 2 0,01
IZBA GOSPODARCZA 1 0,00
SPÓŁKA  JAWNA 1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY 1 0,00


Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki:

Wśród zarejestrowanych podmiotów 29 383 to spółek kapitałowych. Ich średni kapitał to 39 608 zł. Kapitał większy niż 1 mln. złotych miało 95 spółek

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm rozpoczyna działalność profesjonalną 16,2 %, działalność handlową 16,05%, w budownictwie 13,91%

nowe firmy w KRS wg klas PKD wrzesień 2019 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku według klas PKD:

klasa liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5760 16,20
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 5709 16,05
BUDOWNICTWO 4947 13,91
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3016 8,48
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2685 7,55
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 2678 7,53
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2430 6,83
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2048 5,76
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1457 4,10
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 925 2,60
EDUKACJA 921 2,59
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 752 2,11
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 650 1,83
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  620 1,74
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 544 1,53
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 208 0,58
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 153 0,43
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 50 0,14
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 0,02
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 4 0,01


Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2019 r.:

główne PKD treść Liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2027
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1665
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1502
4941Z Transport drogowy towarów 1299
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1294
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 980
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 978
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 974
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 903
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  794
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 655
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 582
7311Z Działalność agencji reklamowych 579
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 486
6312Z Działalność portali internetowych 426
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  425
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 402
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 402
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  383
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 369
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 364
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  361
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 337
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 275
6910Z Działalność prawnicza 269
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 267
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 265
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 241
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  228
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 226
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  225
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 205
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 204
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 195
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 193
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 180
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 177
7111Z Działalność w zakresie architektury  169
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 168
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 166
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 151
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  149
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 146
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 142
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  142
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 140
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 138
8560Z Działalność wspomagająca edukację 137
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 135
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  132
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 130
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  130
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  128
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 128
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  127
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 127
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 126
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  126
4932Z Działalność taksówek osobowych  122
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 122
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   119
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  111
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 108
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 108
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  108
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 107
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 105
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  104
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  103
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  101


 
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X